HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Mẫu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp siêu nhỏ


Mẫu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp siêu nhỏ mới nhất 2019 theo Thông tư 133 – Mẫu số B02 – DNSN.

Đơn vị báo cáo: ……………..

 

Mẫu số B02 – DNSN

Địa chỉ:………………………

 

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm …

Đơn vị tính:…………

 CHỈ TIÊU

Mã số

Thuyết minh

Năm nay

Năm trước

1

2

3

4

5

1. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ

01

     

2. Giá vốn hàng bán

02

     

3. Chi phí quản lý kinh doanh

03

     

4. Lãi/lỗ hoạt động tài chính và hoạt động khác

04

     

5. Lợi nhuận kế toán trước thuế(05=01-02-03+04)

05

 

 

 

6. Chi phí thuế TNDN

06

 

 

 

7. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (07=05-06)

07

 

 

 

 

                                                                                                                              Lập, ngày … tháng … năm …

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

          Ghi chú:

      Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

 

 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo