HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Kế toán nghiệp vụ nhập khẩu 2021


Hàng mua nhập khẩu được tính theo giá gốc, giá gốc hàng mua nhập khẩu là chi phí mua để có được hàng hoỏ ở địa điểm và trạng thái hiện tại. Chi phí mua của hàng nhập khẩu bao gổm giá mua, các loại thuế không được hoàn lại, chi phí vận chuyên, bốc xếp, bảo quản trong quá trình mua hàng và các chi phí khác có liên quan trực tiếp đến việc mua hàng tổn kho.

Lớp học kế toán thực hành thực tế tại Thủ ĐứcLớp học kế toán thực hành thực tế tại Bắc Ninh

Kế toán nghiệp vụ nhập khẩu

Xác định giá gốc của hàng hóa nhập khẩu

Hàng nhập khẩu mua được ghi nhận theo giá gốc, giá gốc hàng nhập khẩu xác định theo CMKT, như sau: Các khoản chiết khâu thương mại và giảm giá hàng mua do hàng mua không đúng quy cách, phẩm chất được trừ (-) khỏi chi phí mua.

* Xác định trị giá hàng nhập khẩu:

- Trường hợp hàng nhập khẩu thuộc đối tượng chịu thuế GTGT - doanh nghiệp tính thuếGTGT theo phương pháp khâu trừ thì trị giá mua của hàng nhập khẩu được xác định bao gồm trị giá mua của hàng nhập khẩu, thuế nhập khẩu và các chi phí trực tiếp phát sinh ữong khâu nhập khẩu, như sau:

Trị giá mua Trị giá phải Thuê'không Chi phí trực thực tế của         thanh toán                             được hoàn lại tiếp phát sinh

hàng nhập cho người hoặc không trong khâu khẩu            xuất khẩu        được khấu trừ nhập khẩu

Trị giá phải thanh toán Trị giá ghi trên hóa                           Tỷ giá

,                =                                         X

cho người xuất khẩu                đơn thương mại                  ngoại tệ

 

Thuế nhập khẩu: Được thực hiện theo luật thuế nhập khẩu và biểu thuếsuâ't quy định cho từng mặt hàng, ngành hàng, trị giá tính thuế được quy đổi ra tiền Việt Nam theo trị giá thực tế hên cơ sở giá CIF, nhưng trong từng khung thuế quy định. 

Giá tính thuế khẩu phải nộp = nhập khẩu ghi trên x của từng mặt x Thuế suất

Chi phí phát sinh trong nhập khẩu: Lệ phi thanh toán, lệ phí ngân hàng, lệ phí sừa đổi L/C, phí thuê kho bấn bãi, ltru kho,... Nêu nhập khẩu theo điều kiện FOB: phí vận tải ngoài nước, phí bảo hiểm. Đôi với hàng nhập khẩu ủy thác còn bao gồm hoa hồng trả cho bên ủy thác nhập khẩu...

- Trường hợp hàng nhập khẩu thuộc đô'i tượng tính thuế

 

GTGT - doanh nghiệp tính thuê' GTGT theo phương pháp trực tiếp, hoặc không thuộc đối tượng tính thuếGTGT hoặc hàng hóa nhập khẩu đùng vào hoạt động sự nghiệp, dự án, văn hóa phúc lợi,... được trang trả bằng các nguồn kinh phí khác thì trị giá mua của hàng nhập khẩu được xác định.

 

Xem thêm : Kế toán nghiệp vụ xuất khẩu ủy thắc 2021

- Học kế toán thực hành tại Thủ Đức

Học kế toán thực hành tại Bắc Ninh

 

 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo