HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Các Loại Hạch Toán Trong Doanh Nghiệp


Các loại hạch toán trong doanh nghiệp gồm 3 loại hạch toán nghiệp vụ hạch toán thống kê và hạch toán kế toán chi tiết và đầy đủ nhất

Để quan sát phản ánh và giám đốc các quá trình sản xuất kinh doanh và cung cấp thông tin cho quản lý một cách đầy đủ , kịp thời chính xác, phục vụ nhạy bén cho việc chỉ đạo và quản lý kinh tế, đòi hỏi phải sử dụng các loại hạch toán khác nhau. Mỗi loại hạch toán có đặc điểm và nhiệm vụ riêng:

Hạch toán nghiệp vụ

Hạch toán nghiệp vụ (Hạch toán nghiệp vụ - Kỹ thuật) là sự quan sát, phản ánh và giám đốc trực tiếp từng nghiệp vụ kinh tế - kỹ thuật cụ thể nhằm chỉ đạo thường xuyên và kịp thời các nghiệp vụ đó.

Đối tượng của hạch toán nghiệp vụ là các nghiệp vụ kinh tế hoặc kỹ thuật sản xuất như tiến độ thực hiện các hoạt động cung cấp, sản xuất, tiêu thụ, tình hình biến động và sử dụng các yếu tố của quá trình tái sản xuất, các nghiệp vụ cụ thể về kết quả sản xuất kinh doanh,…

Đặc điểm của hạch toán nghiệp vụ là không chuyên dùng một loại thước đo nào mà căn cứ vào tính chất của từng nghiệp vụ và yêu cầu quản lý để sử dụng các phương tiện đo thích hợp

Hạch toán nghiệp vụ thường sử dụng các phương tiện thu thập, truyền tin đơn giản như chứng từ ban đầu, điện thoại, điện báo hoặc truyền miệng. Với đối tượng rất chung và phương pháp rất đơn giản nên hạch toán nghiệp vụ chưa trở thành môn khoa học độc lập. Đặc điểm đo của hạch toán nghiệp vụ chi phối cả những đặc điểm của thông tin mà loại hạch toán này thu được.

Bao gồm:

 • Thông tin “Hỏa tốc” dùng cho lãnh đạo nghiệo vụ - kỹ thuật hàng ngày. Do đó nó được quan tâm trước hết và chủ yếu ở yêu cầu kịp thời hơn là yêu cầu toàn diện, cũng vì thế, hệ thống sự vật, hiện tượng cũng như quá trình vận động của nó
 • Lĩnh vực thuộc khách thể của thông tin này rất rộng nhưng không phải là thông tin đầy đủ về mọi khách thể thuộc lĩnh vực này. Tùy yêu cầu cụ thể chỉ thông tin một phần nhỏ khách thể cần cho lãnh đạo nghiệp vụ kịp thời
 • Thông tin nghiệp vụ thường là kết quả của giai đoạn đầu của quá trình nhận thức – chưa qua quá trình tổng hợp chọn lọc nào, lại do yêu cầu thông tin nhanh, kịp thời, do vậy độ tin cậy của thông tin không cao. Tuy nhiên, thông tin nghiệp vụ cần phải đạt tới mức độ chính xác nhất định mới có thể dùng làm căn cứ đề ra các biện pháp cần thiết và đúng đắn nhằm thực hiện tốt các nghiệp vụ kinh tế.

Như vậy chúng ta thấy rằng nhiệm vụ chủ yếu của hạch toán nghiệp vụ là cung cấp thông tin cần thiết để trực tiếp chỉ đạo nghiệp vụ kinh tế, vì vậy khi ta cần tìm ra những chỉ tiêu tổng hợp thì rất ít dùng đến tài liệu của hạch toán nghiệp vụ. Đó cũng là điểm khác nhau giữa hạch toán nghiệp vụ và các loại hạch toán khác

các loại hạch toán trong doanh nghiệp

Hạch toán thống kê

Thống kê(hạch toán thống kê) là một môn khóa học nghiên cứ mặt lượng trong mối quan hệ mật thiết với mặt chất của các hiện  tượng kinh tế - xã hội số lớn trong điều kiện thời gian và địa điểm cụ thể nhằm rút ra bản chất và tíngh quy luật trong sự phát triển  của các hiện tượng đó. Thích ứng với đối tượng này, hách toán thống kê đã xây dựng một hệ thống phương pháp khoa học riêng như điều tra thống kê, phân tổ thống kê, số tuyệt đối, số tương đối, số bình quân và chỉ số,..

Hệ thống phương pháp này thể hiện đầy đủ quá trình nhận thức khách quan sự vật. Hạch toán thống kê có tính tổng hợp rất lớn. Tuy vậy hạch toán thống kê có một số đặc điểm riêng khác với hạch toán kế toán:

 • Hạch toán thống kê không chỉ nghiên cứu hoạt động kinh tế mà còn nghiên cứu các hiện tượng khác thuộc về quan hệ sản xuất và các tình hình khác thuộc về sinh hoạt xã hội
 • Đối với các hiện tượng trên, thống kê nghiên cứu và giám đốc một cách toàn diện và liên tục mà chỉ nghiên cứu và giam đốc trong điều kiện thời gian cụ thể, địa điểm cụ thể
 • Phạm vi nghiên cứu của  thống kê rất rộng bao gồm cả nước, các cấp hành chính của Trung ương(Bộ) và địa phương (tỉnh, huyện). Nhiệm vụ chủ yếu của thống kê là nghiên cứu hiện tượng số lượng lớn nhưng không chỉ hạn chế phạm vi đó mà cìn nghiên cứu các hiện tượng cá biệt

Tóm lại, hạch toán thống kê là một loại hạch toán nghiên cứu và giam đốc nhằm trình bày được nguyên nhân của những hiện tượng nghiên cứu và xác định được quy luật về sự phát triển của sự vật. Hạch toán thống kê cũng sử dụng 3 loại thước đo hiện vật, lao động và giá trị tùy thuộc vào đặc điểm của hiện tượng nghiên cứu và nhiệm vụ của thống kê, cho nên trong hạch toán thống kê không có loại thước đo nào được xem là chủ yếu

Hạch toán kế toán  

Hạch toán kế toán (kế toán) là một môn khoa học phản ánh và giám đốc các mặt hoạt động kinh tế tài chính ở tất cả doanh nghệp, tổ chức sự nghiệp và các cơ quan. So với hạch toán nghiệp vụ và hạch toán thống kê, hạch toán kế toán có những đặc điểm sau:

 • Hạch toán kế toán phản ánh và giám đốc một cách liên tục, toàn diện và có hệ thống tất cả các loại vật tư, tiền vốn và mọi mặt kinh tế. Về thực chất, hạch toán kế toán nghiên cứu vốn kinh doanh(dưới góc độ tài sản và nguồn vốn) và quá trình vận động của vốn trong các tổ chức, các đơn vị. Nhờ đó mà hạch toán kế toán thực hiện được sự giám đốc liên tục cả trước, trong và sau quá trình sản xuất kinh doanh
 • Hạch toán kế toán sử dụng cả 3 loại thước đo, trong đó thước đo tiền tệ được coi là chủ yếu. Nghĩa là trong kế toán, mọi nghiệp vụ kinh tế đều được ghi chép theo giá trị và biểu hiện  bằng tiền. Nhờ đó mà hạch toán kế toán cung cấp được các chỉ tiêu tổng hợp phục vụ cho việc giám đốc tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - tài chính
 • Hạch toán kế toán sử dụng hệ thống phương pháp nghiên cứu khoa học chứng từ, đối ứng tài sản, tính giá, tổng hợp - cân đối kế toán. Trong đó phương pháp lập chứng từ kế toán là thủ tục hạch toán đầu tiên và bắt buộc phải có đối với mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Nhờ đó, số liệu do kế toán cung cấp bảo đảm phản ánh được tính chính xác và có cơ sở pháp lý vững chắc

Như vậy, hạch toán kế toán là khoa hoc thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin về tình hình vốn, sự vận động của vốn trong các đơn vị, các tổ chức bằng hệ thống phương pháp khoa học của kế toán. Thông tin hạch toán kế toán có những đặc điểm nổi bật sau:

 • Thông tin của hạch toán kế toán là những thông tin động về tuần hoàn của vốn. Trong doanh nghiệp, toàn bộ bức tranh về hoạt động sản xuất kinh doanh từ khâu đầu tiên là cung cấp vật tư cho sản xuất, qua khâu sản xuất đến khâu cuối cùng là tiêu thụ đều được phản ánh thật đầy đủ và sinh động qua thông tin kế toán
 • Thông tin hạch toán kế toán luôn là những thông tin về hai mặt của mỗi hiện tượng, mỗi quá trình: tài sản và nguồn vốn, tăng và giảm, chi phí và kết quả,… những thông tin này có ý nghĩa rất lớn đối với việc ứng dụng hạch toán kinh doanh. Với nội dung cơ bản là độc lập về tài chính, lấy thu bù chi, kích thích vậy chất và trách nhiệm vật chất,…
 • Mỗi thông tin thu được đều là kết quả của quá trình có tính hai mặt: thông tin và kiểm tra. Do đó, khi nói đến hạch toán kế toán cũng như thông tin thu được từ phân hệ này đều không thể tách rời hai đặc trưng cơ bản nhất là thông tin và kiểm tra

Tổng kết

Cả 3 loại hạch toán trên tuy có nội dung, nhiệm vụ và phương pháp riêng nhưng có mối quan hệ mật thiết với nhau trong việc thực hiện chức năng phản ánh và giám đốc quá trình tái sản xuất xã hội. Mối quan hệ này thể hiện ở:

 • Cả 3 loại hạch toán đều nhằm thu thập, ghi chép và truyền đạt nhưunxg thông tin về kinh tế - tài chính. Những thông tin này là những khâu cơ bản trong hệ thống thông tin kinh tế thống nhất. mọi thông tin kinh tế trong đơn vị phải dựa trên cơ sở số liệu thống nhất do ba loại hạch toán cung cấp
 • Mỗi loại hạch toán đều phát huy tác dụng của mình trong giám đốc tình hình thực hiện các kế hoạch kinh tế - tài chính nên cả 3 đều là công cụ quan trọng để quản lý kinh tế, phục vụ đắc lực cho việc quản lý, điều hành và chỉ đạo của đơn vị cũng như của cấp trên
 • Giữa 3 loại hạch toán còn có mối quan hệ cung cấp số liệu cho nhau và quan hệ thống nhất về mặt số liệu trên cơ sở tổ chức công tác hạch toán ban đầu

Trên đây là thông tin về các loại hạch toán trong doanh nghiệp theo quy định mới nhất được Kế Toán Minh Việt chia sẻ đến các bạn, Hy vọng bài viết cung cấp thông tin hữu ích nhất đến các bạn! 


Các bạn có thể tham khảo thêm:

►  Bài viết trước: Nguyên lý chung của hạch toán kế toán

►  Bài tiếp theo: Vai trò của hạch toán kế toán trong hệ thống quản lý

►  khóa học kế toán tổng hợp dành cho người chưa biết gì HỌC THỰC HÀNH THỰC TẾ

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo