học kế toán thực hành kế toán minh việt


Tài sản cố định
Cách xác định thời gian trích khấu hao tài sản cố định

Cách xác định thời gian trích khấu hao tài sản cố định

Cách xác định thời gian trích khấu hao tài sản cố định hữu hình và vô hình Áp dụng tại điều 10 của thông tư 45/2013/TT-BTC thời gian trích khấu hao tài sản cố định
Khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố định

Khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố định

Khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố định áp dụng theo thông tư số 45/2013/TT-BTC từ ngày 25/04/2013/TT-BTC


Số lượt xem

Đang online
Tổng xem1

0972.868.960