HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Đặc điểm kế toán thuế


Hệ thông kế toán tài chính doanh nghiệp bao gồm nhiều phần hành kế toán khác nhau như kê' toán TSCĐ, kế toán hàng tổn kho, kế toán chi phí, kế toán doanh thu, kế toán thanh toán với người lao động, kế toán thuế, kế toán tiền... kế toán thuế là một phần hành kế toán trong hệ thống kê' toán tài chính doanh nghiệp

Đặc điểm kế toán thuế

Thứ nhất

Kế toán thuế và kế toán các phần hành khác đều phản ánh thông tin quá khứ về các giao dịch kinh tế giữa doanh nghiệp với bên ngoài liên quan đến tài sản, công nợ, vổn chủ sở hữu, thu nhập, chi phí, kết quả HĐKD của doanh nghiệp;

  • Kế' toán thuế và kê' toán các phần hành khác đều tuân thủ theo qui định chung của nhà nước vể chê' độ ghi chép
  • Hệ thông tài khoản kế toán, sổ kê' toán và chế độ báo cáo kế toán;
  • Kế toán thuế và kế toán các phần hành khác đểu phản ánh đối tượng kê'toán chủ yếu dưới hình thái giá trị;
  • Các thông tin của kế toán thuê'và kế toán các phần hành khác đểu được trình bày dưới hình thức báo cáo có tính bắt buộc và được công bô' công khai, cung câp chủ yêu cho các đôi tượng bên ngoài doanh nghiệp.

Tuy nhiên, kế toán thuế lại có sự độc lập tương đối với cấc phần hành kê'toán khác trong hệ thông kê'toán tài chính doanh nghiệp

Thứ nhất, ngoài mục tiêu cung cấp thông tin cho việc lập các BCTC doanh nghiệp phục vụ chủ yếu cho các đôi tượng bên ngoài doanh nghiệp, kê' toán thuê' còn thực hiện mục tiêu cung câ'p thông tin cho việc xác định các nghĩa vụ thuế phải nộp của doanh nghiệp, kê khai thuê' miễn, giảm thuê' hoàn thuê'và quyết toán các loại thuế đáp ứng yêu cầu quản lý của Nhà nước.

Trong quá trình HĐKD, doanh nghiệp vói tư cách là một chủ thể kinh tê' thường có mối quan hệ với các đối tượng khác nhau ngoài doanh nghiệp. Các đối tượng này luôn quan tâm đến tinh hình tài chính, tình hình và kê't quả kinh doanh của doanh nghiệp như: tổng tài sản, khả năng tự tài trợ, khả năng thanh toán và mức độ sinh lợi của doanh nghiệp... để quyết định các mối quan hệ kinh tê' với doanh nghiệp. Đổng thời, các cơ quan quản lý Nhà nước cũng quan tâm đến tình hình châp hành các chính sách của Nhà nước. Như vậy, kế toán các phần hành kê' toán tài chính nói chung đều hướng tới thực hiện mục tiêu cung câ'p thông tin cho việc lập các BCTC doanh nghiệp phục vụ chủ yêu cho các đôi tượng bên ngoài doanh nghiệp.

Tuy nhiên, thuế là nguồn thu chủ yêu của Nhà nước, thuế

Vừa là công cụ huy động nguổn thu để đáp ứng nhu cầu chi tiêu của Nhà nước, vừa là công cụ giúp Nhà nước thực hiện các mục tiêu kinh tê' xã hội hay công cụ quản lý vĩ mô nền kinh tế. Do vậy, Nhà nước luôn quan tâm đến việc xác định và thực hiện nghĩa vụ của doanh nghiệp thông qua các thông tin vể thuê' Theo đó, ngoài mục tiêu chung của một phần hành kế toán tài chính doanh nghiệp, kê' toán thuê' còn thực hiện mục tiêu cung cấp thông tin cho việc xác định các nghĩa vụ thuế phải nộp của doanh nghiệp, kê khai thuê' miễn, giảm thuê' hoàn thuê' và quyết toán các loại thuếđáp ứng yêu cầu quản lý của Nhà nước.

Thứ hai

Ngoài việc tuân thủ các qui định của luật kê' toán, CMKT, chê' độ kế toán doanh nghiệp hiện hành và chính sách kê' toán mà doanh nghiệp đã lựa chọn, kê' toán thuế còn phải tuân thủ qui định của các luật thuê'hiện hành.

Việc ghi nhận nghĩa vụ thuê' phải nộp và trình bày thông tin về thuê'trong BCTC phải tuân thủ quy định của luật kế toán, CMKT, chế độ kê' toán doanh nghiệp hiện hành và chính sách kê'toán mà doanh nghiệp đã lựa chọn.

Tuy nhiên, việc xác định nghĩa vụ thuế phải nộp, kỳ hạn nộp thuê' trình bày thông tin về thuế trên các báo cáo thuê'phải được thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế. Do vậy, kê' toán thuế không chi phải tuân thủ quy định của pháp luật vể kê' toán mà còn phải tuân thủ quy định pháp luật về thuê'hiện hành.

Thứ ba

 thông tin về thu ế không chỉ được phản ánh trong các BCTC doanh nghiệp theo các chỉ tiêu nhâ't định mà còn được phản ánh trên các báo cáo riêng mang tính pháp lệnh theo quy định của pháp luật về thuếgổm: loại báo cáo, phạm vi thông tin phản ảnh trên báo cáo và kỳ hạn nộp báo cáo.

Thông tin về thuế, phí, lệ phí và các khoản phải nộp cho Nhà nước trên hệ thông BCTC là một trong những thông tin quan trọng của đơn vị kê' toán sẽ là căn cứ quan trọng để các đôi tượng bên ngoài đơn vị đưa ra các quyết định về quản lý, về đầu tư, về các môì quan hệ kinh tế... đối với đơn vị;

Tuy nhiên, để thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về thuê' Nhà nước buộc các doanh nghiệp phải lập các báo cáo thuế định kỳ, phù hợp vói từng sắc thuế. Hệ thông báo cáo thuê' bao gổm các Tờ khai thuê', Tờ khai quyết toán thuế... đây là các báo cáo mang tính pháp lệnh. Do vậy, cùng với việc trình bày thông tin về thuê' trên các BCTC, kế toán thuế còn phải lập hệ thống báo cáo riêng theo quy định của pháp luật về thuế.

 

Xem thêm : Đặc điểm về chi phí kinh doanh

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo