HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Cách hạch toán tài khoản 136 phải thu nội bộ theo thông tư 133


Cách hạch toán tài khoản 136 phải thu nội bộ theo thông tư 133 và hướng dẫn định khoản một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan tới tài khoản 136

1/ Nguyên tắc kế toán tài khoản 136 theo Thông tư 133/2016/TT-BTC:

Theo điều 19 thông tư 133/2016/TT-BTC khi hạch toán tài khoản 136 – Phải thu nội bộ phải tuân thủ một số nguyên tắc kế toán sau:

“b) Nội dung các khoản phải thu nội bộ phản ánh vào Tài khoản 136 bao gồm:

Ở đơn vị cấp trên:

Vốn, quỹ hoặc kinh phí đã giao, đã cấp cho cấp dưới;

Các khoản cấp dưới phải nộp lên cấp trên theo quy định;

Các khoản nhờ cấp dưới thu hộ;

Các khoản đã chi, đã trả hộ cấp dưới;

Các khoản đã giao cho đơn vị cấp dưới để thực hiện khối lượng giao khoán nội bộ và nhận lại giá trị giao khoán nội bộ;

Các khoản phải thu vãng lai khác.

Ở đơn vị cấp dưới hạch toán phụ thuộc:

Các khoản được đơn vị cấp trên cấp nhưng chưa nhận được;

Giá trị sảm phẩm, hàng hóa dịch vụ chuyển cho đơn vị cấp trên hoặc các đơn vị khác để bán;

Doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho các đơn vị nội bộ;

Các khoản nhờ đơn vị cấp trên hoặc các đơn vị khác thu hộ;

Các khoản đã chi, đã trả hộ đơn vị cấp trên và đơn vị nội bộ khác;

 Các khoản phải thu vãng lai khác.

 c) Tài khoản 136 phải hạch toán chi tiết theo từng đơn vị có quan hệ thanh toán và theo dõi riêng từng khoản phải thu nội bộ. Doanh nghiệp cần có biện pháp đôn đốc giải quyết dứt điểm các khoản nợ phải thu nội bộ trong niên độ kế toán.

 d) Cuối kỳ kế toán, phải kiểm tra, đối chiếu và xác nhận số phát sinh, số dư Tài khoản 136 “Phải thu nội bộ”, Tài khoản 336 “Phải trả nội bộ” với các đơn vị có quan hệ theo từng nội dung thanh toán. Tiến hành thanh toán bù trừ theo từng khoản của từng đơn vị có quan hệ, đồng thời hạch toán bù trừ trên 2 Tài khoản 136 “Phải thu nội bộ” và Tài khoản 336 “Phải trả nội bộ” (Theo chi tiết từng đối tượng). Khi đối chiếu, nếu có chênh lệch, phải tìm nguyên nhân và điều chỉnh kịp thời.”

2/ Sơ đồ hạch toán tài khoản 136 phải thu nội bộ theo thông tư 133

cách hạch toán tài khoản 136 phải thu nội bộ theo thông tư 133

3/ Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 136 phải thu nội bộ theo thông tư 133

Bên Nợ:

- Số vốn kinh doanh đã giao cho đơn vị cấp dưới;

- Các khoản đã chi hộ, trả hộ đơn vị cấp trên hoặc các đơn vị nội bộ khác;

- Số tiền đơn vị cấp trên phải thu về, các khoản đơn vị cấp dưới phải nộp lên;

- Số tiền đơn vị cấp dưới phải thu về các khoản cấp trên phải giao xuống;

- Số tiền phải thu về bán sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ giữa các đơn vị nội bộ với nhau;

- Các khoản phải thu nội bộ khác.

Bên Có:

- Thu hồi vốn, quỹ ở đơn vị cấp dưới;

- Số tiền đã thu về các khoản phải thu trong nội bộ;

- Bù trừ phải thu với phải trả trong nội bộ với cùng một đối tượng.

Số dư bên Nợ: Số nợ còn phải thu ở các đơn vị nội bộ.

Tài khoản 136 - Phải thu nội bộ, có 2 tài khoản cấp 2:

- Tài khoản 1361 - Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc: Tài khoản này chỉ mở ở đơn vị cấp trên để phản ánh số vốn kinh doanh hiện có ở các đơn vị cấp dưới hạch toán phụ thuộc do đơn vị cấp trên giao.

- Tài khoản 1368 - Phải thu nội bộ khác: Phản ánh tất cả các khoản phải thu khác giữa các đơn vị nội bộ ngoài vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc.

4/ Cách định khoản hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu phát sinh liên quan tới tài khoản 136 theo thông tư 133

Căn cứ vào nguyên tắc kế toán tài khoản 136 và các tài khoản có liên quan; căn cứ vào kết cấu và nội dung phản ánh tài khoản 136 và các tài khoản có liên quan, KẾ TOÁN HÀ NỘI xin hướng dẫn kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu sau:

4.1. Hạch toán tài khoản 136 – Phải thu nội bộ, ở đơn vị cấp dưới không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc:

4.1.1. Khi đơn vị cấp dưới nhận được vốn do Tổng công ty, công ty giao xuống, ghi:

Nợ các TK 111, 112,. . .

Có TK 411 -­ Nguồn vốn kinh doanh.

4.1.2. Khi chi hộ, trả hộ cho đơn vị cấp trên và các đơn vị nội bộ khác, ghi:

Nợ TK 136 -­­ Phải thu nội bộ (1368)

Có các TK 111, 112,. . .

4.1.3. Căn cứ vào thông báo hoặc chứng từ xác nhận của đơn vị cấp trên về số quỹ khen thưởng, phúc lợi được cấp, ghi:

Nợ TK 136 ­-­ Phải thu nội bộ (1368)

Có các TK 353 – Quỹ khen thưởng phúc lợi.

4.1.4. Số lỗ về hoạt động sản xuất, kinh doanh đã được cấp trên chấp nhận cấp bù, ghi:

Nợ TK 136 ­-­­ Phải thu nội bộ (1368)

Có TK 421 -­ Lợi nhuận chưa phân phối.

4.1.5. Khi bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho các đơn vị trong nội bộ doanh nghiệp, tùy thuộc vào đặc điểm hoạt động và phân cấp của từng đơn vị:

– Trường hợp đơn vị hạch toán phụ thuộc được phân cấp ghi nhận doanh thu, ghi:

Nợ TK 136­ -­ Phải thu nội bộ (1368)

Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (chi tiết giao dịch bán hàng nội bộ)

Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (chi tiết từng loại thuế).

Đồng thời ghi nhận giá vốn, ghi:

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán

Có các TK 154, 155, 156 (giá vốn sản phẩm, hàng hóa).

– Trường hợp đơn vị hạch toán phụ thuộc không được phân cấp ghi nhận doanh thu, khi đó giá trị sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cung cấp nội bộ được phản ánh là khoản phải thu nội bộ, ghi:

Nợ TK 136 -­ Phải thu nội bộ (1368)

Có các TK 154, 155, 156 (giá vốn sản phẩm, hàng hóa)

Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (chi tiết từng loại thuế – nếu có).

4.1.6. Khi nhận được tiền hoặc vật tư, tài sản của cấp trên hoặc đơn vị nội bộ khác thanh toán về các khoản phải thu, ghi:

Nợ các TK 111, 112, 152, 153,. . .

Có TK 136 ­-­ Phải thu nội bộ (1368).

4.1.7. Bù trừ các khoản phải thu nội bộ với các khoản phải trả nội bộ của cùng một đối tượng, ghi:

Nợ TK 336 ­-­ ­ Phải trả nội bộ (3368)

Có TK 136 ­-­ Phải thu nội bộ (1368).

4.2. Hạch toán tài khoản 136 – Phải thu nội bộ, ở đơn vị cấp trên

4.2.1. Khi đơn vị cấp trên (Tổng công ty, công ty) giao vốn kinh doanh cho đơn vị cấp dưới:

– Trường hợp giao vốn bằng tiền, ghi:

Nợ TK 136 ­-­ ­ Phải thu nội bộ (1361 – Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc)

Có các TK 111, 112.

– Trường hợp giao vốn bằng TSCĐ, ghi:

Nợ TK 136 ­-­ Phải thu nội bộ (1361) (giá trị còn lại của TSCĐ)

Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (giá trị hao mòn của TSCĐ)

Có TK 211 – TSCĐ hữu hình (nguyên giá).

4.2.2. Trường hợp đơn vị cấp dưới phải hoàn lại vốn kinh doanh cho đơn vị cấp trên, khi nhận được tiền do đơn vị cấp dưới nộp lên, ghi:

Nợ các TK 111, 112.

Có TK 136 ­-­ Phải thu nội bộ (1361).

4.2.3. Khi bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho các đơn vị trong nội bộ doanh nghiệp, tùy thuộc vào đặc điểm hoạt động và phân cấp của từng đơn vị, doanh nghiệp có thể ghi nhận doanh thu tại thời điểm chuyển giao hàng hóa, dịch vụ cho các đơn vị cấp dưới hoặc tại thời điểm đơn vị cấp dưới bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra bên ngoài:

– Trường hợp doanh nghiệp (đơn vị cấp trên) ghi nhận doanh thu tại thời điểm chuyển giao hàng hóa, dịch vụ cho đơn vị cấp dưới, ghi:

Nợ TK 136 ­-­ ­ Phải thu nội bộ (1368)

Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (chi tiết giao dịch bán hàng nội bộ)

Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (chi tiết từng loại thuế).

Đồng thời ghi nhận giá vốn, ghi:

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán

Có các TK 154, 155, 156 (giá vốn sản phẩm, hàng hóa).

– Trường hợp doanh nghiệp không phải ghi nhận doanh thu tại thời điểm chuyển giao hàng hóa, dịch vụ cho đơn vị cấp dưới:

+ Khi chuyển giao hàng hóa, dịch vụ, ghi:

Nợ TK 136 ­-­ Phải thu nội bộ (1368) (Giá vốn và thuế – nếu có)

Có các TK 154, 155, 156 (giá vốn sản phẩm, hàng hóa)

Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (chi tiết từng loại thuế – nếu có).

+ Khi đơn vị cấp dưới thông báo đã tiêu thụ được sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cho bên thứ ba bên ngoài doanh nghiệp, kế toán phản ánh doanh thu, ghi:

Nợ TK 136 – Phải thu nội bộ (1368)

Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (chi tiết giao dịch bán hàng nội bộ).

Đồng thời ghi nhận giá vốn, ghi:

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán

Có TK 136 – Phải thu nội bộ (1368) (Giá vốn và thuế – nếu có).

4.2.4. Khoản phải thu về lãi của hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoạt động khác ở các đơn vị cấp dưới, ghi:

Nợ TK 136 ­-­­ Phải thu nội bộ (1368)

Có TK 421 -­ Lợi nhuận chưa phân phối.

4.2.5. Khi chi hộ, trả hộ các khoản nợ của đơn vị cấp dưới, ghi:

Nợ TK 136 ­-­­ Phải thu nội bộ (1368)

Có các TK 111, 112,. . .

4.2.6. Khi thực nhận được tiền của đơn vị cấp dưới chuyển trả về tiền lãi kinh doanh, thanh toán các khoản đã chi hộ, trả hộ, ghi:

Nợ các TK 111, 112,. . .

Có TK 136 ­-­ Phải thu nội bộ (1368).

4.2.7. Bù trừ các khoản phải thu nội bộ với các khoản phải trả nội bộ của cùng một đối tượng, ghi:

Nợ TK 336 ­­-­ Phải trả nội bộ (3368)

Có TK 136 ­ -­ Phải thu nội bộ (1368).

 

 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo