HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Cách lập giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước năm 2019


Hướng dẫn cách viết giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước năm 2019 mẫu C1-02/NS theo thông tư 84/2016/TT-BTC mới nhất hiện nay

cách lập giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

 

Mẫu số: C1-02/NS
(Ban hành kèm theo Thông tư số    84/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính)

Không ghi vào khu vực này

GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Tiền mặt □       Chuyển khoản □

Loại tiền:          VND □       USD □          Khác: ………...

Mã hiệu: ………

Số: ……………

       

Số tham chiếu(1):…………………

Người nộp thuế: ……………………………………………………….. Mã số thuế:          

Địa chỉ: ......................................................................................................................

…………………………………………… Quận/Huyện: …………………… Tỉnh, TP:    

Người nộp thay: ........................................................................................................

Địa chỉ: ......................................................................................................................

…………………………………………… Quận/Huyện: …………………… Tỉnh, TP:    

Đề nghị NH/ KBNN: ……………………….. trích TK số: ………………………. hoặc thu tiền mặt để nộp NSNN theo:         TK thu NSNN □      TK tạm thu □        TK thu hồi hoàn thuế GTGT □

vào tài khoản của KBNN: …………………………………………….  Tỉnh, TP: ..

Mở tại NH ủy nhiệm thu: .........................................................................................

Nộp theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền: Kiểm toán nhà nước □     Thanh tra tài chính □

                                                               Thanh tra Chính phủ □ Cơ quan có thẩm quyền khác □

Tên cơ quan quản lý thu: ......................................................................................................

Phần dành cho người nộp thuế ghi

Phần dành cho NH ủy nhiệm thu/ NH phối hợp thu/ KBNN ghi

STT

Số tờ khai/ Số quyết định / Số thông báo

Kỳ thuế/ Ngày quyết định/ Ngày thông báo

Nội dung các khoản nộp NSNN

Số nguyên tệ

Số tiền VND

Mã chương

Mã tiểu mục

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

Tổng số tiền ghi bằng chữ (2): ....................................................................................

...................................................................................................................................

 

PHẦN DÀNH CHO KBNN GHI KHI HẠCH TOÁN:

Mã CQ thu: ………………………..

Mã ĐBHC: ………………………..

Nợ TK: …………………….

Có TK: ……………………..

 

NGƯỜI NỘP TIỀN
Ngày... tháng... năm...

NGÂN HÀNG/ KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Ngày... tháng... năm...

Người nộp tiền

Kế toán trưởng

Thủ trưởng đơn vị

Thủ quỹ

Kế toán

Kế toán trưởng

 

 

 

 

(Ghi chức danh, ký, họ tên và đóng dấu)

Ghi chú: Trường hợp nộp thuế điện tử: Người nộp tiền, Tổ chức T-VAN (nếu có), Tổng cục Thuế (nếu có), Ngân hàng/ Kho bạc Nhà nước thực hiện ký số; ghi tên; ngày, giờ

(1) Trường hợp nộp thuế điện tử từ Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, hệ thống tự động điền số tham chiếu để phục vụ công tác quản lý.

(2) Trường hợp nộp tiền bằng VND thì ghi bằng chữ theo tổng số tiền VND; Trường hợp nộp tiền bằng ngoại tệ thì ghi bằng chữ theo tổng số nguyên tệ và loại ngoại tệ.

Hướng dẫn cách lập giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước như sau:

+  Lựa chọn hình thức nộp: Tích vào ô “Tiền mặt” hoặc “Chuyển khoản”.

+ Lựa chọn loại tiền: “VND”; “USD”. Nếu không phải hai loại tiền trên thì điền vào ô “Khác”.

+  Nếu nộp thuế từ Cổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế, hệ thống sẽ tự động điền số “tham chiếu” để phục vụ công tác quản lý.

+  Điền thông tin chi tiết vào các chỗ trống: tên Công ty, mã số thuế, địa chỉ theo đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư.

Người nộp thay”, “địa chỉ” điền thông tin của người nộp thay (trường hợp nộp thuế thay cá nhân, tổ chức).

Đề nghị NH/ KBNN” điền tên ngân hàng Công ty mở tài khoản

trích TK số” điền số tài khoản định chuyển tiền nộp thuế

Chọn  “TK thu NSNN”: với trường hợp nộp tiền thuế GTGT, TNCN, TNDN…, nộp chậm, phạt hoặc các khoản khác cho nhà nước

“Chọn “TK thu hồi hoàn thuế GTGT”: trong trường hợp trả lại ngân sách tiền thuế VAT đã hoàn hoặc khi Công ty phát hiện được hoàn sai.

vào tài khoản của KBNN” điền tên kho bạc nhận tiền (ví dụ: Kho bạc nhà nước huyện Văn Lâm) và tỉnh thành phố (Ví dụ: Hưng Yên)

Mở tại NH ủy nhiệm thu” điền tên ngân hàng tương ứng với kho bạc đã chọn

Trong phần “Nộp theo văn bản cơ quan có thẩm quyền” tích vào một ô trong các ô có sẵn:

Tên cơ quan quản lý thu” điền tên cơ quan thuế nhận tiền (ví dụ: Chi cục thuế Đống Đa).

“Số tờ khai/ Số quyết định / Số thông báo” điền số tờ khai thuế, tờ khai hải quan, số quyết định, số thông báo thuế…với mỗi khoản tiền nộp ngân sách

Kỳ thuế/ Ngày quyết định/ Ngày thông báo” điền kỳ tính thuế (tháng, quý…) hoặc ngày quyết định hoặc ngày ban hành thông

Nội dung các khoản nộp NSNN” điền nội dung của khoản tiền nộp vào ngân sách

Số nguyên tệ” áp dụng với trường hợp nộp tiền là ngoại tệ

Số tiền VND” áp dụng với trường hợp nộp tiền là VND

Tổng số tiền ghi bằng chữ” điền số tiền bằng chữ tương ứng với dòng tổng cộng

Xem thêm: Hướng dẫn kê khai thuế môn bài qua mạng

 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo