HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Cập nhật điểm mới nhất thông tư 66/2019/TT-BTC


Cập nhật điểm mới nhất thông tư 66/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 110/2015/TT-BTC về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế tại Công văn 4409/Tổng Cục Thuế -KK

Thay đổi dưới đây sẽ có hiệu lực từ ngày 05/11/2019

Quy định rõ về  thời gian nộp hồ sơ thuế đối với từng hồ sơ thuế điện tử (đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế). Căn cứ để cơ quan thuế  tính thời gian nộp hồ sơ thuế điện tử của người nộp thuế

Bỏ nội dung về không bị xử phạt VPHC về hành vi chậm nộp hồ sơ thuế điện tử, miễn tiền chậm nộp

Bổ sung lựa chọn nộp hồ sơ bản giấy tại cơ quan thuế, nộp tiền thuế tại KBNN hoặc ngân hàng thương mại trong thời gian Cổng TTĐT của Tổng Cục Thuế  bị lỗi.

Người nộp thuế được cấp một tài khoản chính để thực hiện đầy đủ các giao địch điện tử với Cơ Quan Thuế ; Người nộp thuế được sử dụng tài khoản chính để đăng ký thêm một hoặc một số tài khoản phụ qua chức năng trên Cổng TTĐT của Tổng Cục Thuế .

Cá nhân thực hiện GDĐT với Cơ Quan Thuế  bằng mã xác thực GDĐT phải là cá nhân đã có mã sô thuế.

Thời hạn Tổng Cục Thuế  trả Thông báo  01-1/TB-TĐT (Đăng ký thuế  điện tử) cho Người nộp thuế Chậm nhất 15 phút sau khi tiếp nhận hồ sơ Đăng ký thuế   điện tử.

Sửa đổi thời hạn Cơ Quan Thuế  kiểm tra hồ sơ và trả thông báo không chấp nhận trong trường hợp hồ sơ Đăng ký thuế  lần đầu có sai sót trong 02 ngày làm việc.

Việc trả thông báo của Cơ Quan Thuế  sau khi nhận được hồ sơ Đăng ký thuế : chỉ thông báo cho Người nộp thuế đối với hồ sơ đăng ký thuế sau khi kiểm tra có sai sót.

cập nhật thông tư 66/2019/TT-BTC

Trường hợp hồ sơ Đăng ký thuế  bản giấy không khớp với bản điện tử mà thông tin trên hồ sơ bằng bản giấy đầy đủ, chính xác, Cơ Quan Thuế  giải quyết theo hồ sơ giấy, Người nộp thuế không phải nộp lại hồ sơ điện tử.

Hồ sơ Đăng ký thuế  điện tử đã nộp không còn hiệu lực nếu sau thời hạn trả kết quả Đăng ký thuế  30 ngày kể từ ngày ghi trên Thông báo tiếp nhận hồ sơ mà:

Người nộp thuế không đến Cơ Quan Thuế  hoặc đến nhưng không có văn bản nêu rõ lý do để thống nhất với quy định về đăng ký DN bằng điện tử và Cơ Quan Thuế  không phải theo dõi kết quả xử lý hồ sơ Đăng ký thuế  điện tử nhưng Người nộp thuế không đến nhận kết quả.

Mẫu Thông báo không chấp nhận hồ sơ Đăng ký thuế  điện tử trong trường hợp hồ sơ Đăng ký thuế  điện tử không hợp lệ, có sai sót: theo mẫu 01-2/TB-TĐT ban hành kèm theo Thông tư 66/2019.

Thời hạn trả thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ thuế điện tử cho Người nộp thuế Chậm nhất 15 phút sau khi nhận hồ sơ.

Việc đăng ký nhận kết quả giao dịch qua đường bưu chính Người nộp thuế đăng ký nhận GCN đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế qua đường bưu chính thì cơ quan Thuế gửi đến địa chỉ Người nộp thuế đã đăng ký; Người nộp thuế không phải đến nhận kết quả tại trụ sở của Cơ Quan Thuế .

Thời hạn Cơ Quan Thuế  kiểm tra hồ sơ và trả thông báo không chấp nhận trong trường hợp hồ sơ ĐK thay đổi thông tin Đăng ký thuế  có sai sót trong 02 ngày làm việc.

Xử lý với trường hợp hồ sơ thuế điện tử đã gửi có sai sót: Người nộp thuế nộp lại hồ sơ điện tử khác để thay thế.

Thời gian Tổng Cục Thuế  gửi thông tin xác nhận trường hợp Người nộp thuế có điều chỉnh thông tin về nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế trong 02 ngày làm việc.

Việc thông báo kết quả xử lý hồ sơ khai thuế điện tử theo Mẫu số 01-1/TB-TĐT và Mẫu 01-2/TB-TĐT ban hành tại Thông tư 66/2019.

Từ 05/11/2019: Hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, Người nộp thuế không nộp lại hồ sơ hoặc có nộp lại nhưng không được Cơ Quan Thuế  chấp nhận thì được xác định là chưa hoàn thành việc nộp hồ sơ khai thuế.

Biểu mẫu

* Sửa đổi các biểu mẫu tại Thông tư 110/2015:

  1. Thông báo về sự cố kỹ thuật của cổng thông tin điện tử Tồng cục Thuế mẫu 02/TB-TĐT;
  2. Thông báo về tài khoản giao dịch thuế điện tử theo mẫu 03/TB-TĐT;
  3. Thông báo về việc xác nhận nộp thuế điện tử theo mẫu 05/TB-TĐT;
  4. Tờ khai đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử theo mẫu 01/ĐK-TĐT;
  5. Tờ khai đăng ký thay đổi, bổ sung thông tin giao dịch thuế điện tử theo mẫu 02/ĐK-TĐT.

* Bãi bỏ Mẫu 01/TB-TĐT” và Mẫu 06/TB-TĐT tại Thông tư 110/2015.

* Bổ sung biểu mẫu (kèm theo Thông tư 66/2019).

  • Thông báo về việc điều chỉnh thông tin nộp thuế theo mẫu 06/TB-TĐT;
  • Giấy đề nghị xác nhận số đã nộp NSNN theo mẫu số C1-10a/NS-TĐT;
  • Giấy xác nhận/không xác nhận số thuế đã nộp ngân sách nhà nước theo mẫu số mẫu C1-10b/NS-TĐT

 

BÀI VIẾT XEM THÊM

►  Khóa học kế toán tổng hợp cho người chưa biết gì (Đào tạo thực hành thực tế)

►  Dịch vụ làm báo cáo tài chính (Hỗ trợ tất cả các loại hình doanh nghiệp)

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo