HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Kế toán thuế trong doanh nghiệp vừa và nhỏ


Kế toán thuế trong doanh nghiệp vừa và nhỏ , nhiều doanh nghiệp liên quan đến hoạt động buôn bán thương mại. về bản chất, thương mại là khâu trung gian nối liền giữa sản xuâ't, nhập khẩu tới nơi tiêu dùng. 

Kế toán thuế trong doanh nghiệp vừa và nhỏ

Đặc điểm tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh trong Doanh nghiệp vừa và nhỏ

HĐKD thương mại nội địa là những hoạt động thương mại diễn ra trong phạm vi lãnh thổ của một nước, chưa vượt qua biên giới quốc gia hoặc chưa vượt qua khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ môi quôc gia được quy định là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật.

Hoạt động thương mại là việc thực hiện một hay nhiều hành vi thương mại của thương nhân trong nước với nhau làm phát sinh quyền và nghĩa vụ giữa các thương nhân trong nước với nhau hoặc giữa thương nhân trong nước với các bên có hên quan bao gồm việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thương mại và các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm mục đích lợi nhuận hoặc nhằm thực hiện các chính sách kinh tê xã hội.

Thương nhân có thể là cá nhân có đủ năng lực hanh vi dân sự đẩy đủ hay các hộ gia đình, tổ hợp tác hoặc các doanh nghiẹp thuộc các thành phần kinh tê'thành lập theo quy định của pháp luật (được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chúng nhận đáng ký kinh doanh).

- Mua bán hàng hóa là hoạt động thương mại, theo đó bên bán có nghĩa vụ giao hàng, chuyển quyền sở hữu hàng cho bên mua và nhận thanh toán, bên mua có nghĩa vụ thanh toán tiền hàng cho bên bán, nhận hàng và quyển sở hữu hàng hóa theo thỏa thuận. Bên bán phải giao chứng từ, giao hàng đúng địa điểm, đúng thời gian, phù hợp theo thỏa thuận trong hợp đồng về số lượng, chất lượng, cách thức đóng gói, bảo quản và các quy định khác trong hợp đổng. Trường hợp bên bán giao hàng trước thời gian đã thỏa thuận thì bên mua có quyền nhận hoặc không nhận hàng nếu các bên không có thỏa thuận khác. Bên ban phai đam bảo về quyển sở hữu của bên mua đối với hàng hóa đã bán không bị tranh chấp bởi bên thứ 3, hàng hóa bán phải hợp pháp và việc chuyển giao hàng hóa phải hợp pháp.

 

- Xúc tiến thương mại là việc thúc đẩy, tìm kiếm cơ hội mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ. Xúc tiến thương mại bao gôm các hoạt động sau:

+ Khuyến mại;

+ Quảng cáo thương mại;

+ Hội chợ, triển lãm thương mại.

Hoạt động thương mại, theo đó một bên (Bên cung ứng dịch vụ) có nghĩa vụ thực hiện dịch vu cho một bên khác và nhận thanh toán, Bên sử dụng dịch vụ ( khách hàng) có nghĩa vụ thanh toán cho Bên cung ứng dịch vụ và sử dụng dịch vụ theo thỏa thuận. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên cung úng dịch vụ có nghĩa vụ cung ứng các dịch vụ và thực hiện các công việc có liên quan, phù hợp với thỏa thuận bảo quán và giao lại cho khách hàng tài liệu và phương tiện được giao đẽ thực hiện dịch vụ sau khi hoàn thành công việc, thông báọ ngay cho khách hàng trong trường hợp thông tức tài Uẹu không đẩy đu, phưong tiện không đảm bảo đế hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, giữ bí mật vẽ thông tin mà mình biết trong quá trinh cung ứng dịch vụ nêu có thỏa thuận hoặc pháp luật CÓ quy định.

 

- Các hoạt động trung gian thương mại là hoạt động của tìiưong nhân để thực hiện các giao dịch thương mại cho một hoặc một số thương nhân được xác định, các hoạt động trung gian thương mại bao gồm:

 Đại diện cho nhân là một thưong nhân nhận ủy quyền (bên đại diện) cùa thưong nhân khác (bên giao đại diện) đẽ thục hiện các hoạt động thương mại vói danh nghĩa theo sự chí dẫn của thương nhân đó và được hưởng thù lao về việc đại diện.

 

+ Môi giới thương mại là hoạt động thương mại, theo đó một thương nhân làm trung gian (bên môi giói) cho các bên mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (bên được môi giói) trong việc đàm phán, giao kết họp đổng mua bán hàng hoa, dịch vụ và được hương thu lao theo hợp đổng môi giới

+ Ủy thác mua bán hàng hóa là hoạt động thương mại, theo đó bên nhận ủy thác thực hiện việc mua bán hàng hóa lưu thông hợp pháp với danh nghĩa của mình theo những điều kiện đủ thỏa thuận với bên ủy thác và được nhận thù lao ủy thác. Bên nhận ủy thác không được ủy thác lại cho bên thứ ba thực hiện họp đồng ủy thác mua bán hàng hóa đã ký, trừ trường họp có sự chấp thuận bằng văn bản của bên ủy thác.

+ Đại lý thương mại là hoạt động thương mại mà bên giao đại lý (là thương nhân giao hàng hóa cho đại lý bán hoặc giao tiền mua hàng cho đại lý mua hoặc là thương nhân ủy quyền thực hiện dịch vụ cho đại lý cung ứng dịch vụ) và bên đại lý (là thươngnhân nhận hàng hóa để làm đại lý bán, nhận tiền mua hàng để làm đại lý mua hoặc là bên nhận ủy quyền cung ứng dịch vụ) thỏa thuận việc bên nhận đại lý mua, bán hàng cho bên giao đại lý hoặc cung ứng dịch vụ của bên giao đại lý cho khách hàng để hưởng thù lao. Đại lý thương mại thường bao gồm: Đại lý bao tiêu, đại lý độc quyền, tổng đại lý và các hình thức đại lý khác do các bên thỏa thuận.

- Các HĐKD thương mại khác là những HĐKD mà thương nhân tiến hành vì mục đích lợi nhuận chưa kể ở trên như hoạt động gia công, đấu giá hàng hóa, đấu thầu hàng hóa, logistics, dịch vụ quá cảnh hàng hóa...

 

Xem thêm : Yêu cầu về quản lý và nhiệm vụ của kế toán thuế trong DN

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo