HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Lùi thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2021


Một trong những quy định mới về quyết toán thuế là lùi thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân, nhất là trường hợp cá nhân tự quyết toán thuế hoặc được cá nhân khác ủy quyền quyết toán.

Lùi thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2021

* Luật cũ

Khoản 2 Điều 32 Luật Quản lý thuế 2006 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 9 Điều 1 Luật Quản lý thuế sửa đổi 2012 quy định về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế (trong đó có quy định về quyết toán thuế thu nhập cá nhân) như sau:

“2. Đối với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm:

a) Chậm nhất là ngày thứ ba mươi của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ khai thuế năm.

Đối với thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và tiền thuê đất thì thời hạn khai thuế theo quy định của pháp luật về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và pháp luật về tiền thuê đất;

b) Chậm nhất là ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế đối với hồ sơ khai thuế tạm tính theo quý;

c) Chậm nhất là ngày thứ chín mươi, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm”.

* Luật đang áp dụng

Khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 quy định về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm như sau:

“a) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm; chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ khai thuế năm;

b) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch đối với hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế”.

Để tiện theo dõi, LuatVietnam đã tổng hợp và so sánh điểm mới về thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân (áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020) như sau:

Luật cũ

Luật hiện hành

Chậm nhất là ngày thứ chín mươi, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính (30/3 hàng năm)

Trường hợp 1: Khi ủy quyền tổ chức trả thu nhập.

Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính (31/3 hàng năm)

Trường hợp 2: Khi cá nhân tự quyết toán

Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch đối với hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế (30/4 hàng năm).

Điểm mới:

- Luật Quản lý thuế 2019 đã chia thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân thành 02 trường hợp (cá nhân ủy quyền cho nơi trả thu nhập và tự quyết toán), thay vì cố định 01 trường hợp như trước đây.

- Lùi thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân kỳ tính thuế năm 2020 như sau:

+ Lùi 01 ngày nếu ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập (doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước,…).

+ Lùi 30 ngày nếu cá tự nhân tự quyết toán thuế.

 

 

Xem thêm : Dịch COVID miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân 2021

- Học kế toán thực hành tại Bắc Ninh

Học kế toán thực hành tại Thủ Đức

 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo