HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Kế toán lợi nhuận doanh nghiệp 2021


Kế toán lợi nhuận sử dụng một số tài khoản như: TK 911. Để xác định lợi nhuận, kế toán sử dụng các TK 511, 515, 632, 635, 641, 642, 711, 811, 821.

Kế toán lợi nhuận doanh nghiệp 2021

Tài khoản kế toán :

 • Ngoài ra, kế toán còn sử dụng các tài khoản có liên quan như: 111, 112,152,153, 214, 334, 338....

* Kết cấu Tài khoản 911 - Xác định kêi quả kinh doanh, TK này dùng để xác định và phản ánh kết quả HĐKD và các hoạt động khác của doanh nghiệp trong kỳ kế toán.

Bên Nợ:

 • Trị giá von của sản phẩm, hàng hóa, BĐSĐT và dịch vụ đã bán.

 • Chi phí tài chính, chi phí thuế thu nhập DN và chi phí khác.

 • Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.

 • Kết chuyển lãi.

Bên Có:

 • Doanh thu thuần về sản phẩm, hàng hóa, BĐSĐT và dịch vụ đã bán

 • Doanh thu hoạt động tài chính, các khoản thu nhập khác và khoản ghi giảm chỉ phí thuếTNDN

 • Kết chuyển lỗ.

Tài khoản 911 không có số dư cuối kỳ

 

* Cuôì kỳ, kế toán kết chuyển các khoản doanh thu, thu nhập khác và các khoản chi phí để xác định lãi (lỗ) từ các HĐKD:

 • Kết chuyên doanh thu thuần vào tài khoản xác định kết quả kinh doanh, ghi:

Nợ TK 511: Kết chuyền doanh thu thuần Có TK 911: Xác định kết quả kinh doanh.

 • Kết chuyển giá vốn hàng bán của thành phẩm, lao vụ, dịch vụ đã tiêu thụ, ghi:

Nợ TK TK 911: Xác định kết quả kinh doanh Có TK 632: Giá vôh hàng bán.

 • Kết chuyển chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh ừong kỳ, ghi:

Nợ TK TK 911: Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 641, 642: Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.

 • Kết chuyên doanh thu hoạt động tài chính, ghi:

Nợ TK 515: Doanh thu hoạt động tài chính

Có TK 911: Xác định kết quả kinh doanh.

 • Kết chuyển chi phí hoạt động tài chinh, ghi:

Nợ TK TK 911: Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 635: Chi phí tài chính.

 • Kết chuyển các khoản thu nhập khác, ghi:

Nợ TK 711: Thu nhập khác

Có TK 911: Xác định kết quả kinh doanh.

 • Kết chuyển các khoản chi phí khác, ghi:

Nợ TK TK 911: Xác định ket quả kinh doanh

Có TK 811: Chi phí khác.

 • Cuôì kỳ xác định tổng lợi nhuận trước thuếvà tính chi phí thuếTNDN hiện hành phải nộp, ghi:

Nợ TK 821 (8211): Chi phí thuế thu nhập hiện hành Có TK 333(3334): ThuếTNDN phải nộp.

- Kết chuyển chi phí thuếTNDN, ghi:

Nợ TK TK 911: Xác định kết quả kinh doanh Có TK 821: Chi phí thuếTNDN.

- Xác định lợi nhuận sau thuế (hoặc lỗ) và kết chuyên, ghi:

+ Kết chuyển lợi nhuận sau thuê' ghi:

Nợ TK 911: Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 421 (4212): Lợi nhuận chưa phân phôi.

+ Kết chuyển lỗ (nếu có), ghi:

Nợ TK 421 (4212):

 Lợi nhuận chưa phân phôi Có TK 911: Xác định kết quả kinh doanh.

Trong công tác kiểm tra thuế và thanh tra thuê TNDN của cơ quan thuế đối với các doanh nghiệp thường có sự sai lệch về thu nhập tính thuếTNDN trong kỳ do cơ quan thuế xác định và lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp xác định. Thông thường, thu nhập tính thuế do cơ quan thuế xác định thường lớn hơn lợi nhuận trước thuế theo báo cáo quyết toán tài chính của doanh nghiệp. Nguyên nhân dẫn đến sự chênh lệch này phải chăng là do sự thiếu nhất quán về cách xác định thu nhập tính thuê giữa cơ quan thuế và doanh nghiệp, hay là có sự khác nhau giữa CMKT và luật thuếTNDN về cách xác định thu nhập chịu thuế. Vì sao có sự khác nhau này và có thể khắc phục được vâh đề này hay không? Để làm rõ vâh đề này ta đi xem xét một sô' vâh đề có liên quan đến cách tính thu nhập tính thuế cũng như là cách hạch toán.

 

Xem thêm : Phương pháp kế toán và lệ phí khác 2021

- Học kế toán thực hành tại Bắc Ninh

Học kế toán thực hành tại Thủ Đức

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo