HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Khấu trừ thuế TNCN đối với thu nhập từ hoa hồng mô giới


Khấu trừ thuế TNCN đối với thu nhập từ hoa hồng mô giới quy định tại điều 25, khoản 1, mục i Thông tư 111/2013/TT-BTC

Khấu trừ thuế TNCN đối với thu nhập từ hoa hồng mô giới NHƯ SAU:

Điều 25, khoản 1, mục i Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về việc khấu từ thuế TNCN đối với những khoản chi khác của cá nhân như sau:

“i) Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác

Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.”

khấu trừ thuế TNCN đối với thu nhập từ hoa hồng mô giới

Tại công văn số : 5062/CT-TTHT của Cục thuế TP. HCM V/v: chi phí hoa hồng môi giới cũng hướng dẫn như sau:

“Nếu cá nhân không kinh doanh cung cấp dịch vụ môi giới thì khi chi tiền Công ty phải … Nếu khoản chi từ 2 triệu đồng/lần trở lên Công ty phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân là 10% để kê khai nộp vào ngân sách nhà nước.”

Theo quy định trên, khi chi hoa hồng môi giới cho cá nhân không kinh doanh, doanh nghiệp phải khấu trừ 10% thuế TNCN, nếu khoản chi có mức từ 2 tr đồng trở lên

Xem chi tiết công văn 5062/CT-TTHT của Cục thuế TP. HCM :

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5062/CT-TTHT
V/v: chi phí hoa hồng môi giới

TP.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2014

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Sports Engineering and Recreation Asia
   Địa chỉ: 227 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P7, Quận 3
   Mã số thuế: 0310329764

Trả lời văn thư số SEARA/14/06/06 ngày 6/6/2014 ngày 24/2/2014 của Công ty về chi phí hoa hồng môi giới, Cục thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm 1b, 1c Điều 9 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hướng dẫn các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

“b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.

Đối với các trường hợp: Mua hàng hóa là nông, lâm, thủy sản của người sản xuất, đánh bắt trực tiếp bán ra; mua sản phẩm thủ công làm bằng đay, cói, tre, nứa, lá, song, mây, rơm, vỏ dừa, sọ dừa hoặc nguyên liệu tận dụng từ sản phẩm nông nghiệp của người sản xuất thủ công trực tiếp bán ra; mua đất, đá, cát, sỏi của hộ gia đình, cá nhân tự khai thác trực tiếp bán ra, mua phế liệu của người trực tiếp thu nhặt, mua đồ dùng, tài sản, của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp bán ra và dịch vụ mua của hộ gia đình, cá nhân không kinh doanh phải có chứng từ thanh toán chi trả tiền cho người bán và Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ do người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của doanh nghiệp kinh doanh ký và chịu trách nhiệm.”

“c) Đối với hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, trừ các khoản chi của doanh nghiệp cho việc: Thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS nơi làm việc, hỗ trợ phục vụ cho hoạt động của tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này; cho việc thu mua hàng hóa, dịch vụ được lập Bảng kê quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này.

Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể đối với trường hợp thanh toán theo hợp đồng mà thời điểm thanh toán khác với thời điểm ghi nhận chi phí theo quy định và các khoản chi không phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt khác.”

Căn cứ Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân (TNCN);

Trường hợp Công ty theo trình bày trong quá trình hoạt động kinh doanh có phát sinh khoản chi phí hoa hồng môi giới cho tổ chức (doanh nghiệp) và cá nhân, nếu đơn vị cung cấp dịch vụ môi giới là các tổ chức, cá nhân kinh doanh thì phải lập hóa đơn xuất giao cho Công ty. Nếu cá nhân không kinh doanh cung cấp dịch vụ môi giới thì khi chi tiền Công ty phải lập Bảng kê mua hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật về thuế TNDN kèm hợp đồng cung cấp dịch vụ, chứng từ thanh toán tiền để làm chứng từ hạch toán chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Nếu khoản chi từ 2 triệu đồng/lần trở lên Công ty phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân là 10% để kê khai nộp vào ngân sách nhà nước.

Cục thuế TP thông báo Công ty biết và thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT 2;
- P. PC;
- Lưu: HC, TTHT.
- 1830-149654 /2014 htrieu

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Thị Lệ Nga

 

Chứng từ chi hoa hồng môi giới.

Theo quy định tại Điều 6, khoản 1 Thông tư 78/2014/TT-BTC, các khoản chi được tính vào chi phí được trừ phải đảm bảo các điều kiện sau:

“a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.”

Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung mục 2.4 khoản 2, điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

++ Chi phí của doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ (không có hóa đơn, được phép lập Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01/TNDN kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC) nhưng không lập Bảng kê kèm theo chứng từ thanh toán cho người bán hàng, cung cấp dịch vụ trong các trường hợp:

– Mua hàng hóa là nông, lâm, thủy sản của người sản xuất, đánh bắt trực tiếp bán ra;

– Mua sản phẩm thủ công làm bằng đay, cói, tre, nứa, lá, song, mây, rơm, vỏ dừa, sọ dừa hoặc nguyên liệu tận dụng từ sản phẩm nông nghiệp của người sản xuất thủ công không kinh doanh trực tiếp bán ra;

– Mua đất, đá, cát, sỏi của hộ, cá nhân tự khai thác trực tiếp bán ra;

– Mua phế liệu của người trực tiếp thu nhặt;

– Mua tài sản, dịch vụ của hộ, cá nhân không kinh doanh trực tiếp bán ra;

– Mua hàng hóa, dịch vụ của cá nhân, hộ kinh doanh (không bao gồm các trường hợp nêu trên) có mức doanh thu dưới ngưỡng doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng (100 triệu đồng/năm).

Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ do người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực. Doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ được phép lập Bảng kê và được tính vào chi phí được trừ. Các khoản chi phí này không bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Trường hợp giá mua hàng hóa, dịch vụ trên bảng kê cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua hàng thì cơ quan thuế căn cứ vào giá thị trường tại thời điểm mua hàng, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự trên thị trường xác định lại mức giá để tính lại chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.”

Công văn số: 5062/CT-TTHT của Cục thuế TP.HCM hướng dẫn về chứng từ chi phí hoa hồng môi giới như sau:

“Trường hợp Công ty theo trình bày trong quá trình hoạt động kinh doanh có phát sinh khoản chi phí hoa hồng môi giới cho tổ chức (doanh nghiệp) và cá nhân, nếu đơn vị cung cấp dịch vụ môi giới là các tổ chức, cá nhân kinh doanh thì phải lập hóa đơn xuất giao cho Công ty. Nếu cá nhân không kinh doanh cung cấp dịch vụ môi giới thì khi chi tiền Công ty phải lập Bảng kê mua hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật về thuế TNDN kèm hợp đồng cung cấp dịch vụ, chứng từ thanh toán tiền để làm chứng từ hạch toán chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN”

Theo quy định trên, nếu doanh nghiệp có thuê  môi giới trong kinh doanh, thì chứng từ chi phí hoa hồng môi giới gồm:

    Đơn vị môi giới là tổ chức, cá nhân kinh doanh :

    Hợp đồng môi giới công việc phù hợp với hoạt động SXKD

    Hóa đơn

    Chứng từ thanh toán

    Đơn vị môi giới là cá nhân không kinh doanh:

    Hợp đồng môi giới công việc phù hợp với hoạt động SXKD

    Bảng kê 01/TNDN

    Chứng từ thanh toán

Ví dụ Về Quyết Toán Thuế TNCN Đối Với Hoa Hồng Môi Giới

HỎI:

Năm 2018, DN A có sử dụng lao động là anh B, phụ trách khâu bán hàng. Anh B được hưởng lương cố định hằng tháng (giả sử 240 triệu/năm). Đồng thời, anh B được hưởng thêm tiền hoa hồng môi giới bán hàng (hoặc tiền thưởng), tính trên doanh số bán hàng vượt mức kế hoạch (giả sử 760 triệu/năm). Vậy DN phải kê khai quyết toán thuế TNCN cho anh B ra sao?

– DN phải tổng hợp thu nhập chịu thuế của anh B = 1.000 triệu/năm để tính theo biểu luỹ tiến từng phần, với mức thuế suất cao nhất?

– Để tránh phản ứng của anh B về việc phải chịu mức thuế suất cao nhất, xin hỏi: DN có thể chỉ kê khai quyết toán thuế cho anh B với tổng thu nhập là 240 triệu/năm; phần tiền DN đã chi trả 760 triệu/năm, được xem là thu nhập kinh doanh của anh B và anh B tự chịu trách nhiệm khai thuế GTGT-TNCN với cơ quan thuế?

 ĐÁP:

1. Nếu DN A tự xác định khoản tiền 960 triệu đồng đã trả cho anh B là dịch vụ mà cá nhân kinh doanh cung cấp cho DN thì:

– DN A không được khấu trừ 10% mỗi khi chi trả tiền. Nếu DN đã lở khấu trừ thuế 10% thì phải hoàn trả lại cho cá nhân B. Đồng thời, DN A phải đòi cá nhân kinh doanh cung cấp hoá đơn bán hàng thì mới được hạch toán vào chi phí khi tính thuế TNDN (không hoá đơn, không có chi phí).

– Về phần anh B thì anh phải tự kê khai thuế hằng tháng với cơ quan thuế: thuế GTGT 10% + thuế TNCN. Trong đó: Thuế TNDN= (số tiền hoa hồng hằng tháng x 30% – chước giảm gia cảnh) x thuế suất luỹ tiến. Nếu DN đã lở khấu trừ thuế 10% mỗi khi chi trả, thì số tiền nầy cũng sẽ không được trừ vào chước giảm của anh B.

2. Pháp luật thuế TNCN đã xác định rõ: thu nhập của NLĐ từ các khoản thù lao nhận được đều là thu nhập tiền lương, tiền công.

Trích dẫn:  Điều 2, Điểm 2, khoản c), Thông tư 111/2013):

“c) Tiền thù lao nhận được dưới các hình thức như: tiền hoa hồng đại lý bán hàng hóa, tiền hoa hồng môi giới; tiền tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, kỹ thuật; tiền tham gia các dự án, đề án; tiền nhuận bút theo quy định của pháp luật về chế độ nhuận bút; tiền tham gia các hoạt động giảng dạy; tiền tham gia biểu diễn văn hoá, nghệ thuật, thể dục, thể thao; tiền dịch vụ quảng cáo; tiền dịch vụ khác, thù lao khác. “

Do đó, Nếu DN A chỉ kê khai quyết toán thuế TNCN cho anh B, tính trên tổng thu nhập là 240 triệu/năm thì khi cơ quan thuế phát hiện DN còn chi trả cho anh B khoản tiền hoa hồng (hay tiền thưởng) mà chưa khai quyết toán thuế thì DN phải có trách nhiệm nộp thay cho anh B.

Xem thêm bài: Cách tính thuế thu nhập cá nhân

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo