HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Bài tập định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh 2021


Bài tập định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh bao gồm toàn diện những nghiệp vụ phát sinh thường xuyên xảy ra Kế Toán Minh Việt gửi đến bạn .

Bài tập định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh 2021

Bài 1: Một một doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên hàng tồn kho, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, trong kỳ có tình hình như sau:

1. Bán hàng thu tiền mặt 22.000.000đ, trong đó thuế GTGT 2.000.000đ.
2. Đem tiền mặt gởi vào NH 30.000.000đ, chưa nhận được giấy báo Có.
3. Thu tiền mặt do bán TSCĐ hữu hình 63.000.000đ, trong đó thuế GTGT 3.000.000đ. Chi phí vận chuyển để bán TSCĐ trả bằng tiền mặt 220.000đ, trong đó thuế GTGT 20.000đ.
4. Chi tiền mặt vận chuyển hàng hóa đem bán 300.000đ.
5. Chi tiền mặt tạm ứng cho nhân viên mua hàng 10.000.000đ.
6. Nhận được giấy báo có của NH về số tiền gởi ở nghiệp vụ 2.
7. Vay ngắn hạn NH về nhập quỹ tiền mặt 100.000.000đ.
8. Mua vật liệu nhập kho giá chưa thuế 50.000.000đ, thuế suất thuế GTGT 10%, đã thanh toán bằng TGNH. Chi phí vận chuyển, bốc dỡ vật liệu mua vào 440.000đ trả bằng tiền mặt, trong đó thuế GTGT 40.000đ.
9. Chi tiền mặt mua văn phòng phẩm về sử dụng ngay 360.000đ.
10. Nhận phiếu tính lãi tiền gửi không kì hạn ở ngân hàng 16.000.000đ.
11. Chi TGNH để trả lãi vay NH 3.000.000đ.
12. Rút TGNH về nhập quỹ tiền mặt 25.000.000đ, chi tiền mặt tạm ứng lương cho nhân viên 20.000.000đ.

Yêu cầu: Định khoản các nghiêp vụ kinh tế phát sinh trên.

Đáp án

1.

Nợ TK 111: 22.000.000

Có TK 333: 2.000.000
Có TK 511: 20.000.000

2.

Nợ TK 113: 30.000.000

Có TK 111: 30.000.000

3.         

Nợ TK 111:    63.000.000    

Có TK 333:    3.000.000    
Có TK 711:    60.000.000  

Nợ TK 811:    200.000    
Nợ TK 133:    20.000    

Có TK 111:    220.000    

4.         

Nợ TK 641:    300.000    

Có TK 111:    300.000    

5.         

Nợ TK 141:    10.000.000    

Có TK 111:    10.000.000    

6.         

Nợ TK 112:    30.000.000    

Có TK 113:    30.000.000    

7.

Nợ TK 111: 100.000.000

Có TK 311: 100.000.000

8.    

Nợ TK 152:    400.000
Nợ TK 133:    40.000

Có TK 111:    440.000

9.    

Nợ TK 642:    360.000

Có TK 111:    360.000

10.    

Nợ TK 112:    16.000.000

Có TK 515:    16.000.000

11.    

Nợ TK 635:    3.000.000

Có TK 112:    3.000.000


12.         

Nợ TK 111:    25.000.000    

Có TK 112:    25.000.000  

Nợ TK 334:    20.000.000    

Có TK 111:    20.000.000    

Bài 2: Một doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên hàng tồn kho, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, trong kỳ có tình hình như sau:

Số dư đầu tháng 12:
• TK 131 (dư nợ):    180.000.000đ    (Chi tiết: Khách hàng H: 100.000.000đ,
khách hàng K: 80.000.000đ)
•TK 139 (Khách hàng H): 30.000.000đ
Các nghiệp vụ phát sinh trong tháng:
1. Bán hàng chưa thu tiền, giá bán chưa thuế 60.000.000đ, thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ tính 10%.
2. Nhận được giấy báo Có của ngân hàng về khoản nợ của khách hàng ở nghiệp vụ 1 trả.
3. Kiểm kê hàng hóa tại kho phát hiện thiếu 1 số hàng trị giá 2.000.000đ chưa rõ nguyên nhân.
4. Xử lý số hàng thiếu như sau: bắt thủ kho phải bồi thường 12, số còn lại tính vào giá vốn hàng bán.
5. Nhận được biên bản chia lãi từ họat động liên doanh 10.000.000đ, nhưng chưa nhận tiền.
6. Thu được tiền mặt do thủ kho bồi thường 1.000.000đ.
7. Chi TGNH để ứng trước cho người cung cấp 20.000.000đ.
8. Lập biên bản thanh toán bù trừ công nợ với người cung cấp 10.000.000đ.
9. Phải thu khoản tiền bồi thường do bên bán vi phạm hợp đồng 4.000.000đ.
10. Đã thu bằng tiền mặt 4.000.000đ về khoản tiền bồi thường vi phạm hợp đồng.
11. Chi tiền mặt 10.000.000đ tạm ứng cho nhân viên.
12. Nhân viên thanh toán tạm ứng:
-  Hàng hóa nhập kho theo giá trên hóa đơn 8.800.000đ, gồm thuế GTGT 800.000đ.
-  Chi phí vận chuyển hàng hóa 300.000đ, thuế GTGT 30.000đ.
-  Số tiền mặt còn thừa nhập lại quỹ.
13. Cuối tháng có tình hình sau:
-  Khách hàng H bị phá sản, theo quyết định của tòa án khách hàng H đã trả nợ cho doanh nghiệp 50.000.000đ bằng tiền mặt, số còn lại doanh nghiệp xừ lí xóa sổ.
-  Đòi được khoản nợ khó đòi đã xử lý xóa sổ từ năm ngoái 10.000.000đ bằng tiền mặt, chi phí đòi nợ 200.000đ bằng tiền tạm ứng.
-  Cuối năm căn cứ vào nguyên tắc lập dự phòng, doanh nghiệp tiếp tục lập dự phòng nợ phải thu khó đòi của khách hàng K 20.000.000đ.

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế trên.

Đáp án


1.         

Nợ TK 131:    66.000.000    

Có TK 333:    6.000.000    
Có TK 511:    60.000.000    

2.         

Nợ TK 112:    66.000.000    

Có TK 131:    66.000.000    

3.         

Nợ TK 1381:    2.000.000    

Có TK 156:    2.000.000    

 

..............................................

Tải lời giải : DOWNLOAD (google drive)

Tại một doanh nghiệp có phát sinh các nghiệp vụ sau:

1. Chi tiền mặt gửi vào ngân hàng số tiền 30.000.000 đ

2. Xuất kho 1 lô hàng hóa có giá xuất là 54.000.000 đ bán cho khách hàng A với giá bán chưa thuế là 65.000.000 đ, thuế GTGT 10% đã thu được 50% bằng tiền gửi ngân hàng phần còn lại chưa thanh toán. 3. Chi tiền mặt tạm ứng cho nhân viên đi mua hàng là 15.000.000 đ

4. Nhận được vốn do cấp trên cấp bằng tiền gửi ngân hàng là 500.000.000 đ

5. Chi tiền để mua văn phòng phẩm về sử dụng cho bộ phận văn phòng với giá mua chưa thuế trên hóa đơn là 3.000.000 đ, thuế GTGT 10%

6. Chuyển khoản trả lương cho công nhân viên 35.000.000 đ

7. Nhận được giấy báo Có hưởng tiền lãi từ ngân hàng là 19.000.000 đ

8. Khách hàng trả nợ cho doanh nghiệp bằng tiền mặt là 8.000.000 đ

9. Thu được 10.000.000 đ bằng tiền mặt của đối tác do đối tác vi phạm hợp đồng

10. Kiểm kê, phát hiện thừa tiền trong quỹ 2.000.000 đ chưa rõ nguyên nhân

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên Hướng dẫn tham khảo:

Nghiệp vụ 1:

nợ tk 112: 30.000.000 đ

có tk 111: 30.000.000 đ

Nghiệp vụ 2:

a)nợ tk 632 : 54.000.000 đ

có tk 156 : 54.000.000 đ

b) nợ tk 112 : 35.750.000 đ

có tk 511 : 32.000.000 đ

có tk 3331 : 3.250.000 đ

c) nợ tk 131 : 35.750.000 đ

có tk 511 : 32.500.00 đ

có tk 3331 : 3.250.000 đ

...................................................

Tải lời giải : DOWNLOAD (google drive)

Bài tập định khoản có lời giải về : kế toán Tiền và các khoản phải thu

Bài 1.1: Một một doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên hàng tồn kho, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, trong kỳ có tình hình như sau:

 

 1. Bán hàng thu tiền mặt 22.000.000đ, trong đó thuế GTGT 2.000.000đ.
 1. Đem tiền mặt gởi vào NH 30.000.000đ, chưa nhận được giấy báo Có.
 1. Thu tiền mặt do bán TSCĐ hữu hình 63.000.000đ, trong đó thuế GTGT 3.000.000đ.

Chi phí vận chuyển để bán TSCĐ trả bằng tiền mặt 220.000đ, trong đó thuế GTGT 20.000đ.

 1. Chi tiền mặt vận chuyển hàng hóa đem bán 300.000đ.
 1. Chi tiền mặt tạm ứng cho nhân viên mua hàng 10.000.000đ.
 1. Nhận được giấy báo có của NH về số tiền gởi ở nghiệp vụ 2.
 1. Vay ngắn hạn NH về nhập quỹ tiền mặt 100.000.000đ.
 1. Mua vật liệu nhập kho giá chưa thuế 50.000.000đ, thuế suất thuế GTGT 10%, đã thanh toán bằng TGNH. Chi phí vận chuyển, bốc dỡ vật liệu mua vào 440.000đ trả bằng tiền mặt, trong đó thuế GTGT 40.000đ.
 1. Chi tiền mặt mua văn phòng phẩm về sử dụng ngay 360.000đ.
 1. Nhận phiếu tính lãi tiền gửi không kì hạn ở ngân hàng 16.000.000đ.
 1. Chi TGNH để trả lãi vay NH 3.000.000đ.
 1. Rút TGNH về nhập quỹ tiền mặt 25.000.000đ, chi tiền mặt tạm ứng lương cho nhân viên 20.000.000đ.

Yêu cầu: Định khoản các nghiêp vụ kinh tế phát sinh trên.

Bài giải

1.

Nợ TK 111:  22.000.000

Có TK 333:      2.000.000

Có TK 511:    20.000.000

2.

Nợ TK 113:  30.000.000

Có TK 111:  30.000.000

3.

Nợ TK 111:

63.000.000

Có TK 333:

3.000.000

Có TK 711:

60.000.000

 

Nợ TK 811:

200.000

Nợ TK 133:

20.000

Có TK 111:

220.000

..................................................

Tải lời giải : DOWNLOAD (google drive)

Xem thêm : Bài tập kế toán hành chính sự nghiệp

Học kế toán thực hành tại Bắc Ninh

Học kế toán thực hành tại Thủ Đức

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo