HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

MẪU BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN MỚI NĂM 2019


 Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn GTGT mới nhất năm 2019 và hướng dẫn cách viết mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn

Khi viết hóa đơn bị sai là điều không tránh khỏi và khi viết sai hóa đơn rồi cần phải năm vững cách sửa và điều chỉnh hóa đơn, Dưới đây Hocketoan.org sẽ hướng dẫn cách viết biên bản điều chỉnh hóa đơn như sau:

1. MẪU BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN SAI:

 

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN MINH VIỆT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KẾ TOÁN MINH VIỆT

Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc

Số ..../…………..

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2019

 

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN SAI SÓT

 
      Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính
      Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ tài chính
 
      Hôm nay, ngày .... tháng ... năm ..., tại văn phòng Công ty Dân Tài Chính, chúng tôi gồm có:
 
Bên A: Công ty TNHH Kế Toán Minh Việt
Do ông: …………………….., chức vụ: Giám đốc, làm đại diện.
Địa chỉ: ……………………………….
Điện thoại: ……………………….; Email: …………………………
Mã số thuế: …………………………
 
Bên B: ....................................................
Do ông (bà):…………..  , chức vụ:  ……, làm đại diện.
Địa chỉ: ………………..
Điện thoại: ……………; Email: …………………
Mã số thuế: ……………..
 
Hai bên thống nhất lập biên bản điều chỉnh hoá đơn GTGT số 000368, ký hiệu TU/16P ngày 21/1/2016 đã kê khai vào kỳ Quý 1/2016 và lập hóa đơn điều chỉnh số 000598, ký hiệu TU/16P ngày 12/5/2016, cụ thể như sau:

Lý do điều chỉnh: Do ghi sai đơn giá của mặt hàng: Điều hòa Samsung 9000BTU

NỘI DUNG TRƯỚC KHI ĐIỀU CHỈNH:
 

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4x5

01

Điều hòa Daikin 12000BTU

bộ

01

10.800.000

10.800.000

 

 

 

 

 

 


HAI BÊN THỐNG NHẤT ĐIỀU CHỈNH LẠI ĐƠN GIÁ NHƯ SAU:
 

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4x5

01

Điều hòa Daikin 12000BTU

bộ

01

11.800.000

11.800.000

 

 

 

 

 

 

 
Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị pháp lý như nhau.
 

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên)

 


2. MẪU BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH SAI TÊN, ĐỊA CHỈ CÔNG TY

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN MINH VIỆT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KẾ TOÁN MINH VIỆT

Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc

Số ..../BBĐCHĐ-DTC

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2019

 

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN SAI SÓT


      Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính
      Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ tài chính
 
      Hôm nay, ngày .... tháng ... năm ..., tại văn phòng Công ty Dân Tài Chính, chúng tôi gồm có:
 
Bên A: Công ty Dân Tài Chính
Do ông: ……………….., chức vụ: Giám đốc, làm đại diện.
Địa chỉ: ………………………………….
Điện thoại: ……………………….; Email: …………………………
Mã số thuế: …………………………….
 
Bên B: ....................................................
Do ông (bà):…………..  , chức vụ:  ……, làm đại diện.
Địa chỉ: ………………..
Điện thoại: ……………; Email: …………………
Mã số thuế: ……………..
 
Hai bên thống nhất lập biên bản điều chỉnh hoá đơn GTGT số 000368, ký hiệu TU/16P ngày 21/1/2016 đã kê khai vào kỳ Quý 1/2016, cụ thể như sau:

Lý do điều chỉnh: Do ghi sai địa chỉ công ty mua hàng.

NỘI DUNG TRƯỚC KHI ĐIỀU CHỈNH:

Địa chỉ: Sô !8 Tam Trinh, Chung cư 310, Hai Bà Trưng, Hà Nội

HAI BÊN THỐNG NHẤT ĐIỀU CHỈNH LẠI ĐỊA CHỈ NHƯ SAU:

Địa chỉ: Sô !8 Tam Trinh, Chung cư 310 Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

 
Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị pháp lý như nhau.
 

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên)

Xem thêm bài: Cách xử lý viết sai hóa đơn

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo