HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Kế toán doanh nghiệp phương pháp kiếm kê định kỳ 2021


Kế toán nghiệp vụ mua hàng ở doanh nghiệp áp dụng hàng tẩn kho theo phương pháp kiếm kê định kỳ . Đầu kỳ kinh doanh, kết chuyển trị giá hàng hóa chưa tiêu thụ (tồn kho, tổn quầy, hàng gửi bán, hàng đang trên đường vận chuyển) .

Kế toán Minh Việt giới thiệu lớp học kế toán khai giảng liên tục nâng cao nghiệp vụ kho : Lớp học kế toán thực hành thực tế tại Thủ ĐứcLớp học kế toán thực hành thực tế tại Bắc Ninh (Dành cho người chưa biết và đã biết)

 

Kế toán doanh nghiệp phương pháp kiểm kê định kỳ 2021

Hàng tẩn kho theo phương pháp kiếm kê định kỳ như sau :

Nợ TK 611 - Mua Hàng

CÓ TK 156, 151,157 (Trị giá hàng chưa tiêu thụ cuối kỳ).

Trong kỳ, căn cứ vào tính hình tăng giảm hàng hóa, kế toán ghi:

+ Trị giá hàng hóa tăng do mua ngoài:

Nếu doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khâu trừ:

Nợ TK 611 - Mưa hàng

Nợ TK133 - ThuếGTGT đầu vào

Có TK 111, 112, 331 (Trị giá hàng hóa theo tổng giá thanh toán).

Nếu đơn vị tính thuếGTGT theo phương pháp trực tiếp: Nợ TK 611-Mua hàng

Có TK 111, 112, 331 (Trị giá hàng hóa theo tổng giá

thanh toán).

+ Chi phí phát sinh trong khâu mua hàng trong kỳ:

Nếu doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khâu trừ:

Nợ TK 611 - Mua hàng

Nợ TK133 - ThuếGTGT đầu vào

Có TK 111, 112, 331 (Chi phí thu mua theo tổng giá thanh toán).

Nếu đơn vị tính thuếGTGT theo phương pháp hực tiếp: Nợ TK 611 - Mua hàng

Có TK 111, 112, 331 (Chi phí thu mua theo tổng giá thanh toán).

+ Trường hợp phát sinh hàng mua bị trả lại, giảm giá hàng mua, chiết khâu thương mại được hưởng:

ce" Nêu doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phưong pháp khấu trừ:

Nợ TK 111,112, 331 (Trị giá hàng hóa bị giảm trừ theo tổng giá thanh toán)

Có TK 611 - Mua hàng

Có TK 133 - ThuếGTGT đẩu vào.

Nêu đơn vị tính thuếGTGT theo phương pháp trực tiếp: Nợ TK 111,112, 331 (Trị giá hàng hóa bị giảm trừ theo tổng giá thanh toán)

Có TK 611 - Mua hàng.

- Cuối kỳ kinh doanh, căn cứ kết quả kiểm kê, xác định trị giá hàng hóa chưa tiêu thụ cuối kỳ:

+ Kết chuyển hàng hóa tồn kho, tồn quầy:

Nợ TK 156 - Hàng hóa Có TK 611- Mua hàng.

+ Kết chuyển trị giá hàng hóa còn đang đi đường cuồi kỳ: Nợ TK151 - Hàng mua đang đi đường Có TK 611 - Mua hàng.

Từ trị giá hàng hóa còn lại chưa tiêu thụ cuối kỳ, kế toán xác định trị giá hàng hóa xuất kho ữong kỳ:

Trị giá hàng Trị giá hàng Trị giá hàng Trị giá hàng hóa hóa xuất = hóa chưa tiêu + hóa tăng thêm - còn lại chưa tiêu ưong kỳ thụ đầu kỳ trong kỳ thụ cuối kỳ

Nợ TK 632 - Giá vôh hàng bán

Nợ TK 222, 228... (Trường hợp hàng xuâ't dùng cho các mục đích khác)

Có TK 611 - Mua hàng.

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo