HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Các đặc điểm của hệ thống kế toán hiện hành


Các đặc điểm của hệ thống kế toán hiện hành quy định về kế toán có môỉ quan hệ chặt chẽ với các chính sách thuế và chính sách tài chính . Báo cáo tài chính (BCTC) của doanh nghiệp phải đáp ứng cả các yêu cầu thông tin của cơ quan thuế và các cơ quan chức năng khác của Nhà nước như cơ quan thông kê .

Các đặc điểm của hệ thống kế toán hiện hành

Các quy định về kế toán như Thông tư hướng dẫn trích lập các khoản dự phòng, Quyết định về chế độ quản lý, sử dụng và khấu hao TSCĐ đểu nhằm phục vụ cho mục đính thuế TNDN. Ngoài mô'i liên hệ chặt chẽ giữa các quy định về kê' toán và các chính sách thuế, các quy định kế toán Việt Nam thường chịu ảnh hưởng rất lớn bởi chính sách tài chính. Chính sách tài chính là những quy định mang tính pháp quy của Nhà nước với hoạt động tài chính và được áp dụng cho một số ngành nghề và khu vực kinh tế nhất định nhằm mục đích phục vụ công tác kiểm tra giám sát của Chính phủ. Thí dụ: đôl với DNNN được quy đinh trong Nghị định số 199/2004/NĐ-CP ngày 03-12-2004, đơn vị HCSN có thu được quy định trong Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16-01-2002, đối với HTX nông nghiệp thì được quy định trong Thông tư liên tịch SỐ 74/2008/TTLT/BTC-BNN ngày 14-8-2008...

Chính sách tài chính thường đề cập đến các nội dung chủ yếu như: Huy động và sừ dụng vốn, vay nợ và nghĩa vụ trả nợ, tài sản và quản lý tài sản, sử dụng tài sản, đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp, thu nhập và chi phí, lợi nhuận và phân phối lợi nhuận, thanh lý, giải thể, sáp nhập, chia tách, cổ phần hóa, bán, cho thuê, phá sản doanh nghiệp. Trong khi đó, các quy đinh về kê toán thì đề cập đên những quy định mang tính nguyên tắc về các phương pháp kế toán áp dụng cho việc lập BCTC Các quy định về kế toán thường đề cập đến những nội dung như khái niệm nguyên tăc đánh giá, phương pháp kế toán, thuyết minh, trình bày BCTC trong lĩnh vực kế toán. Thông thường, chính sách tài chính được xác lập trước và các quy định kế toán phải tuân thủ cơ chê tài chính. Vì vậy, chính sách sách và các quỵ định kế toán phần lớn phải có sự phù hợp.

* Cúc CMKT được xây dựng bởi Nhà nước, dựa ừên CMKT quốc tê nhưng có sự chọn lọc phù hợp với đặc điểm của Việt Nam

Trong ngữ cảnh Việt Nam, quá trình soạn thảo và ban hành các CMKT được thực hiện bởi cơ quan chức nầng của Nhà nước cụ thể là Bộ Tài chính. Các quy tắc kế toán và kiểm toán được xem là một công cụ quản lý nhà nước. Khi xây dựng các CMKT Việt Nam (VAS), quan điểm xuyên suốt là tuân thủ các chuẩn mực lập BCTC quốc tế (IFRS). Mặc dù vậy, hệ thông CMKT Việt Nam vân còn khác biệt với quổc tế do chỉ vận dụng những nội dung phù hợp vói điều kiện thực tế của Việt Nam, phù hợp với đặc thù về trình độ phát triển kinh tế, cơ chế chính trị, hệ thống pháp luật, văn hóa, xã hội của Việt Nam, phù hợp với trình độ nguon nhan lực kê toán của Việt Nam và vẫn còn một khoảng cách khá lớn giữa lý thuyết và thực tiễn. Những khác biệt này cũng chỉ là tạm thời và ngày càng thu hẹp khi nền kinh tế Việt Nam phát triêh đêh mức độ cao hơn, nguồn nhân lực kế toán tốt hơn,... các VAS sẽ được tiếp tục hoàn thiện ở mức độ cao hơn thống nhất cao hơn với các IAS và IFRS.

- Một hệ thôhg kê'toán có tính thông nhất

Hệ thống kế toán được quy định một cách thống nhất từ hệ thong tai khoản đên BCTC, sổ sách kế toán và phưomg pháp hạch toán. Các vấn đề vể kế toán được thực hiện và tuân thủ theo che đọ ke toan. Chê độ kê toán bao gổm: Hệ thông tài khoản, Các bước hạch toán kế toán cho từng nghiệp vụ kinh tế

Biểu mẫu BCTC, Chứng từ kế toán và sổ sách kê'toán.

Hệ thống tài khoản được quy định khác nhau tùy theo đặc điểm kinh doanh và quy mô doanh nghiệp như: hệ thông tài khoản kế toán doanh nghiệp được ban theo theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22-12-2014 về chế độ kế toán doanh nghiệp, hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa được ban theo theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26-8-2016, hệ thông tài khoản kế toán áp dụng cho các ngân hàng và tổ chức tín dụng được ban theo theo Quyết định số 479/2006/QĐ-NHNN ngày 29-4-2004, Thông tư số 49/2014/TT-NHNN ngày 31-12-2014 của Ngân hàng Nhà nước sửa đổi, bổ sung một số điểu khoản của Chê' độ BCTC đối với các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 16/2007/QĐ-NHNN ngày 18-4-2007... Các hệ thống tài khoản này được quy định một cách cụ thê và thông nhât, một số tài khoản còn được quy định cụ thế đến tài khoản cấp 2, thậm chí câ'p 3.

Bên cạnh hệ thống tài khoản ban hành thì phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kinh tê có liên quan đến từng tài khoản cũng được hướng dẫn cụ thê trong chê độ kê toán. Sau khi các CMKT ban hành thì các thông tư hướng dẫn sẽ được ban hành tiếp theo nhằm hướng dẫn kê' toán thực hiện các chuẩn mực. Mục đích chung của các thông tư này là chỉ ra những đặc trưng của từng chuẩn mực một cách rõ nét hơn, làm rõ những khái niệm trong chuẩn mực, xác định các tài khoản và hướng dân các bước hạch toán vào các tài khoản, cách trình bày thông tin trên BCTC.

Hệ thống BCTC cũng được quy định chặt chẽ thống nhất từ biểu mẫu đêh cách lập, trình bày và công bố thông tin từ BCTC năm đến BCTC giữa niên độ. Đối với BCTC hợp nhất cũng được hướng dẫn cách điều chỉnh, hợp nhât, ghi chép và trình bày báo cáo. Hệ thống BCTC nói chung gồm: Bảng cân đối kế toán,

Báo cáo kết quả HĐKD, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Bản thuyết minh BCTC.

Như vậy, hệ thống kế toán Việt Nam từ khi hình thành cho đến nay, đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển. Qua mỗi giai đoạn, hệ thông kê toán Việt Nam đều được bổ sung, sửa đổi, cải cách và hoàn thiện với những bước phát triển mới rất quan trọng/ đảm bảo tính đổng bộ, đầy đủ, bao quát và phù họp với xu thê phát triển và đổi mới cơ chê'quản lý kinh tế tài chính của đât nước, hội nhập kinh tế thê giới và khu vực.

 

Xem thêm : Tổ chức lập quy và các văn bản pháp lý hiện hành kế toán VN

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo