HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Cách xác định lãi lỗ và chuyển lỗ thuế TNDN mới nhất 2018


Hướng dẫn cách xác định lãi lỗ và chuyển lỗ khi tính thuế TNDN được áp dụng theo điều 9 chương II thông tư 78/2014/TT-BTC ( có hiệu lực thi hành từ ngày 02/08/2014 ) và Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ tài chính quy định:

1. Lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế là số chênh lệch âm về thu nhập tính thuế chưa bao gồm các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước chuyển sang.

cách xác định lãi lỗ và chuyển lỗ thuế TNDN

2. Doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập (thu nhập chịu thuế đã trừ thu nhập miễn thuế) của những năm tiếp theo. Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

Doanh nghiệp tạm thời chuyển lỗ vào thu nhập của các quý của năm sau khi lập tờ khai tạm nộp quý và chuyển chính thức vào năm sau khi lập tờ khai quyết toán thuế năm.

Ví dụ 12: Năm 2013 DN A có phát sinh lỗ là 10 tỷ đồng, năm 2014 DN A có phát sinh thu nhập là 12 tỷ đồng thì toàn bộ số lỗ phát sinh năm 2013 là 10 tỷ đồng, DN A phải chuyển toàn bộ vào thu nhập năm 2014.

Ví dụ 13: Năm 2013 DN B có phát sinh lỗ là 20 tỷ đồng, năm 2014 DN B có phát sinh thu nhập là 15 tỷ đồng thì:

+ DN B phải chuyển toàn bộ số lỗ 15 tỷ đồng vào thu nhập năm 2014;

+ Số lỗ còn lại 5 tỷ đồng, DN B phải theo dõi và chuyển toàn bộ liên tục theo nguyên tắc chuyển lỗ của năm 2013 nêu trên vào các năm tiếp theo, nhưng tối đa không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

- Doanh nghiệp có số lỗ giữa các quý trong cùng một năm tài chính thì được bù trừ số lỗ của quý trước vào các quý tiếp theo của năm tài chính đó. Khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp xác định số lỗ của cả năm và chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập chịu thuế của những năm tiếp sau năm phát sinh lỗ theo quy định nêu trên.

- Doanh nghiệp tự xác định số lỗ được trừ vào thu nhập theo nguyên tắc nêu trên. Trường hợp trong thời gian chuyển lỗ có phát sinh tiếp số lỗ thì số lỗ phát sinh này (không bao gồm số lỗ của kỳ trước chuyển sang) sẽ được chuyển lỗ toàn bộ và liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp xác định số lỗ doanh nghiệp được chuyển khác với số lỗ do doanh nghiệp tự xác định thì số lỗ được chuyển xác định theo kết luận của cơ quan kiểm tra, thanh tra nhưng đảm bảo chuyển lỗ toàn bộ và liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ theo quy định.

Quá thời hạn 5 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ, nếu số lỗ phát sinh chưa chuyển hết thì sẽ không được chuyển vào thu nhập của các năm tiếp sau.

3. Doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản phải thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế đến thời điểm có quyết định chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản của cơ quan có thẩm quyền, số lỗ của doanh nghiệp phát sinh trước khi chuyển đổi, sáp nhập, hợp nhất phải được theo dõi chi tiết theo năm phát sinh và bù trừ vào thu nhập cùng năm của doanh nghiệp sau khi chuyển đổi, sáp nhập, hợp nhất hoặc được tiếp tục chuyển vào thu nhập của các năm tiếp theo của doanh nghiệp sau khi chuyển đổi, sáp nhập, hợp nhất để đảm bảo nguyên tắc chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ

Tóm lại để xác định lãi lỗ và chuyển lỗ thuế TNDN như sau:

Nguyên tắc chuyển lỗ :

- Doanh nghiệp chỉ thực hiện chuyển lỗ khi phát sinh số lãi trong kỳ

- Số lỗ được chuyển tối đa bằng số lãi kỳ hiện tại

- Chuyển lỗ liên tục và thời gian chuyển tối đa trong vòng 5 năm

 

Hướng dẫn chuyển lỗ giữa các quý trong năm

Theo thông tư 151/2014/TT-BTC thì từ quý 4/2014 Doanh nghiệp không phải lập tờ khai thuế TNDN tạm tính quý mà chỉ cần tạm xác định thuế TNDN và tạm nộp vào NSNN.

Như vậy, khi tạm tính thuế TNDN của quý này thì doanh nghiệp được phép chuyển số lỗ của quý trước sang ( chỉ được chuyển giữa các quý trong năm hoặc số lỗ theo quyết toán của năm trước sang Quý I của năm sau ) 

Trước khi đi tới các ví dụ các bạn cần biết: Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Ví dụ 1 :

Số liệu tại Công ty TNHH Kế toán Hà nội như sau :

- Quý 2/2016 : tạm tính lỗ 20 triệu

- Quý 3/2016: tạm tính lãi 50 triệu

-> Khi xác định thuế TNDN tạm tính quý 3/2016 Công ty được chuyển lỗ Quý 2/2016 là 20 triệu -> thuế TNDN tạm nộp quý 3/2016 là : ( 50-20)x20% = 6 triệu

Ví dụ 2 :

Số liệu tại Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Kế Toán Hà Nội như sau :

- Quyết toán thuế TNDN năm 2015 : lỗ 15 triệu

- Quý 1/2016 : tạm tính lãi 40 triệu

-> Khi xác định thuế TNDN tạm tính quý 1/2016 Công ty được chuyển lỗ theo quyết toán năm 2015 là 15 triệu -> thuế TNDN tạm nộp quý 1/2016 là : ( 40-15)x20% = 5 triệu

 

Hướng dẫn chuyển lỗ giữa các năm

* Chuyển lỗ một lần :

Được thực hiện khi số lỗ của năm trước nhỏ hơn số lãi của năm hiện tại

Ví dụ 3:

Năm 2015 Công ty TNHH kế toán Hà nội có số lỗ là 100 triệu

Năm 2016 Công ty lãi 150 triệu

-> khi xác định thuế TNDN năm 2016 Công ty được chuyển lỗ 100 triệu của năm 2015. Nghĩa vụ thuế TNDN năm 2016 công ty phải nộp là : (150-100) x 20% = 10 triệu

* Chuyển lỗ dần

Được thực hiện khi số lỗ năm trước lớn hơn số lãi năm hiện tại và thực hiện chuyển liên tục, tối đa trong vòng 5 năm

Ví dụ 4 :

Năm 2015 Công ty TNHH kế toán Hà nội có số lỗ là 100 triệu

Năm 2016 Công ty lãi 40 triệu

-> khi xác định thuế TNDN năm 2016 Công ty được chuyển lỗ tối đa 40 triệu của năm 2015. Nghĩa vụ thuế TNDN năm 2016 công ty phải nộp là : (40-40) x 20% = 0

Số lỗ 60 triệu còn lại công ty chuyển liên tục và tối đa trong vòng 5 năm

 

Hướng dẫn làm phụ lục chuyển lỗ khi lập tờ khai Quyết toán thuế TNDN năm

Mở phần mềm HTKK à chọn Thuế TNDN -> chọn Tờ khai quyết toán thuế TNDN ( mẫu 03/TNDN ) -> chọn phụ lục 03-2A/TNDN

Phần mềm sẽ tự động cập nhật số lỗ được chuyển năm 2015 là 40 triệu vào chỉ tiêu C3 trên tờ khai quyết toán 03/TNDN

 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo