HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Khuôn khô pháp lý về kế toán Việt Nam


Khuôn khô pháp lý về kế toán

 

Kế toán có vị trí quan trọng trong công tác quản lý của mọi tổ chức, hoạt động xã hội nói chung và các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tê'nói riêng. Thông qua hệ thôríg thông tin kế toán, các đối tượng sử dụng có thể đưa ra những quyết định kinh tế phù hợp nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra. Cùng với sự phát triển của xã hội, hoạt động kê'toán - kiểm toán đã hình thành và phát triêrí, ngày càng trở thành như cẩu tất yêu đôi với hoạt động kinh tê' góp phần nâng cao chất lượng quản lý nhà nước và quản lý doanh nghiệp. Hoạt động này đã góp phần tạo lập môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi, thu hút vôrí đầu tư, đặc biệt là nguồn vổh đầu tư nước ngoài.

  • Nhằm đảm bảo tăng cường quản lý thông nhâ't về kế toán trong nền KTQD, đảm bảo kế toán là công cụ quản lý, giám sát chặt chẽ, có hiệu quả các hoạt động kinh tê' tài chính trong cả nước qua đó cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực, kịp thời và tin cậy, các nội dung của kê' toán phải mang tính pháp lý cao, nói cách khác là phải luật hóa các quy định về kế toán trong các văn bản pháp luật về kế toán.
  • Vì lẽ đó, hệ thông pháp luật về kê' toán chính là hệ thông các văn bản quy phạm pháp luật về kế toán do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, làm cơ sở điều chỉnh toàn bộ hoạt động kế toán trong nền KTQD.
  • Theo thông lệ phổ biên, các quy định về kế toán được thể chế hóa theo 3 mức độ: Những quy định kế toán được luật hóa [trong Luật Kê' toán (Trung Quốc) hoặc các Luật Thương mại (Pháp), Luật Chứng khoán, Luật Công ty (Mỹ)...]; các quy định kê' toán được chuẩn hóa trong các chuẩn mực kê' toán và những vâh để kế toán đặc thù được cụ thể hóa trong các chế độ, thông tư kê'toán có liên quan.

Việt Nam là quốc gia có nền kinh tế đang chuyển đổi sang kinh tê thị trường với những thành tựu tăng trưởng ngày càng cao. Những năm qua, hoạt động kế toán, kiểm toán đã xác lập định hướng cải cách và phát triển trên cơ sở tiếp cận và hòa nhập với thông lệ quốc tê phô biên. Đến nay, khuôn khổ pháp lý về kê toán, kiểm toán đã và đang hoàn thiện với mức độ hài hòa vói quốc tế ngày càng tăng. Cùng với việc triển khai thực hiện Luật kê' toán có hiệu lực từ 01-01-2004, việc ban hành các Nghị định, Chuẩn mực kế toán, Chuẩn mực kiểm toán, Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và các Thông tư hướng dẫn kê'toán để thực hiện các CMKT đã góp phần làm trong sạch và lành mạnh hóa tình hình tài chính của các doanh nghiệp nói chung, đáp ứng yêu cầu câp thiết trong quá trình đổi mới, hội nhập và phát triển nền kinh tê'đất nước đã góp phần cho hoạt động kê toán, kiểm toán của Việt Nam phát triển sẽ theo kịp các nước có nền kinh tế thị trường. Đồng thòi tạo điều kiện về môi trường pháp lý cho hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực ASEAN.

 

Xem thêm : Khuôn khô pháp lý về kế toán Việt Nam

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo