HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Mẫu đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế mới nhất


Mẫu đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế mới nhất, Mẫu 06 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP

1. Đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế bao gồm:

Các tổ chức, cá nhân không đáp ứng điều kiện sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế nhưng cần có hóa đơn để giao cho khách hoặc hoặc được cơ quan thuế chấp nhận thì được cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh.

Hộ, cá nhân kinh doanh có thể tham khảo thêm Khoản 6 Điều 10 dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định 119/2018/NĐ-CP về 2 trường hợp mà các đối tượng sau được cấp hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh.

Mẫu đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

2. Thủ tục xin cấp hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh

Đơn vị thuộc đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh cần chuẩn bị những hồ sơ sau:

Đơn đề nghị cấp HĐĐT có mã của cơ quan thuế theo Mẫu số 06 ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018.

Một số tài liệu cần thiết như: bản chụp hợp đồng kinh tế cung cấp hàng hóa, dịch vụ; bản chụp biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng; và các chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa kèm theo

Nộp thuế đầy đủ theo quy định pháp luật

Sau khi nhận được hồ sơ, cơ quan thuế sẽ hướng dẫn và cấp hóa HĐĐT có mã của cơ quan thuế và chuyển cho doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh.

3. Mẫu đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế (Mẫu 06 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐỀ NGHỊ CẤP HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ MÃ CỦA CƠ QUAN THUẾ

(Theo từng lần phát sinh)

Kính gửi:……………………………………………………

I. TCHỨC, CÁ NHÂN ĐNGHỊ CẤP LẺ HÓA ĐƠN:

1. Tên tổ chức, cá nhân:

2. Địa chỉ liên hệ: .........................................................................................................

Địa chỉ thư điện tử: ......................................................................................................

Điện thoại liên hệ: ........................................................................................................

3. Số Quyết định thành lập tổ chức (nếu có):

Cấp ngày: ………………………………………… Cơ quan cấp ……………………

4. Mã số thuế (nếu có): ……………………………………………………………….

5. Tên người nhận hóa đơn (Trường hợp là cá nhân thì tên người nhận hóa đơn là cá nhân đề nghị cấp hóa đơn):………………………………………………………………………………….

6. Số CMND người đi nhận hóa đơn: ...........................................................................

Ngày cấp: …………………..................... Nơi cấp: ……….…………………………

II. DOANH THU PHÁT SINH TỪ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ:

- Tên hàng hóa, dịch vụ: ..............................................................................................

- Tên người mua hàng hóa, dịch vụ: .............................................................................

- Địa chỉ người mua hàng hóa, dịch vụ: ........................................................................

- Mã số thuế người mua hàng hóa, dịch vụ: ..................................................................

- Số, ngày hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ (nếu có): ............................................

- Doanh thu phát sinh: .................................................................................................

Chúng tôi xin cam kết:

- Các kê khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu khai sai hoặc không đầy đủ thì cơ quan thuế có quyền từ chối cấp hóa đơn.

- Quản lý hóa đơn do cơ quan Thuế phát hành đúng quy định của Nhà nước. Nếu vi phạm chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

………, ngày ………tháng…….năm……
NGƯỜI NỘP THUhoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Chữ ký s, chữ ký điện tử của người nộp thuế)

 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo