HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Đặc điểm về chi phí kinh doanh


Đặc điểm chi phí kinh doanh trong thương mại bao gổm tất cả các chi phí phát sinh liên quan đến hàng hóa và lưu thông hàng hóa từ nơi sản xuất đêh nơi tiêu thụ.

Đặc điểm về chi phí kinh doanh

Chi phí kinh doanh trong thương mại bao gổm tâ't cả các chi phí phát sinh liên quan đến hàng hóa và lưu thông hàng hóa từ nơi sản xuất đêh nơi tiêu thụ. Quán triệt nguyên tắc giá phí (giá thực tê) trong kê' toán, toàn bộ chi phí phát sinh gắn liền với quá trình thu mua vật tư, hàng hóa trong kinh doanh thương mại được tính vào giá thực tế (giá gốc) của hàng mua, các chi phí gắn liền với quá trình bảo quản, tiêu thụ hàng hóa được đưa vào chi phí bán hàng; các chi phí liên quan đến việc quản lý kinh doanh, quản lý hành chính và các chi phí mang tính chất chung toàn doanh nghiệp được đưa vào chi phí quản lý doanh nghiệp. Nói cách khác, chi phí kinh doanh của doanh nghiệp thương mại gổm chi phí lưu thông và chi phí quản lý doanh nghiệp.

- Chi phí lim thông là biểu hiện bằng tiền của các hao phí về lao động sông và lao động vật hóa để thực hiện việc đưa hàng hóa từ lĩnh vực sản xuâ't đến lĩnh vực tiêu dùng. Xét theo quá trình kinh doanh, chi phí lưu thông được chia thành chi phí mua hàng và chi phí bán hàng.

+ Chi phí mua hàng là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí về lao động sông và lao động vật hóa phát sinh trong quá trình thu mua hàng hóa.

+ Chi phí bán hàng là biểu hiện bằng tiêrì của toàn bộ hao phí về lao động sông và lao động vật hóa và các chi phí cần thiết khác phát sinh trong quá trình bảo quản, tiêu thụ và phục vụ trực tiếp cho quá trình tiêu thụ hàng hóa.

- Chi phí quản ỉý doanh nghiệp là biếu hiện bằng tiền của toàn -bộ hao phí về lao động sông và lao động vật hóa và các chi phí cần thiết khác phát sinh trong quá trình kinh doanh, quàn lý hành chính và các chi phí chung khác liên quan đến toàn doanh nghiệp.

Trong kinh doanh thương mại, chi phí lưu thông và chi phí quản lý doanh nghiệp là chi tiêu quan trọng, phản ánh trình độ tổ chức, quản lý kinh doanh. Quy mô chi phí lớn hay nhỏ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của doanh nghiệp, vì vậy chúng phải được quản lý chặt chẽ trên cơ sở nguyên tắc tiết kiệm và đảm bảo nâng cao chất lượng HĐKD.

Như vậy, chức năng của thương mại là tổ chức và thực hiện việc mua bán, trao đổi hàng hóa, cung cấp các dịch vụ nhằm phục vụ sản xuất và đời sông nhân dân.

 

Xem thêm : Đặc điểm của hoạt động kinh doanh thương mại nội địa 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo