HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Cơ sở hình thành thuế TNDN hoãn lại 2021


Cơ sở hình thành thuếTNDN hoãn lại 2021 được xác định trên cơ sở tuân thủ các quy định của chuẩn mực, chế độ, sự lựa chọn các chính sách kê toán của doanh nghiệp nhằm phản ánh trung thực và hợp lý trên khía cạnh trọng yêu đáp ứng như cẩu của người sử dụng BCTC

Cơ sở hình thành thuế TNDN hoãn lại 2021

  • Sự khác biệt vê thư nhập tính thuế và lợi nhuận kê toán là điều tât yếu do lợi nhuận kế toán được xác định trên cơ sở tuân thủ các quy định của chuẩn mực, chế độ, sự lựa chọn các chính sách kê toán của doanh nghiệp nhằm phản ánh trung thực và hợp lý trên khía cạnh trọng yêu đáp ứng như cẩu của người sử dụng BCTC, trong khi thu nhập tính thuê được xác định trên cơ sở tuân thủ quy định của Luật thuế TNDN nhằm xác định số thuế phải nộp đúng theo Luật định. Sự khác biệt trong quy định của kê'toán và thuế đã làm phát sinh các chênh lệch. Các chênh lệch này được chia thành 2 loại, chênh lệch vĩnh viễn và chênh lệch tạm thời.
  • Chênh lệch tạm thời có thể phát sinh từ việc ghi nhận ban đẩu của một tài sản hoặc nợ phải trả khi một phần hoặc toàn bộ giá trị của một tài sản không được khâu trừ cho mục đích tính thuế. Chênh lệch tạm thời cũng có thể phát sinh do yêu tố thời gian, khi thu nhập hoặc chi phí được tính vào lợi nhuận kế toán của một kỳ, nhưng lại được tính vào lợi nhuận chịu thuê' của một kỳ khác.
  • Chênh lệch tạm then là cơ sở phát sinh thuế TNDN hoãn lại. Chênh lệch tạm thời bao gồm chênh lệch tạm thời chịu thuế và chênh lệch tạm thời được khấu trừ. Trong đó, chênh lệch tạm thời chịu thuế dẫn đêh ghi nhận nợ thuế TNDN hoãn lại phải trả, chênh lệch tạm thời được khâu trừ đẫn đến ghi nhận tài sản thuếTNDN hoãn lại.
  • Chênh lệch tạm thòi chịu thuê'phát sinh trong trường hợp

+ Giá trị ghi sổ của tài sản > cơ sở tính thuê' của tài sản

+ Giá trị ghi sổ của phải trả < cơ sở tính thuê'của nợ phải trả

+ Do chênh lệch về thời gian: TN, CP tính vào lợi nhuận kế toán của một năm nhung TN lại chịu thuế hoặc CP được tính trừ vào thu nhập chịu thuế ở một năm khác

  • Chênh lệch tạm thời được khấu trừ phát sinh trong trường hợp:

+ Giá trị ghi sổ của tài sản < cơ sở tính thuế của tài sản.

+ Giá trị ghi sổ của phải trả > cơ sở tính thuế của nợ phải trả.

+ Kếhoạch chuyển lỗ và các ưu đãi thuế chưa sử dụng.

+ Do chênh lệch về thời gian: thu nhập, chi phí tính vào lợi nhuận kế toán của một năm nhưng thu nhập lại chịu thuế hoặc chi phí được tính trừ vào thu nhập chịu thuế ở một năm khác.

(b) Phương pháp xác định thuế thu nhập hoãn lại

  • Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả được xác định theo thuế suấ't dự tính sẽ áp dụng cho năm tài sản được thu hổi hay nợ phải trà được thanh toán, dựa trên các mức thuế suất thuếTNDN có hiệu lực tại ngày kết thúc niên độ kế toán. Việc xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả và tài sản thuê'thu nhập hoãn lại phải phản ảnh các ảnh hưởng về thuê'theo đúng cách thức thu hổi hoặc thanh toán giá trị ghi SỔ của các khoản mục tài sản và nợ phải trả mà doanh nghiệp dự kiên tại ngày kết thúc niên độ kế toán.
  • Trình tự xác định thuế thu nhập hoãn lại như sau:

+ Trên cơ sở các chênh lệch phát sinh ưong kì tính thuế, nhận diện và đo lường các chênh lệch tạm thời phát sinh trong kì liên quan đến từng tài sản hoặc nợ phải trả hoặc các giao dịch

+ Xác định các chênh lệch tạm thời đó thuộc loại chênh lệch tạm thời chịu thuếhay chênh lệch tạm thời được khấu trừ.

+ Xác định các chênh lệch tạm thời chịu thuế là kì phát sinh hay kì được hoàn nhập; Các chênh lệch tạm thời được khâu trừ là kì phát sinh hay kì được hoàn nhập.

+ Bù trừ giữa sô' phát sinh và sô' hoàn nhập của các chênh lệch tạm thời chịu thuế, sau khi bù trừ, chênh lệch tạm thời chịu thuế còn lại hoặc thuộc số phát sinh, hoặc thuộc số hoàn nhập.

Bù trừ giữa sô' phát sinh và sô' hoàn nhập của các chênh lệch tạm thời được khấu trừ, sau khi bù trừ, chênh lệch tạm thời được khấu trừ còn lại hoặc thuộc sô' phát sinh, hoặc thuộc sô' hoàn nhập.

+ Xác định thuế thu nhập hoãn lại phải trả bằng cách lây chênh lệch tạm thời chịu thuế sau khi đã bù trừ nhân (x) với thuếsuâ't thuếTNDN hiện hành. Nếu chênh lệch tạm thời chịu thuế sau khi đã bù trừ thuộc sô'phát sinh thì kết quả tính toán là thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh trong kì. Nếu chênh lệch tạm thòi chịu thuế sau khi đã bù trừ thuộc sô'hoàn nhập thì kết quả tính toán là thuế thu nhập hoãn lại phải trả được hoàn nhập trong kì (tức thuê'thu nhập hoãn lại phải trả được thanh toán);

Xác định tài sản thuê' thu nhập hoãn lại bằng cách lấy chênh lệch tạm thời được khâu trừ sau khi đã bù trừ nhân (x) với thuê' suất thuê' TNDN hiện hành. Nêu chênh lệch tạm thòi được khâu trừ sau khi đã bù trừ thuộc sô' phát sinh thì kết quả tính toán là tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh trong kì. Nếu chênh lệch tạm thời được khâu trừ sau khi đã bù trừ thuộc số hoàn nhập thì kết quả tính toán là tài sản thuê'thu nhập hoãn lại được hoàn nhập trong kì (tức tài sản thuê'thu nhập hoãn lại được thu hôi).

Công thức tính như sau:

 

Tài sản thuế    Chênh lệch tạm      Thuế suất thuế

TNDN hoãn lại thời được khấu trư TNDN hiện hành

Thuế TNDN Chênh lệch tạm thời Thuế suất thuế hoãn lại phải trả được chịu thuế      TNDN hiện hành

 

 

Xem thêm : Quy định chung về thuế TNDN hiện hành 2021

- Học kế toán thực hành tại Bắc Ninh

Học kế toán thực hành tại Thủ Đức

 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo