HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Khai thuế hàng hóa xuất khấu, nhập khẩu 2021


Tổ chức, cá nhân có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải kê khai đầy đủ, chính xác các nội dung theo quy định của pháp luật, nộp Tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và nộp/xuất trình các hổ sơ hên quan cho cơ quan Hài quan nơi làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa. Lớp học kế toán thực hành thực tế tại Bắc Ninh và Lớp học kế toán thực hành thực tế tại Thủ Đức .

Khai thuế hàng hóa xuất khấu, nhập khẩu 2021

Hồ sơ khai thuế gồm:

Hồ Sơ hải quan theo quy định của pháp luật hải quan. Ngoài ra ưong mỗi trường hợp cụ thể hổ sơ khai thuế phải có thêm:

- Tờ khai giá trị hàng hóa nhập khấu đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu thuộc diện phải khai Tờ khai trị giá.

  • Giây chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi đặc biệt (C/O) đôi với trường hợp hàng hóa đủ điều kiện được áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt.
  • Trong trường hợp người nộp thuê'phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót, nhầm lẫn gây ảnh hưởng đến sô' thuế phải nộp thì có thể khai bổ sung hổ sơ khai thuê'đối với hàng hóa xuâ't khẩu, nhập khẩu theo qui định. Khai bổ sung hồ sơ khai thuế đối với hàng hóa xuâ't khẩu, nhập khẩu bao gổm:
  • Khai bổ sung tài liệu, thông tin làm cơ sở xác định các yếu tố, căn cứ tính thuế hoặc xác định đối tượng không chịu thuế, hoặc xác định đổỉ tượng miễn thuê' xét miễn thuê' giảm thuê) hoàn thuế.
  • Khai bổ sung số tiền thuê' phải nộp, sô' tiền thuê' đã nộp, sô'tiền thuế chênh lệch còn phải nộp hoặc số tiền thuê'chênh lệch nộp thừa (nếu có), số tiền phạt chậm nộp của từng mặt hàng và của cả Tờ khai hải quan. Người khai bổ sung phải cam kết trước pháp luật về tính chính xác, hợp pháp của chúng từ, hồ sơ khai bổ sung.

Thời điểm tính thuế

-  Thời điểm tính thuếxuâí khẩu, thuê'nhập khẩu là ngày đôi tượng nộp thuế đăng ký Tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu với cơ quan Hải quan theo qui định của Luật Hải quan. Trường hợp đối tượng nộp thuế khai báo điện tử thi thòi điểm tính thuế là ngày cơ quan Hải quan cấp số Tờ khai tự động từ hệ thống.

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được tính theo thuế suất, giá tính thuế tỷ giá tính thuế tại ngày đăng ký Tờ khai hàng hóa xuâ't khẩu, nhập khẩu.

Trường hợp hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký tờ khai hải quan một lần để xuất khẩu, nhập khẩu cho nhiều lần thì thuê' xuất khẩu, nhập khẩu được tính theo thuế suất, giá tính thuế, tỷ giá quy đổi ngoại tệ theo ngày có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

-  Thời hạn thông báo thuế được thực hiện cụ thể như sau: Sau khi danh nghiệp dăng ký tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì cơ quan Hải quan phải thông báo cho doanh nghiệp về số thuế phải nộp. Theo quy định hiện hành thời hạn thông báo thuê'được xác định như sau:

Miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế và truy thu thuế

-  Miễn thuế: Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong các trường họp sau đây được miễn thuê'xuất khẩu, thuế nhập khẩu:

+ Hàng hóa tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuâ't, tái nhập để tham dự hội chợ, triêh lãm, giói thiệu sản phẩm; máy móc, thiết bị, dụng cụ nghề nghiệp tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập để phục vụ công việc trong thòi hạn nhất định;

+ Hàng hóa nhập khẩu để gia công cho nước ngoài rổi xuất khẩu hoặc hàng hóa xuất khẩu cho nước ngoài để gia công cho Việt Nam rồi tái nhập khẩu theo hợp đồng gia công;

+ Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong tiêu chuẩn hành lý miên thuế của người xuất cảnh, nhập cảnh đo Chính phủ quy đinh;

+ Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của tổ chức, cá nhân nước ngoài được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao tại Việt Nam theo định mức do Chính phủ quy định phù hợp với điều ước quốc tê'mà Việt Nam là thành viên;

+ Hàng hóa là tài sản di chuyển theo quy đinh của Chính phủ;

+ ...

-  Xét miễn thuế: Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong các trường hợp sau đây được xét miễn thuế xuâ't khẩu, thuê' nhập khẩu:

+ Hàng hóa nhập khẩu chuyên dùng trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh, giáo dục và đào tạo; hàng hóa nhập khẩu chuyên dùng trực tiếp phục vụ NCKH...

+ Hàng hóa là quà biếu, quà tặng, hàng mẫu của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho tô chức, cá nhân Việt Nam hoặc ngược lại trong định mức do Chính phủ quy định.

-  Giảm thuế: Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đang trong quá trình giám sát của cơ quan hải quan nếu bị hư hỏng, mất mát được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giám định chứng nhận thì được xét giảm thuê' Mức giảm thuê' tương ứng với tỷ lệ tổn thất thực tê' của hàng hóa.

-  Hoàn thuế: Đối tượng nộp thuê'được hoàn thuê'trong các trường hợp sau:

a) Hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuê' nhập khẩu nhưng còn lưu kho, lưu bãi tại cửa khẩu đang chịu sự giám sát của cơ quan hải quan, được tái xuâ't;

b) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã nộp thuê' xuâ't khẩu, thuê'nhập khẩu nhung không xuâ't khẩu, nhập khẩu;

c) Hàng hóa đã nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu nhung thực tê'xuâ't khẩu, nhập khẩu ít hơn;

d) Hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu đã nộp thuê' nhập khẩu để sản xuât hàng hóa xuất khẩu;

đ) Hàng hóa tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuâ't, tái nhập đã nộp thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu, trừ trường hợp được miễn thuế quy định;

e) Hàng hóa xuất khẩu đã nộp thuế xuất khẩu nhưng phải tái nhập;

g) Hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu nhưng phải tái xuâ't;

-  Trách nhiệm và thời hạn hoàn thuê': Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ yêu cầu hoàn thuế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét hoàn thuế có trách nhiệm hoàn thuế cho đối tượng được hoàn thuê'; trường hợp không có đủ hồ sơ hoặc hồ sơ không đúng theo quy định của pháp luật để được hoàn thuế thì trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ yêu cầu hoàn thuế của đối tượng được hoàn thuê' cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét hoàn thuế phải có văn bản yêu cầu bổ sung hổ sơ.

-  Truy thu thuế: Đối tượng nộp thuê'có hàng hóa được miễn thuế, xét miễn thuê' quy định, nhưng sau đó sử dụng khác với mục đích để được miễn thuê' xét miễn thuê'thì phải nộp đủ thuế. Chính phủ quy định cụ thể các trường hợp phải truy thu thuê', căn cứ để tính truy thu thuế và thời hạn kê khai nộp sô' thuê' truy thu.

Thời hạn nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khấu

Sau khi nhận thông báo thuê'xuâ't khẩu, nhập khẩu phải nộp doanh nghiệp phải có trách nhiệm nộp thuê'xuất khẩu, nhập khẩu vào NSNN theo quy định. Theo quy định hiện hành thòi hạn nộp thuê'xuất khẩu, nhập khẩu được xác định như sau:

-  Đối với hàng hóa xuất khẩu là 30 ngày, kể từ ngày đãng ký tờ khai hải quan.

-  Đối với hàng hóa là vật tư, nguyên liệu nhập khẩu để trực tiếp sản xuất hàng hóa xuất khẩu là 9 tháng (được tính tròn là 275 ngày) kế từ ngày đổĩ tượng nộp thuế nhận được thông báo thuê'của cơ quan Hải quan về sô' thuê'phải nộp.

-  Trường hợp hàng hóa kinh doanh theo phương thức tạm xuâ't - tái nhập hoặc tạm nhập - tái xuâ't thì thời hạn nộp thuê' là 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn của cơ quan có thẩm quyền cho phép tạm xuất - tái nhập hoặc tạm nhập - tái xuâ't (áp dụng cho cả trường hợp được phép gia hạn) theo quy định của Bộ Thương mại.

- Đối với hàng hóa tiêu dùng phải nộp xong thuê'trước khi nhận hàng hóa (Danh mục hàng hóa tiêu dừng thực hiện theo qui định của Bộ Thương mại). Trừ các trường hợp quy đinh cụ thể.

-  Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch; hàng hóa xuâ't khẩu, nhập khẩu của cư dân biên giới thì đô'i tượng nộp thuế phải nộp xong thuê' trước khi xuâ't khẩu hàÁg hóa ra nước ngoài hoặc nhập khẩu hàng hóa vào Việt Nam.

-  Đối với hàng hóa nhập khẩu không thuộc diện thực hiện nộp thuế theo qui định, thì thời hạn nộp thuê' là 30 ngày kê từ ngày đôi tượng nộp thuê'nhận được thông báo thuê'của cơ quan Hải quan về sô' thuế phải nộp.

-  Hàng hóa nhập khẩu có thời hạn nộp thuê' khác nhau thì phải mở Tờ khai hàng hóa nhập khẩu riêng theo từng thời hạn nộp thuế.

-  Trường hợp hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu còn trong sự giám sát của cơ quan Hải quan, nhưng bị cơ quan Nhà nước có thẩm quyển tạm giữ để điều tra, chờ xử lý thì thời hạn nộp thuê đổi với từng loại hàng hóa thực hiện theo quy định của Luật thuế xuất khâu, thuế nhập khẩu và tính từ ngày cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có văn bản cho phép giải tỏa hàng hóa đã tạm giữ.

 

Xem thêm : Kế toán thuế xuất nhập khẩu 2021

- Học kế toán thực hành tại Bắc Ninh

Học kế toán thực hành tại Thủ Đức

 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo