HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Kế toán bên giao ủy thác nhập khẩu 2021


Hoạt động ủy thác nhập khẩu được thực hiện thông qua hợp đổng ủy thác, trong đó xác định phạm vi và quyền hạn của các bên tham gia bao gồm bên giao ủy thác và bên nhận ủy thác .Kế toán Minh Việt mở lớp đào tạo kế toán nhập khẩu  Lớp học kế toán thực hành thực tế tại Bắc Ninh và Lớp học kế toán thực hành thực tế tại Thủ Đức  ( Giảm 50% học phí ).

Kế toán bên giao ủy thác nhập khẩu 2021

 • Thứ nhất, khi chuyển hển cho đơn vị nhận ủy thác để nhập khẩu hàng hóa:
 • Khi doanh nghiệp mua ngoại tệ hoặc vay ngoại tệ để giao cho bên ủy thác, ghi:

Nợ TK 331 - Phải trả người bán (chi tiết đơn vị nhận ủy thác) (TGTT)

Có TK 112 (1121), 341 (TGTT).

 • Khi doanh nghiệp chuyên tiền ngoại tệ giao cho bên ủy thác, kế toán ghi:

Nợ TK 331 - Phải trả người bán (chi tiết đơn vị nhận ủy thác) (TGGS)

Nợ TK 635 - Chi phí tài chính (chênh lệch lỗ tỷ giá)

Có TK 112 (1122) - Tiền gửi nhân hàng (TGGS)

Có TK 515 - Doanh thu tài chính (chênh lệch lãi tỷ giá).

 • Khi trả trước một khoản tiền ủy thác mua hàng theo hợp đồng ủy thác nhập khẩu cho đơn vị nhận ủy thác nhập khẩu mở LC... căn cứ các chứng từ liên quan, ghi:

Nợ TK 331 - Phải trả người bán (chi tiết đơn vị nhận ủy thác) Có các TK 111,112,...

 • Khi nhận hàng ủy thác nhập khẩu do bên nhận ủy thác giao ữả, kế toán thực hiện như đối với hàng nhập khẩu thông thường.
 • Khi trả tiền cho đơn vị nhận ủy thác nhập khẩu về số tiền hàng nhập khẩu và các chi phí liên quan trực tiếp đến hàng nhập khẩu, căn cứ các chứng từ liên quan, ghi:

Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán (chi tiết đơn vị nhận ủy thác)

Có các TK111,112,...

 • Phí ủy thác nhập khẩu phải trả đơn vị nhận ủy thác được tính vào giá trị hàng nhập khẩu, căn cứ các chứng từ liên quan, ghi:

Nợ các TK 151,152,156, 211,...

Nợ TK 133 - ThuếGTGT được khâu trừ

Có TK 331 - Phải trả cho người bán (chi tiết đơn vị nhận ủy thác).

 • Khi nhận được thông báo về nghĩa vụ nộp thuế nhập khẩu từ bên nhận ủy thác, bên giao ủy thác ghi nhận số thuế nhập khẩu phải nộp, ghi:

Nợ các TK 152,156, 211, 611,... (giá có thuê'nhập khẩu)

Có TK 3333 - Thuếxuâ't, nhập khẩu (chi tiết thuê'nhập khẩu).

 • Khi nhận được chứng từ nộp thuê'vào NSNN của bên nhận ủy thác, bên giao ủy thác phản ánh giảm nghĩa vụ vói NSNN về thuế nhập khẩu, ghi:

Nợ TK 3333 - Thuê'xuất, nhập khẩu (chi tiết thuê'nhập khẩu) Có các TK 111, 112 (nếu trả tiền ngay cho bên nhận ủy thác)

Có TK 3388 - Phải trả khác (nếu chưa thanh toán ngay tiền thuê'nhập khẩu cho bên nhận ủy thác) Có TK 138 - Phải thu khác (ghi giảm sô' tiền đã ứng cho bên nhận ủy thác để nộp thuế nhập khẩu).

 • Bên nhận ủy thác không phản ánh sô' thuế nhập khẩu phải nộp như bên giao ủy thác mà chi ghi nhận sô'tiền đã nộp thuế hộ bên giao ủy thác, ghi:

Nợ TK 138 - Phải thu khác (phải thu lại sô'tiền đã nộp hộ)

Nợ TK 3388 - Phải trả khác (trừ vào số tiền đã nhận của bên giao ủy thác)

Có các TK 111,112.

 • Thứ hai, hoa hồng ủy thác phải trả theo hóa đơn GTGT đo bên nhận ủy thác chuyển giao, ghi:

Nợ TK151,156,157, 632 (Hoa hồng ủy thác)

Nợ TK133 (1331) - ThuếGTGT được khâu trừ

Có TK 331 - Phải trả người bán (Chi tiết đơn vị nhận ủy thác).

 • Thứ ba, đối với các khoản chi phí được bên nhận ủy thác chi hộ (chi giám định, bốc xếp, vận chuyển,...) nếu trong hợp đổng quy định bên giao ủy thác nhập khẩu chịu, sô' được chi hộ phải trả cho bên nhận ủy thác ghi:

Nợ TK 151,156,157, 632 (Chi phí trong khâu nhập khẩu)

Nợ TK133 (1331) - Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ Có TK 3388 - (Chi tiết đơn vị nhận ủy thác).

Khi chuyển tiền thanh toán tiên hoa hồng ủy thác các khoản chi phí chi hộ cho bên nhận ủy thác, tiền thuế nhập khau, thuê TTĐB, thuê GTGT của hàng nhập khâu nhờ bên nhận ủy thác nộp hộ vào ngân sách, kế toán ghi:

Nợ TK 331 - Phải ữả người bán (Chi tiết đơn vị nhận ủy thác)

Nợ TK 3388 - (Chi tiết đơn vị nhận ủy thác)

CÓTK111 112,311.

 

Xem thêm : Kế toán nghiệp vụ nhập khẩu ủy thác 2021

- Học kế toán thực hành tại Bắc Ninh

Học kế toán thực hành tại Thủ Đức

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo