HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2021 mới nhất


Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2021 mới nhất như: Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài, thuế GTGT theo quý và tháng, thuế TNCN, thuế TNDN theo quy định tại Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ tài chính

 

Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2021 mới nhất

 

I. Thời hạn nộp tờ khai và tiền thuế môn bài năm 2021:

1. Đối với DN mới thành lập:

- DN mới thành lập hạn nộp chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Nếu mới thành lập nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì hạn nộp chậm nhất là trong vòng 30 ngày, kể từ ngày nhận giấy ĐKKD.

2. Đối với DN đã và đang hoạt động:

- Nếu trong năm không thay đổi các yếu tố làm thay đổi về mức thuế môn bài phải nộp thì không phải nộp tờ khai thuế môn bài cho các năm sau.

Chỉ cần nộp tiền thuế môn bài, hạn chậm nhất là 30/1

- Nếu có sự thay đổi các yếu tố liên quan đến căn cứ tính thuế làm thay đổi số thuế môn bài phải nộp của năm tiếp theo thì phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho năm tiếp theo, thời hạn khai thuế chậm nhất là ngày 31/12 của năm có sự thay đổi.

3. Nơi nộp tờ khai thuế môn bài:

- Nộp trực tiếp cho cơ quan thuế quản lý DN

- Nếu DN có chi nhánh: Nếu chi nhánh cùng tỉnh, thành phố thì nộp tập trung tại Công ty. Nếu khác tỉnh, thành phố thì nộp cho cơ quan thuế quản lý chi nhánh đó

  

II. Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN năm 2020:

Theo Điều 10 Chương II Thông tư 156/2013/TT-BTC của Bộ tài chính quy định Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế cụ thể như sau:

Chú ý: Thời hạn nộp tờ khai thuế cũng là thời hạn nộp tiền thuế nếu có phát sinh số thuế phải nộp.

1. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng chậm nhất là ngày thứ 20 (hai mươi) của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

VD: Hạn nộp tờ khai thuế GTGT tháng 1/2017 là ngày 20/2/2020.

2. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

VD: Hạn nộp tờ khai thuế GTGT quý I/2017 là ngày 30/4/2020.

3. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế năm chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của tháng đầu tiên của năm dương lịch.

4. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày thứ 10 (mười), kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.

5. Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi), kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

VD: Hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN năm 2020 gồm: Tờ khai quyết toán thuế TNDN, TNCN, Báo cáo tài chính là ngày 30/3/2020

6. Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế đối với trường hợp doanh nghiệp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm), kể từ ngày có quyết định.

Lưu ý:

- Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo quý sẽ kê khai thuế TNCN theo quý.

- Doanh nghiệp mới thành lập dưới 12 tháng và chưa đủ 1 năm tài chính sẽ kê khai Thuế GTGT và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý.

- Từ quý IV/2014 trở đi thì các bạn không cần nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính quý nữa, mà chỉ tính tiền, nếu có thì đi nộp tiền.

III. LỊCH NỘP CÁC LOẠI BÁO CÁO THUẾ NĂM 2017 CHI TIẾT:

 

Tháng

Thời hạn nộp

Dành cho DN

nộp Báo Cáo Thuế GTGT theo Quý

Dành cho DN

nộp Thuế GTGT theoTháng

1

20/1/2021

 

Tờ khai Thuế GTGT T12/2021


Tờ khai Thuế TNCN T12/2021 (nếu có)

 

30/1/2021

 

 

 

 

 

Tờ khai Thuế GTGT Quý IV/2021


Tờ khai Thuế TNCN Quý IV/2021 (nếu có)


Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/20121

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2021


Nộp tiền thuế môn bài năm 2021

Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2021


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2021


Nộp tiền thuế môn bài năm 2021

2

20/2/2021

 

Tờ khai Thuế GTGT T1/2021


Tờ khai Thuế TNCN T1/2021 (nếu có)

3

20/3/2021

 

Tờ khai Thuế GTGT T2/2021


Tờ khai Thuế TNCN T2/2021 (nếu có)

 

 

30/3/2021

 

 

Quyết toán Thuế TNDN năm 2021


Quyết toán Thuế TNCN năm 2021


Báo Cáo Tài Chính năm 2021

Quyết toán Thuế TNDN năm 2021


Quyết toán Thuế TNCN năm 2021


Báo Cáo Tài Chính năm 2021

 

4

20/4/2021

 

Tờ khai Thuế GTGT T3/2021


Tờ khai Thuế TNCN T3/2021 (nếu có)

30/4/2021

 

 

 

Tờ khai Thuế GTGT Quý I/2017


Tờ khai Thuế TNCN Quý I/2021 (nếu có)


Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2021


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2021

Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2021


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2021

5

20/5/2021

 

Tờ khai Thuế GTGT T4/2021


Tờ khai Thuế TNCN T4/2021 (nếu có)

6

20/6/2021

 

Tờ khai Thuế GTGT T5/2021


Tờ khai Thuế TNCN T5/2021 (nếu có)

7

20/7/2021

 

Tờ khai Thuế GTGT T6/2021


Tờ khai Thuế TNCN T6/2021 (nếu có)

30/7/2021

 

Tờ khai Thuế GTGT Quý II/2021


Tờ khai Thuế TNCN Quý II/2021 (nếu có)


Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II/2021


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2021

Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II/2021


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2021

8

20/8/2021

 

Tờ khai Thuế GTGT T7/2021 (nếu có)


Tờ khai Thuế TNCN T7/2021 (nếu có)

9

20/9/2021

 

Tờ khai Thuế GTGT T8/2021 (nếu có)


Tờ khai Thuế TNCN T8/2021 (nếu có)

10

 

20/10/2021

 

Tờ khai Thuế GTGT T9/2021

Tờ khai Thuế TNCN T9/2021 (nếu có)

 

30/10/2021

 

 

Tờ khai Thuế GTGT Quý III/2021


Tờ khai Thuế TNCN Quý III/2021 (nếu có)


Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý III/2021


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2021

Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý III/2021


BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2021

11

20/11/2021

 

Tờ khai Thuế GTGT T10/2021


Tờ khai Thuế TNCN T10/2021(nếu có)

12

20/12/2021

 

Tờ khai Thuế GTGT T11/2021


Tờ khai Thuế TNCN T11/2021 (nếu có)

 

Nếu bạn nộp chậm các loại báo cáo thuế trên thì các bạn sẽ phải nộp phạt, 

 

 

Xem thêm : Tổng hợp những lỗi phát sinh nhiều nhất khi quyết toán thuế 2021

- Học kế toán thực hành tại Bắc Ninh

Học kế toán thực hành tại Thủ Đức

 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo