HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Mẫu Phiếu chi và hướng dẫn cách lập mẫu phiếu chi theo Thông tư 133


Mẫu Phiếu chi và hướng dẫn cách lập mẫu phiếu chi theo Thông tư 133

Bài viết này hocketoan.org sẽ hướng dẫn các bạn cách lập mẫu phiếu chi theo Thông tư 133, mục đích, tải mẫu phiếu chi file word…

Mẫu phiếu chi theo thông tư 133

1. Mẫu phiếu chi dùng để làm gì

Mẫu phiếu chi là căn cứ để thủ quỹ xuất quỹ, ghi sổ quỹ và kế toán ghi sổ kế toán và xác định các khoản tiền mặt, ngoại tệ thực tế xuất quỹ

2. Phương pháp ghi phiếu thu chi

·         Ghi rõ tên đơn vị và địa chỉ đơn vị tại góc trên bên trái của chứng từ

·         Phiếu chi được lập thành 3 liên và chỉ sau khi có đủ chữ ký (Ký theo từng liên) của người lập phiếu, kế toán trưởng, giám đốc, thủ quỹ mới được xuất quỹ: Liên 1 lưu ở  nơi lập phiếu; Liên 2 thủ quỹ dùng để ghi sổ quỹ và chuyển cho kế toán cùng với chứng từ gốc để vào sổ kế toán; Liên 3 giao cho người nhận tiền. Sau khi nhận đủ số tiền người nhận tiền phải ghi số tiền đã nhận bằng chữ, ký tên và ghi rõ họ, tên vào Phiếu chi.

·         Phiếu chi phải đóng thành quyển, trong mỗi Phiếu chi phải ghi số quyển và số của từng Phiếu chi. Số phiếu chi phải đánh liên tục trong 1 kỳ kế toán. Từng Phiếu chi phải ghi rõ ngày, tháng, năm lập phiếu, ngày, tháng, năm chi tiền.

·         Ghi rõ họ, tên, địa chỉ người nhận tiền.         

·         Ghi rõ nội dung chi tiền tại dòng “Lý do chi”

·         Ghi bằng số hoặc bằng chữ số tiền xuất quỹ, ghi rõ đơn vị tính là đồng VN, hay USD …tại dòng “Số tiền”:

·         Ghi số lượng chứng từ gốc kèm theo Phiếu chi tại dòng tiếp theo

  Chú ý:

·         Phải ghi rõ tỷ giá, đơn giá tại thời điểm xuất quỹ để tính ra tổng số tiền theo đơn vị đồng tiền ghi sổ nếu là chi ngoại tệ.  

·         Phải đóng dấu liên phiếu chi gửi ra ngoài doanh nghiệp

3. Các bạn tham khảo Mẫu phiếu chi theo thông tư 133 theo nội dung dưới

 

Đơn vị:...................

Mẫu số 02 - TT

Địa chỉ:..................

(Ban hành theo Thông tư số: 133/2016/TT-BTC

 

ngày 26/08/2016 của BTC)

PHIẾU CHI                       Quyển số:..........

                                       Ngày .....tháng .....năm .......                    Số :.....................

                                                                                                        Nợ :....................

                                                                                                        Có :.....................

Họ và tên người nhận tiền:..................................................................................

Địa chỉ:................................................................................................................

Lý do chi:............................................................................................................

Số tiền:........................................(Viết bằng chữ):..............................................

.............................................................................................................................

Kèm theo .............................................................. Chứng từ gốc:

           

 

 

 

 Ngày ......tháng ......năm .....

Giám đốc

Kế toán trưởng

Thủ quỹ

Người lập phiếu

Người nhận                  tiền

 

 

(Ký, họ tên, đóng dấu)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

           

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ) :.................................................................................

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý):...............................................................................

+ Số tiền quy đổi:..............................................................................................................

(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)

4. Tải mẫu phiếu chi theo thông tư 133

Các bạn tại mẫu phiếu chi file word: Tải tại đây

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo