HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Kế toán nghiệp vụ nhập khẩu ủy thác 2021


Hoạt động ủy thác nhập khấu được thực hiện thông qua hợp đổng ủy thác, trong đó xác định phạm vi và quyền hạn của các bên tham gia bao gồm bên giao ủy thác và bên nhận ủy thác . Lớp học kế toán thực hành thực tế tại Bắc Ninh và Lớp học kế toán thực hành thực tế tại Thủ Đức ( LH ngay Giảm 50% học phí ) - Giảng viên cầm tay chỉ việc .

Kế toán nghiệp vụ nhập khẩu ủy thác

1. Quy định trong nhập khẩu ủy thác

 • Bên giao ủy thác nhập khẩu là bên có quyền pháp lý để thực hiện hoạt động nhập khẩu như có giây phép nhập khẩu; hạn ngạch nhập khẩu hoặc được nhà nước giao... nhưng không trực tiếp thực hiện hoạt động, việc xác định quyền và nghĩa vụ cơ bản của bên giao nhập khẩu như sau:

 • Quyền của bên giao nhập khẩu ủy thác:

 • ủy quyền thực hiện hoạt động nhập khẩu cho bên nhận ủy thác theo các điều kiện của hợp đổng.

 • Nhận được hàng nhập khẩu theo điều kiện sô' lượng, châ't lượng, giá cả, thời gian giao hàng theo các điều kiện của hợp đổng và từ chôì nhận hang nêu bên nhận nhập khẩu ủy thác vi phạm.

 • Nghĩa vụ của bên giao ủy thác:

 • Chuyển tiền thanh toán cho các giao dịch trong hợp đồng đúng sô'lượng và kỳ hạn.

 • Thanh toán các khoản thuê và chi phí phát sinh theo hợp đổng ủy thác quy định.

 • Thanh toán hoa hổng ủy thác nhập khẩu theo các quy định trong họp đổng.

 • Bên nhận ủy thác nhập khẩu là bên được ủy quyền thực hiẹn hoạt động nhập khẩu, giao dịch thương mại quổc tê'với đôi tác nước ngoài. Theo hợp đổng ủy thác bên nhận nhập khẩu có các quyền và nghĩa vụ sau:

 • Quyên của bên nhận ủy thác nhập khẩu:

 • Được ủy quyền thực hiện giao dịch thương mại quốc tế.

 • Nhận tiền để thanh toán cho các giao dịch trong hợp đồng như thanh toán vói người xuất khâu, chi phi và thuê'nhập khẩu...

 • Nhận hoa hồng ủy thác nhập khẩu.

 • Nghĩa vụ của bên nhận ủy thác:

 • Thanh toán hàng hóa cho bên giao uỷ thac khi giao dịch thương mại hoàn thành

 • Nộp hộ thuế và chi phí theo hợp đổng ủy thác.

 • Giả quyết các tranh chấp của hợp đổng mua bán ngoại thương (nêu có)

2. Chứng từ kế toán

 • Bộ chứng từ thanh toán của hàng nhập khẩu (như nhập khẩu hực tiếp).

 • Hóa đơn GTGT, bảng kê thanh toán hàng nhập khẩu ủy thác.

 • Phiếu chi, giây báo có hoặc bảng sao kê của ngân hang...

3. Tài khoản kế toán

Kế toán nghiệp vụ nhập khẩu ủy thác ở bên giao ủy thác nhập khẩu sừ dụng các TK ghi nhận phản ánh hoạt động giao ủy thác nhập khẩu tương tự như hoạt động nhập khẩu trực tiếp/ ngoài ra bên giao nhập khẩu ủy thác sử dụng TK 331 (chi tiết theo đơn vị nhận ủy thác) để phản ảnh sô' tiền, hàng bên giao ủy thác thanh toán cho hợp đồng ủy thác.

 • Kế toán nghiệp vụ nhập khẩu ủy thác ở bên nhận nhập khẩu sử dụng các TK chủ yếu sau:

 • TK 131 (Chi tiết theo đơn vị giao ủy thác), dùng phản ánh các khoản tiền nhận của bên giao ủy thác đê nhập khẩu hàng hóa và nộp các khoản thuế, trả tiền chi phí, và hàng nhập khẩu.

 • TK 331 (Chi tiết theo từng người xuâ't khẩu), dùng theo dõi tinh hình thanh toán giữa bên nhận ủy thác nhập khẩu với người xuâ't khẩu hàng hóa.

 • TK 511 (5113) - Doanh thu cung câp dịch vụ, đừng phản ánh hoa hồng ủy thác được hưởng.

 • TK 333 (3331, 3332, 3333) được dùng phản ánh thuếGTGT của hàng nhập khẩu, thuế TTĐB, thuê' nhập khẩu nộp hộ cho bên giao ủy thác.

Ngoài ra kế toán nhận ủy thác nhập khẩu còn sử dụng các TK 111, TK112,...

 

Xem thêm : Kế toán nghiệp vụ nhập khẩu trực tiếp 2021

- Học kế toán thực hành tại Bắc Ninh

Học kế toán thực hành tại Thủ Đức

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo