HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Hướng dẫn tính giá thành theo phương pháp loại trừ năm 2020


Cách tính giá thành theo phương pháp loại trừ,  áp dụng khi nào, bao gồm đối tượng nào, tất cả được chia sẻ trong bài viết dưới đây

Trường hợp áp dụng

  • Sản phẩm đó Phải có giá trị sử dụng.
  • Sản phẩm được coi là sản phẩm phụ nếu có đủ các điều kiện sau:
  • Sản phẩm đó không phải là mục đích chính của sản xuất.
  • Sản phẩm đó chiếm tỷ trọng nhỏ so với sản phẩm chính (thường <10% so với sản phẩm chính).

tính giá thành theo phương pháp loại trừ

Đối tượng bao gồm:

Theo cách tính giá thành loại trừ giá trị sản phẩm phụ, đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành được xác định cụ thể như sau:

  • Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất là: Toàn bộ quy trình công nghệ.
  • Đối tượng tính giá thành là: Sản phẩm chính.

Quy trình tự hiện.

Để tính giá thành theo phương pháp loại trừ giá trị sản phẩm phụ, chúng ta lần lượt thực hiện các bước sau:

Bước 1: Tập hợp tổng chi phí sản xuất thực tế phát sinh liên quan tới sản phẩm chính và phụ.

Tổng chi phí sản xuất thực tế phát sinh liên quan tới sản phẩm chính và phụ được tập hợp theo công thức:

Tổng chi phí sản xuất
 thực tế phát sinh liên quan
 tới sản phẩm chính và phụ
= Giá trị sản phẩm
dở dang đầu kỳ
+ chi phí sản xuất
phát sinh trong kỳ
- Giá trị sản phẩm
dở dang cuối kỳ

Bước 2: Xác định tổng chi phí sản xuất của sản phẩm phụ.

Tổng giá trị sản xuất của sản phẩm phụ được tính theo hoặc giá kế hoạch hoặc giá tiêu thụ nội bộ hoặc giá ước tính.

Bước 3: Xác định tỷ trọng phân bổ của chi phí sản xuất sản phẩm phụ trong tổng chi phí sản xuất thực tế ⇒ Sau đó tính chi phí sản xuất sản phẩm phụ theo từng khoản mục chi phí.

Các khoản mục chi phí là: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp; Chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung.

Tỷ trọng phân bổ của chi phí sản xuất sản phẩm phụ trong tổng chi phí sản xuất thực tế được tính theo công thức sau:

Tỷ trọng phân bổ của chi
phí sản xuất sản phẩm phụ
trong tổng chi phí sản xuất thực tế
= Tổng chi phí sản xuất
của sản phẩm phụ
Tổng chi phí sản xuất
thực tế phát sinh liên quan
tới sản phẩm chính và phụ

Chi phí sản xuất sản phẩm phụ theo từng khoản mục chi phí được tính theo công thức sau:

Bước 4: Tính giá thành sản phẩm chính hoàn thành trong kỳ.

Giá thành sản phẩm chính hoàn thành trong kỳ, được xác định theo công thức sau:

Tổng giá thành sản phẩm
 chính hoàn thành trong kỳ
= Giá trị sản phẩm
dở dang đầu kỳ
+ Chi phí sản xuất
 phát sinh trong kỳ
- Giá trị sản phẩm
dở dang cuối kỳ
- Tổng chi phí sản xuất
 của sp phụ trong kỳ

Bước 5: Lập bảng tính giá thành thành phẩm trong kỳ.

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo