HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Đặc điếm nghiệp vụ mua hàng


Chức năng chủ yếu của DNNW trong lĩnh vực thưong mại là tổ chức lưu thông hàng hóa, đưa hàng hóa từ nơi sản xưât đến nơi tiêu dùng thông qua hoạt động mua và bán. Xuât phát từ nhu cầu hàng hóa trên thị trường, doanh nghiệp nghiên cứu nguồn hàng, khả năng cung ứng hàng hóa từ nhà cung cấp, đàm phán giá cả và các điều kiện khác để ký hợp đổng mua bán . Kế toán Minh Việt mở lớp học kế toán thực hành thực tế tại Thủ Đứclớp học kế toán thực hành thực tế tại Bắc Ninh xin giới thiệu các bạn đặc điểm nghiệp vụ mua hàng .

 

Đặc điếm nghiệp vụ mua hàng 2021

 

I>Khái niệm và vai trò nghiệp vụ mua hàng

* Khái niệm

Xét theo hoạt động của DNNW thương mại, mua hàng là khâu đẩu tiên rìong quá trình kinh doanh thương mại nhằm tạo ra nguồn hàng hóa để đảm bảo cung ling đầy đủ kịp thời đồng bộ đúng qui cách chủng loại cho các nhu cầu của khách hàng.

Xát theo sự vận động của tài sản, mua hàng là quá ưình tài sản của doanh nghiệp chuyển từ hình thái tiền tệ sang hình thái hàng hóa, kết thúc khâu mua doanh nghiệp sẽ mất quyển sở hữu về tiền tệ hoặc tăng nghĩa vụ trả nợ cho người bán nhưng được quyền sở hữu về hàng hóa.

* Vai trò

Mua hàng có vị trí vai trò quan trọng trong HĐKD của DNNW thương mại, là hoạt động tạo ra yếu tố đầu giúp cho HĐKD thương mại của doanh nghiệp được tiến hành thường xuyên, liên tục, đáp ứng được nhu cầu của khách hàng và đảm bảo phù hợp với kế hoạch bán hàng của doanh nghiệp với chi phí thâp nhâ't.

Mua hàng không những tạo điều kiện vật chất cho bán hàng mà còn ảnh hường trực tiếp đên HĐKD của doanh nghiệp thưong mại. Nghiệp vụ mua hàng nếu đảm bảo đáp ứng yêu cầu của kinh doanh, phù hợp vói kế hoạch bán hàng, giúp cho HĐKD tiến hành thuận lợi, kịp thời, đẩy nhanh tốc độ lưu chuyên hàng hóa, tạo điều kiện cho doanh nghiệp bán hàng nhanh và nâng cao uy tín với khách hàng, làm cho việc cung ứng hàng diễn ra một cách liên tục ổn định, tránh đứt đoạn, từ đó dẫn đến giảm chi phí và tăng lợi nhuận của doanh nghiệp.

Mua hàng còn góp phần vào sự cân bằng dòng tiền của doanh nghiệp, tổ chức tốt nghiệp vụ mua hàng doanh nghiệp huy động được nguổn tín dụng của nhà cung câp, thông qua hợp đồng mua hàng chậm trả.

Đặc điểm hàng hóa và nguồn hàng

* Đặc điểm hàng hóa

Đôì tượng của nghiệp vụ mua hàng là hàng hóa, hàng hóa trong kinh doanh thương mại gồm các loại vật tư, sản phẩm có hình thái vật châ't hoặc không có hình thái vật châ't mà doanh nghiệp mua về vói mục đích để bán. Hàng mua phải đảm bảo đúng vói trong đăng kí kinh doanh của doanh nghiệp và phải đảm bảo là những mặt hàng được phép kinh doanh theo qui định của pháp luật. Đôì tượng hàng hóa kinh doanh trong doanh nghiệp râ't phong phú và đa dạng, có đặc tính rất khác nhau, để đảm bảo việc mua hàng được tiên hành thường xuyên và đảm bảo chi phí dự trữ thâ'p nhất, doanh nghiệp phải căn cứ vào đặc điểm từng loại hàng mua để xây dựng kế hoạch kinh doanh phù hợp lìhât, ví dụ: lựa chọn phương thức mua hàng phù hợp để giảm chi phí, lên kế hoạch dự trữ phù hợp đế đảm bảo liên tục cho quá trình cung ứng cho khách hàng nhưng không làm ảnh hưởng đến chất lượng của hàng hóa, không lãng phí chi phí dự trữ.

* Đặc điểm nguồn hàng

Hàng mua trong doanh nghiệp được cung câ'p từ nhiều nguồn khác nhau, tùy theo đặc thù của nhà cưng câ'p có thế chia nguồn hàng như sau:

- Hàng mua trong nước: nguồn hàng thu mua trong nước có thể mua từ các cá nhân, hộ gia đình, hoặc mua từ các doanh nghiệp sản xuất , doanh nghiệp thương mại khác. Hàng mua từ các nguồn khác nhau dẫn đêh chi phổi qui định về của nhà nước về quản lí nghiệp vụ mua bán như qui định về chứng từ, qui định về thuế.

- Hàng mua từ nguổn nhập khẩu: hàng hóa hình thành từ nguồn nhập khẩu sẽ bị chi phôi của pháp luật về hoạt động xuâ't nhập khẩu, về mặt kế toán phải tuân thủ theo kê' toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng hóa.

Phương thức mua hàng

Mua hàng trong DNNVV thương mại được thực hiện theo 2 phương thức:

- Phương thức lây hàng: Theo phương thức này căn cứ vào hợp đổng đã ký kết, doanh nghiệp cử cán bộ nghiệp vụ mang giây ủy nhiệm đêh kho người bán hoặc tại một địa điểm giao nhận hàng hóa qui định trong hợp đổng mua bán để nhận hàng, doanh nghiệp mua chịu ưách nhiệm vận chuyển hàng hóa về doanh nghiệp.

- Phương thức nhận hàng: Theo phương thức này căn cứ vào hợp đổng kinh tế đã ký kết, bên bán chuyển hàng đến cho bên mua và giao hàng tại kho bên mua hoặc một địa điểm đã quy định trong hợp đổng.

Mỗi phương thức mua hàng đểu liên quan đến thỏa thuận về địa điểm, cách thức giao hàng, trách nhiệm nhận hàng và các chi phí liên quan đến hợp đổng mua hàng, do đó việc lựa chọn phương thức mua hàng nào sẽ dân đền việc xác định then điểm ghi chép hàng mua, việc tính giá trị hàng mua và ghi chép các phí tổn phát sinh trong quá trình mua hàng khác nhau.

Thời điểm xác định hàng mua

Hàng mua được ghi nhận khi hàng hóa đã chuyên giao quyền sở hữu từ người bán sang người mua, người mua đã thanh toán tiền hoặc chấp nhận thanh toán. Tùy thuộc vào từng phưong thức mua hàng mà thời điểm xác định hàng mua khác nhau:

+ Mua hàng theo phưong thức lây hàng: Thời điểm chuyển quyền sở hữu khi đã hoàn thành thủ tục giao nhận hàng, doanh nghiệp mua đã thanh toán tiền hoặc chấp nhận thanh toán. Trong quá trình chuyển hàng vê' kho, do hàng mua đã được chuyển giao quyền sở hữu, nên toàn bộ trách nhiệm vật chât về hàng hóa, các phí tổn cũng như hao hụt mất mất hàng hóa sẽ thuộc về bên mua.

+ Mua hàng theo phưong thức nhận hàng: Thời điểm chuyển quyền sở hữu khi bên mua đã nhận được hàng do bên bán chuyển đến, đã thanh toán tiền hoặc châp nhận thanh toán. Như vậy theo phương thức này quyền sở hữu vể hàng hóa được chuyến giao tại kho của bên mua hoặc một địa điểm giao nhận hàng qui định trong hợp đồng, do đó toàn bộ trách nhiệm vật chất về hàng hóa, các phí tổn củng như hao hụt mat mát hàng hóa trong quá trình vận chuyển thuộc vể bên bán.

Xác định đúng đắn thời điểm xác định hàng mua có ý nghĩa lớn trong công tác quản lý tài sản của doanh nghiệp. Thời điểm xác định hàng mua là thời điếm chuyển giao quyền sở hữu về hàng hóa nên đây cũng là điểm mốc để phân định trách nhiệm vật chất giữa bên mua và bên bán về giá trị lô hàng, tránh những tổn thất về hàng hóa và sự tranh chấp.

Các phương thức thanh toán

Các phương thức' thanh toán được xác định trên hợp đổng mua bán và hóa đơn, hiện nay các doanh nghiệp có thể thanh toán theo hai phương thức sau:

Thanh toán ngay: Sau khi nhận được quyền sở hữu về. Hàng hóa, doanh nghiệp thương mại thanh toán ngay tiền hàng cho bên bán, hình thức thanh toán có thể bằng tiền mặt, qua ngân hàng hoặc thanh toán bằng hiện vật.

Thanh toán chậm trả: Theo phương thức này thời điểm thanh toán tiền hàng sẽ diễn ra sau thời điểm ghi nhận quyền sờ hữu về hàng hóa. Thông thường để tránh bị chiêm dụng vôn doanh nghiệp bán sẽ đặt điều kiện tín dụng cho doanh nghiệp mua trong đó quy định về thời hạn thanh toán cho phép, thời hạn thanh toán được hường chiết khâu thanh toán, tỷ lệ chiết khâu thanh toán được hưởng (nếu có).

 

Xem thêm : Nội dung kế toán thuế

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo