HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Hướng dẫn xác định thuế GTGT 2021


Doanh nghiệp thuộc diện nộp thuế gtgt nhưng bạn không biết phải xác định thuế gtgt như thế nào? và cần làm những gì để tránh sai sót lỗi phát sinh khi xác định thuế Kế Toán Minh Việt mở lớp học kế toán thực hành thực tế tại Thủ Đức và lớp học kế toán thực hành thực tế tại Bắc Ninh giúp bạn nâng cao nghiệp vụ trong thời gian ngắn nhất .

Hướng dẫn xác định thuế GTGT 2021

Cơ sở SXKD thực hiện xác định thuế GTGT phải nộp theo một trong hai phương pháp: Phương pháp khâu trừ và phương pháp tính trực tiếp trên GTGT. Việc xác định thuế phải nộp theo từng phương pháp như sau:

Phương pháp khâu trừ thuê'

Phương pháp khấu trừ được áp dụng đối với cơ sở SXKD thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn chứng từ, điều kiện khác theo qui định của pháp luật thuế hiện hành và đăng ký nộp thuế theo phương pháp khâu trừ.

Theo phương pháp này, số thuê' GTGT phải nộp được xác định như sau:

SỐ thuế GTGT             Thuê' GTGT               Thuế GTGT đầu vào

phải nộp                        đầu ra                         được khấu trừ

Trong đó:

al) ThuếGTGT đầu ra

ThuếGTGT đầu ra được xác định theo công thức sau:

Giá tính thuê' = của hàng hóa, X dịch vụ bán ra

Thuê suât thuê GTGT của hàng hóa dịch vụ đó

- Giá tính thuế GTGT: Giá tính thuếGTGT là một căn cứ quan trọng để xác định số thưếGTGT phải nộp. Nguyên tắc xác định giá tính thuê' GTGT là giá bán chưa có thuê' GTGT được ghi trên hóa đơn GTGT của người bán hàng, người cung câp dịch vụ hoặc giá chưa có thuếGTGT được ghi trên chứng từ của hàng hóa nhập khẩu. Tuy nhiên, trong từng trường hợp cụ thể, việc xác định giá tính thuê' GTGT có sự khác nhau để đáp ứng phù hợp với bản chất của thuếGTGT.

Theo qui định của pháp luật thuế hiện hành, giá tính thuê' GTGT cho một sô' trường hợp cụ thể được qui định như sau:

+ Giá tính thuê' của hàng hóa dịch vụ do cơ sở sản xuất, kinh doanh bán ra là giá bán chưa có thuế GTGT. Đổỉ với hàng hóa, dịch vụ chịu thuếTTĐB giá tính thuế là giá bán đã có thuế TTĐB nhưng chưa có thuê' GTGT. Đối với hàng hóa chịu thuế bào vệ môi trường là giá bán đã có thuếbảo vệ môi trường nhưng chưa có thuểGTGT; đối với hàng hóa vừa chịu thuếTTĐB, vừa chịu thuê'bảo vệ môi trường là giá bán đã có thuếTTĐB, thuê' bảo vệ môi trường nhưng chưa có thuếGTGT.

+ Giá tính thuê'của hàng hóa nhập khẩu là giá nhập tại cửa khẩu cộng (+) với thuê'nhập khẩu (nếu có), cộng (+) vói thuế TTĐB (nếu có), cộng (+) với thuê'bảo vệ môi trường (nếu có). Giá nhập tại cửa khẩu được xác định theo quy định về giá tính thuê'hàng nhập khẩu.

 

Trường hợp hàng hóa nhập khẩu được miễn, giảm thuê' nhập khẩu thì giá tính thuếGTGT là giá nhập khẩu cộng (+) với thuê' nhập khẩu xác định theo mức thuế phải nộp sau khi đã được miễn, giảm.

 

+ Giá tính thuế GTGT đôi với hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng nội bộ:

Đối vói hàng hóa, dịch vụ cơ sở SXKD xuâ't dùng phục vụ cho hoạt động SXKD (tiêu dùng nội bộ), giá tính thuế được xác định theo giá tính thuế của hàng hóa, dịch vụ tương đương tại thòi điểm phát sinh tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ.

Đối với trường họp hàng hóa luân chuyển nội bộ như xuâ't dùng hàng hóa để chuyển kho nội bộ, bán thành phẩm để tiếp tục quá trình sản xuất trong một cơ sở SXKD không phải tính, nộp thuếGTGT.

Đôì với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại, giá tính thuê'được xác định bằng không (0); trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyên mại nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại thi phải kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ dùng tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng.

 

Xem thêm : Các trường hợp không phải kê khai , tính nộp thuế gtgt 2021

 

 

 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo