HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Đối tượng chịu thuế và đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng 2021


Những doanh nghiệp nào phải chịu thuế gtgt và ai là người nộp thuế gtgt này ? Kế toán cần nắm rõ những thay đổi này để kê khai thuế chính xác nhất . Để hiểu rõ hơn KTMV giới thiệu lớp học kế toán thực hành thực tế tại Thủ Đức và lớp học kế toán thực hành thực tế tại Bắc Ninh , giảng viên cầm tay chỉ việc , lớp khai giảng liên tục học trong tuần hoặc cuối tuần .

Đối tượng chịu thuế và đối tượng nộp giá trị gia tăng 2021

I> Đối tượng chịu thuếGTGT

Đối tượng chịu thưếGTGT phải bao quát hầu hết các hàng hóa dịch vụ dùng cho sản xuất, kình doanh và tiêu dùng trong nước, điều này có nghĩa là việc qui định đôĩ tượng không chịu thuê' chỉ nên giới hạn trong một số hàng hóa dịch vụ nhât định, có thể là những hàng hóa dịch vụ này được nhà nước khuyến khích phát triển SXKD và tiêu dùng, hàng hóa dịch vụ phục vụ phúc lợi công cộng, sản phẩm của ngành khó khăn, việc tô chức quản lý thu nộp không dễ dàng... Trên nguyên tắc đó, đôi tượng chịu thuếGTGT và không chịu thuếGTGT có thể được thay đổi theo từng thời kỳ để đảm bảo phát triển kinh tê'xã hội theo định hướng của nhà nước.

Đôi tượng chịu thuế GTGT là hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuâ't, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam (gồm cả hàng hóa, dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài), trừ các đối tượng không chịu thuế được qui định theo pháp luật thuế hiện hành.

II>Đối tượng nộp thuếGTGT

Bản chất của thuếGTGT là thuế gián thu đánh vào tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ chịu thuê) nhưng người tiêu dùng không phải đứng ra kê khai và nộp thuế, mà trả trực tiếp cho người bán với tư cách là những người tổ chức quá trình sản xuất và lưu thông hàng hóa đó, người bán có trách nhiệm đứng ra tổ chức kê khai và nộp các khoản thuế. Vì vậy, người nộp thuế GTGT là tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT ở Việt Nam, không phân biệt ngành nghề, hình thức, tổ chức kinh doanh (gọi là cơ sờ kinh doanh) và tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa, mua dịch vụ từ nước ngoài chịu thuế GTGT (gọi là người nhập khẩu).

* Đối tượng nộp thuế gồm:

- Các tổ chức kinh doanh được thành lập và đăng ký kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp, Luật HTX và pháp luật kinh doanh chuyên ngành khác.

  • Các tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đon vị vũ trang, tổ chức sự nghiệp và các tổ chức khác.
  • Các doanh nghiệp FDI và bên nước ngoài tham gia hợp tác kinh doanh; các tố chức, cá nhân nước ngoài HĐKD ở Việt Nam nhưng không thành lập pháp nhân tại Việt Nam.
  • Cá nhân, hộ gia đình, nhóm người kinh doanh độc lập và các đôi tượng khác có hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu.
  • TỔ chức, cá nhân SXKD tại Việt Nam mua dịch vụ của tổ chức nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam, cá nhân ở nước ngoài là đổi tượng không cư trú tại Việt Nam thì tổ chức, cá nhân mua dịch vụ là người nộp thuê', trừ trường họp không phải kê khai theo qui định của pháp luật thuếhiện hành.

Chi nhánh của doanh nghiệp chế xuất được thành lập để hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.

 

Xem thêm : Thuế GTGT và Kế toán thuế GTGT

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo