HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Cách Phân Bổ Thuế GTGT Đầu Vào Được Khấu Trừ


Hướng dẫn Cách phân bổ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ - Khi nào cần phải phân bổ thuế giá trị gia tăng

cách phân bổ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

Căn cứ Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC Hướng dẫn cách phân bổ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ như sau:

 – Nếu cơ sở kinh doanh hạch toán riêng được số thuế GTGT đầu vào dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì được khấu trừ thuế GTGT đầu vào dùng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa chịu thuế GTGT. Còn thuế GTGTđầu vào mà dùng riêng cho hoạt động sản xuất kinh doanh không chịu thuế thì sẽ không được khấu trừ mà hạch toán vào chi phí hoặc nguyên giá hoặc giá gốc hàng tồn kho

– Nếu cơ sở kinh doanh không hạch toán riêng được số thuế GTGT đầu vào dùng cho sản xuất kinh doanh chịu thuế và không chịu thuế thì:

+ Hàng tháng, quý tạm phân bổ số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ:

Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ = ( Doanh thu hàng hóa chịu thuế GTGT + Doanh thu hàng hóa không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT) / (Tổng doanh thu chịu thuế và không chịu thuế bao gồm cả doanh thu hàng hóa không phải kê khai tính nộp thuế GTGT) x Thuế GTGT đầu vào dùng chung trong kỳ

+ Cuối năm, doanh nghiệp phân bổ lại số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ để kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào đã tạm phân bổ, khấu trừ theo tháng, quý vào tháng hoặc quý cuối năm.

Xem thêm bài: Nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Phân bổ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ khi doanh nghiệp sản xuất mặt hàng chịu thuế và không chịu thuế như sau:

– Thuế GTGT đầu vào của HH-DV  sử dụng đồng thời cho SX-KD hàng hoá, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT. Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ; trường hợp không hạch toán riêng được thì thuế đầu vào được khấu trừ tính theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu chịu thuế GTGT so với tổng doanh thu của hàng hoá, dịch vụ bán ra không hạch toán riêng được.

– Thuế GTGT đầu vào của HH-DV sử dụng đồng thời cho SX-KD hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT. Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ; trường hợp không hạch toán riêng được thì thuế đầu vào được khấu trừ tính theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu chịu thuế GTGT, doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT SO VỚI tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra bao gồm cả doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế không hạch toán riêng được.

– Cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT hàng tháng/quý tạm phân bổ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định mua vào được khấu trừ trong tháng/quý, cuối năm cơ sở kinh doanh thực hiện tính phân bổ số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của năm để kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào đã tạm phân bổ khấu trừ theo tháng/quý.

Kế toán cần nắm vững khi nào cần phải phân bổ thuế GTGT:

Đó là quy định tại Công văn 1421/TCT-KK ngày 06/4/2016  hướng dẫn như sau:

Chi nhánh trực thuộc chỉ hoạt động sản xuất, không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu, không thực hiện hạch toán kế toán, thì Công ty thực hiện khai thuế tại trụ sở chính, và nộp thuế tại địa phương nơi có cơ sở sản xuất phụ thuộc.

Số thuế GTGT phải nộp cho địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc xác định theo tỷ lệ 2% (đối với hàng hóa chịu thuế suất thuế GTGT 10%) hoặc theo tỷ lệ 1% (đối với hàng hóa chịu thuế suất thuế GTGT 5%) trên doanh thu theo giá chưa có thuế GTGT của sản phẩm sản xuất ra. Việc xác định doanh thu của sản phẩm sản xuất ra được xác định trên cơ sở giá thành sản phẩm hoặc doanh thu của sản phẩm cùng loại tại địa phương nơi có cơ sở sản xuất.

Trường hợp tổng số thuế GTGT phải nộp cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc do người nộp thuế xác định theo nguyên tắc nêu ở mục 2, lớn hơn số thuế GTGT phải nộp của người nộp thuế tại trụ sở chính, thì người nộp thuế tự phân bổ số thuế phải nộp cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc như sau:

Nếu người nộp thuế không phát sinh số thuế phải nộp tại trụ sở chính thì người nộp thuế không phải nộp thuế cho đại phương nơi có cơ sở sản xuất.

Người nộp thuế phải lập và gửi “Bảng phân bổ thuế GTGT cho địa phương nơi đóng trụ sở chính và cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc không thực hiện hạch toán” theo mẫu số 01-6/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của BTC cùng với hồ sơ khai thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp, đồng thời gửi 1 bản Bảng phân bổ thuế GTGT  mẫu số 01-6/GTGT tới các cơ quan thuế quản lý trực tiếp cơ sở sản xuất trực thuộc.

Xem thêm bài: Hướng dẫn kê khai thuế GTGT

 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo