HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Mẫu 07/CTKT-TNCN đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN


Mẫu 07/CTKT-TNCN đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN áp dụng theo Thông tư 92/2015/TT-BTC

Đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Mẫu 07/CTKT-TNCN đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN như sau:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP CHỨNG TỪ KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

 

Kính gửi: ………………………….......................................................................................................................

1. Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập: …………………………………............................................................

 2. Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Địa chỉ: ……………………………...…………………………..……….............................................................................................

4. Số điện thoại: …………………… …………...…5. Số fax: …………………………………………………………..

6. Số tài khoản: ……………………………….….........7. Nơi mở tài khoản: …………………………………

Theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi một số điều Luật Thuế thu nhập cá nhân và các văn bản hướng dẫn thi hành, căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị, đề nghị cơ quan thuế cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân cho tôi (đơn vị chúng tôi).

 Tôi (đơn vị chúng tôi) chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo đúng các quy định hiện hành về quản lý và sử dụng ấn chỉ thuế./.

 

 

....., ngày …… tháng …… năm .....

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

 

Nơi nộp hồ sơ mua Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân
- Phòng ấn chỉ Chi cục thuế quản lý DN. 
- Mỗi loại 1 bản.
 
Hồ sơ mua Chứng từ khấu trừ thuế TNCN tại Cơ quan thuế:
- Đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN mẫu 07/CTKT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC.
- Giấy phép đăng ký kinh doanh của Doanh nghiệp (photo công chứng)
- Giấy giới thiệu của Doanh nghiệp
- Bản photo Chứng minh thư nhân dân của người đứng tên trên giấy giới thiệu, kèm theo Chứng minh nhân dân bản gốc để đối chiếu.

Tải mẫu 07/CTKT-TNCN đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN: Tại đây

Xem thêm bài: Cách lập chứng từ khấu trừ thuế TNCN 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo