HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Các khoản thu nhập bắt buộc đóng BHXH năm 2020


Các khoản thu nhập bắt buộc đóng BHXH năm 2020 được quy định tại Điểm a Khoản 5 Điều 4 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP

Ngoài khoản lương cơ bản thì các khoản thu nhập bắt buộc đóng BHXH năm 2020 sẽ là các khoản phụ cấp và các khoản thu nhâp bắt buộc đóng BHXH được quy định tại Điểm a Khoản 5 Điều 4 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP

Các khoản thu nhập bắt buộc đóng BHXH năm 2020

1. Mức lương

- Là mức lương tính theo thời gian của công việc hoặc chức danh theo thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định của pháp luật lao động mà hai bên đã thỏa thuận.

- Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm hoặc lương khoán thì ghi mức lương tính theo thời gian để xác định đơn giá sản phẩm hoặc lương khoán.

- Trong thời gian người lao động ngừng việc theo quy định của pháp luật về lao động mà vẫn được hưởng tiền lương thì người lao động và người sử dụng lao động thực hiện đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo mức tiền lương người lao động được hưởng trong thời gian ngừng việc.

- Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người quản lý doanh nghiệp có hưởng tiền lương quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 2 của Nghị định số 115/2015/NĐ-CP là tiền lương do doanh nghiệp quyết định, trừ viên chức quản lý chuyên trách trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu.

- Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 2 của Nghị định số 115/2015/NĐ-CP là tiền lương do đại hội thành viên quyết định.

2. Phụ cấp lương, ghi các khoản phụ cấp lương mà hai bên đã thỏa thuận

a) Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ như:

    - Phụ cấp chức vụ, chức danh;

    - Phụ cấp trách nhiệm;

    - Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

    - Phụ cấp thâm niên;

    - Phụ cấp khu vực;

    - Phụ cấp lưu động;

    - Phụ cấp thu hút

    - Các phụ cấp có tính chất tương tự.

b) Các khoản phụ cấp lương gắn với quá trình làm việc và kết quả thực hiện công việc của người lao động

3. Các khoản bổ sung khác, ghi các khoản bổ sung mà hai bên đã thỏa thuận

 Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.

 

Xem thêm bài: Cách tăng chi phí hợp lý cho doanh nghiệp

 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo