HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán theo yêu cầu dịch vụ kế toán giá rẻ

KHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU Xem Ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ Xem Ngay

 

Bài tập kế toán hành chính sự nghiệp có bài giải. Kế Toán Minh Việt gửi đến bạn những bài tập mẫu tiêu biểu thường xuyên phải áp dụng đối với kế toán HCSN,  bài tập kế toán hành chính sự nghiệp dựa trên những thông tư nghị định mới nhất 2021.

Bài tập kế toán hành chính sự nghiệp

CÂU 1: Bài tập kế toán hành chính sự nghiệp – Định khoản nghiệp cụ kế toán phát sinh

Số dư đầu kì một số tài khoản:

– TK 1111: 21.300

– TK 4612: 2.200.000

– TK 6612: 2.200.000

Các tài khoản khác có số dư phù hợp

 1. Trong kì có các nghiệp vụ phát sinh:
 2. Ngày 2/10, GBC 12, đơn vị nhận cấp phát kinh phí theo lệnh chi tiền : 950.000.
 3. Ngày 3/10 phiếu thu 76, rút TGKB về quỹ tiền mặt để chi theo lệnh chi tiền : 350.000.
 4. Ngày 5/10, rút dự toán KPHĐ về quỹ tiền mặt theo giấy rút dự toán kiêm lĩnh tiền mặt số tiền là : 970.000. Kế Toán Minh Việt
 5. Ngày 7/10, phiếu nhập kho 179, đơn vị rút dự toán kinh phí hoạt động mua nguyên vật liệu nhập kho dùng cho HĐSN, giá mua chưa thuế GTGT :160.000, thuế GTGT 10% , chi phí vận chuyển trả bằng chuyển khoản 2000.
 6. Ngày 8/ 10, phiếu chi 105, cấp kinh phí cho cấp dưới bằng tiền mặt : 192.000.
 7. Ngày 10/10, mua một bộ máy vi tính sử dụng cho bộ phận văn phòng, giá mua chưa thuế GTGT là 14.000, thuế GTGT là 10%, chi phí vận chuyển 1.600. Đơn vị đã thanh toán toàn bộ bằng tiền mặt theo phiếu chi 106.
 8. Ngày 5/11, nhượng bán một xe ôtô cũ của bộ phận dự án. Nguyên giá 350.000, đã hao mòn 150.000. Người mua chấp nhận với gia 220.000. Chi phí thanh lý đã trả bằng tiền mặt theo phiếu chi 107 là 105.000. Phần chênh lệch phải nộp ngân sách nhà nước.
 9. Ngày 10/12, tình tiền lương phải trả cho CBCNV .
 10. Ngày 10/12, các khoản trích theo lương tính theo tỉ lệ quy định.
 11. Ngày 15/12, Phiếu xuất kho 147, xuất kho vật liệu dùng cho HĐSN: 17.600.
 12. Ngày 17/12, Phiếu chi 108, chi tiền mặt trả lương CBCNV đã tính ở ngày 10/12.
 13. Ngày 19/12, nhận viện trợ phi dự án một TSCĐ trị giá 350.000, đơn vị chưa nhận được chứng từ ghi thu ghi chi ngân sách . Tài sản đưa vào sử dụng ở bộ phận sự nghiệp.
 14. Ngày 20/12, chi tiền mặt tạm ứng cho viên chức theo phiếu chi 109 : 17.000.
 15. Ngày 21/12, phiếu chi 110, chi hội họp bằng tiền mặt cho hoạt động thường xuyên là 18.600, cho hoạt động dự án là 7.100.
 16. Ngày 22/12, Thanh toán số thực chi hoạt động sự nghiệp từ tiền tạm ứng 15.000, số còn lại nộp hoàn quỹ tiền mặt theo phiếu thu 78 là 2000.
 17. Ngày 23/12 cấp kinh phí cho cấp dưới bằng chuyển khoản: 72.400.
 18. Ngày 25/12, Theo biên bản kiểm kê TSCĐ 05, một TSCĐ mất chưa rõ nguyên nhân. Nguyên giá 50.000, đã khấu hao 20.000. TSCĐ phục vụ hoạt động sự nghiệp.
 19. Ngày 27/12, tình hình mất TSCĐ ngày 25/12 đơn vị quyết định bắt bồi thường 50% giá trị, đã thu bằng tiền mặt, 50% giá trị còn lại cho phép xoá bỏ, số còn lại phải nộp nhà nước.
 20. Ngày 21/12, điện nước dùng cho hoạt động sự nghiệp: 60.000. Trong đó, đơn vị chi trả bằng tiền mặt theo phiếu chi 111 là 33.200, còn lại đơn vị rút dự toán chi hoạt động thanh toán.
 21. Ngày 29/12, nhận được chứng từ ghi thu chi chi ngân sách của số tài sản được nhận viện trợ ngày 19/12.
 22. Tình hình sửa chữa lớn một TSCĐ thuộc bộ phận sự nghiệp chưa hoàn thành, căn cứ bảng xác nhận khối lượng sửa chữa lớn hoàn thành tới ngày 31/12 là 26.400.
 23. Chuyển khoản toàn bộ số tiền phải nộp NSNN.
 24. Ngày 31/12, báo cáo quyết toán của đơn vị cấp dưới được phê duyệt theo số thực tế đã cấp phát trong kì.
 1. Ngày 31/12, quyết toán kì trước được duyệt theo số thực chi.
 2. Ngày 31/12, kết chuyển chi và nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay chờ quyết toán năm N +1

YÊU CẦU

Định khoản các nghiệp vụ phát sinh.

BÀI GIẢI

 1. Nợ TK 111: 950.000

Có TK 4612: 950.000

      2. Nợ TK 111: 350.000

Có TK 112: 350.000

 1. a, Nợ TK 111: 970.000

Có TK 4612: 970.000

b, Có TK 008: 970.000

 1. a, Nợ TK 152: 17.600

Có TK 4612: 17.600

b, Nợ TK 6612: 2000

Có TK 112: 2000

..................................................

Tải lời giải : DOWNLOAD (google drive)

CÂU 4: Bài tập kế toán hành chính sự nghiệp – Định khoản nghiệp cụ kế toán phát sinh

Tại đơn vị HCSN A trong tháng 3/N có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau (đvt:1.000đ), các tài khoản có số dư hợp lý.

 1. Nhận thông báo dự toán kinh phí hoạt động do cơ quan tài chính duyệt  cho quý I/N số tiền 80.000
 2. Ngày 5/3 PT 130 rút dự toán kinh phí hoạt động về nhập quỹ tiền mặt: 30.000
 3. Ngày 5/3 PC 149, chi trả lương và phụ cấp khác cho viên chức 17.000 phụ cấp lương 2.000
 4. Ngày 7/3 PC 150 chi mua vật liệu nhập kho dùng cho hoạt động HCSN số tiền 16.500
 5. Ngày 8/3 PT 131, thu học phí của sinh viên, số tiền 135.000
 6. Ngày 9/3 PC 151 gửi tiền mặt vào ngân hàng số tiền 50.000
 7. Ngày 12/3 PC 153 chi trả phụ cấp học bổng sinh viên, số tiền 12.000
 8. Ngày 14/3 PC 154 chi trả tiền điện thoại, tiền điện 5.540 ghi chi hoạt động thường xuyên
 9. Ngày 15/3 PC 155 chi mua tài liệu phục vụ hoạt động HCSN ghi chi hoạt động thường xuyên là 10.850
 10. Ngày 25/3, PC 156, chi hoạt động nghiệp vụ và chuyên môn được ghi chi thường xuyên: 9.800
 11. Ngày 25/3 nhận cấp phát bằng lệnh chi tiền để chi tiêu đột xuất (hội thảo chuyên đề) số tiền 12.000 đơn vị nhận được giấy báo có của kho bạc nhà nước.
 12. Ngày 27/3 PC 132, rút tiền gửi kho bạc về quỹ tiền mặt: 12.000
 13. Ngày 27/ PC 157 chi cho hội thảo chuyên đề 12.000

YÊU CẦU

Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

BÀI GIẢI

–  NợTK008(dự toán chi hoạt động TX)                                               80

– 5/3: a. Nợ TK111/CóTK4612 (nguồn KPH động năm nay)              30

 1. Có TK008 30

– 5/3: Nợ TK334/Có TK111                                                                 19

– 7/3: Nợ TK152/CóTK111                                                                  16

– 8/3: NợTK111/CóTK5111                                                               135

– 9/3: NợTK112/CóTK111                                                                   50

– 12/3: NợTK335/CóTK111                                                                 12

– 14/3: NợTK6612/CóTK111                                                                 5,54

– 15/3: NợTK6612/CóTK111                                                               10,85

– 25/3: NợTK6612/CóTK111                                                                 9,8

– 25/3: NợTK112/CóTK46122                                                             12

..........................................

Tải lời giải : DOWNLOAD (google drive)

Bài tập về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh

Đề Bài: Tại công ty TNHH ABC có các tài liệu liên quan đến hoạt động trong kỳ được kế toán ghi nhận như sau:

Tài liệu 1: Số dư đầu kỳ của một số tài khoản:

– Tài khoản 152:    8.000  kg, đơn giá là 6.000 đồng/kg

– Tài khoản 155: 1.900 sản phẩm, đơn giá là 100.000 đồng/sản phẩm

– Tài khoản 157:  100 sản phẩm, đơn giá là 100.000 đồng/sản phẩm

Tài khoản 2: Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ:

1. Nhập kho 5.000 kg nguyên vật liệu, đơn giá 5.900 đồng/kg, thuế GTGT 10%. Chi phí vận chuyển là 550.000 đồng, gồm 10% thuế GTGT thanh toán bằng tiền mặt.

2. Tiền lương phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm là 20.000.000 đồng, ở bộ phận quản lí phân xưởng là 10.000.000 đồng, bộ phận bán hàng là 16.000.000 đồng, ở bộ phận quản lí doanh nghiệp là 14.000.000 đồng.

3. Trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn theo quy định. Giả sử công ty trích 16% BHXH; 3% BHYT; 1% BHTN và 2% KPCĐ tính vào chi phí và trừ vào lương của người lao động là 6% BHXH; 1,5% BHYT; 1% BHTN. 

4. Xuất kho một công cụ dụng cụ thuộc loại phân bổ 3 lần, trị giá ban đầu là 3.000.000 đồng, được sử dụng ở bộ phận bán hàng. 

5. Xuất kho 9.100 kg nguyên vật liệu để trực tiếp sản xuất sản phẩm, 500 kg cho bộ phận quản lí phân xưởng, 100 kg cho bộ phận bán hàng.

6. Trích khấu hao tài sản cố định ở bộ phận sản xuất là 3.000.000 đồng, bộ phận quản lí phân xưởng là 2.000.000 đồng, bộ phận bán hàng là 4.000.000 đồng và bộ phận quản lí doanh nghiệp là 2.000.000 đồng.

7. Các chi phí khác phát sinh thanh toán bằng tiền mặt theo hóa đơn gồm 10% thuế GTGT là 19.800.000 đồng, phân bổ cho bộ phận sản xuất là 8.000.000 đồng, bộ phận bán hàng là 6.000.000 đồng và bộ phận quản lí doanh nghiệp là 4.000.000 đồng.

8. Khách hàng thông báo đã chấp nhận mua lô hàng gửi đi bán kỳ trước, giá bán 120.000 đồng, thuế GTGT 10%.

9. Nhập kho 1.000 thành phẩm, chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ là 4.800.000 đồng, số lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ 100, doanh nghiệp đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.

10. Xuất kho 1.200 thành phẩm đi tiêu thụ, giá bán 176.000 đồng, gồm 10% thuế GTGT, thanh toán bằng chuyển khoản. 

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Xác định kết quả kinh doanh trong kỳ biết rằng doanh nghiệp áp dụng phương pháp xuất kho theo phương pháp nhập trước xuất trước.

 

Lời giải :

1. Nhập kho nguyên vật liệu:

          1a               Nợ          152                         29.500.000

                             Nợ           133                          2.950.000

                                             Có           331         32.450.000

Chi phí vận chuyển:

          1b               Nợ          152                              500.000

                             Nợ           133                                50.000

                                             Có           111               550.000

2. Tiền lương phải trả:

            2                Nợ           622                         20.000.000

                             Nợ           627                         10.000.000

                             Nợ           641                         16.000.000

                             Nợ           642                         14.000.000

                                             Có           334         32.450.000

 

...........................................

Tải lời giải : DOWNLOAD (google drive)

 

Xem thêm : Bài tập xác định kết quả kinh doanh

Học kế toán thực hành tại Bắc Ninh

Học kế toán thực hành tại Thủ Đức

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Gọi điện
Messenger
Messenger
Chat Zalo
Chat Zalo