HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Mức phạt sai phạm trong kế toán mới nhất 2020


Mức phạt sai phạm trong kế toán mới nhất 2020 đối với các trường hợp bao gồm Lập, trình bày, Nộp và công khai BCTC, Bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán, Kiểm kê tài sản

Căn cứ pháp lý tại nghị định 41/2018/NĐ-CP

phạt sai phạm trong kế toán

Đối với lập và trình bày báo cáo tài chính.

Căn cứ vào Điều 11, Nghị định 41/2018/NĐ-CP “Xử phạt hành vi vi phạm quy định về lập và trình bày báo cáo tài chính“, bao gồm:

 Phạt hành chính các trường hợp sau:

 • Lập báo cáo tài chính không đầy đủ nội dung hoặc không đúng biểu mẫu theo quy định;
 • Báo cáo tài chính không có chữ ký của người lập, kế toán trưởng, phụ trách kế toán hoặc người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán.

=> Bị phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

 Phạt hành chính các trường hợp sau:

 • Lập không đầy đủ các báo cáo tài chính theo quy định;
 • Áp dụng mẫu báo cáo tài chính khác với quy định của chuẩn mực và chế độ kế toán trừ trường hợp đã được Bộ Tài chính chấp thuận.

 =>Bị phạt từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

 Phạt hành chính các trường hợp sau:

 • Không lập báo cáo tài chính theo quy định;
 • Lập báo cáo tài chính không đúng với số liệu trên sổ kế toán và chứng từ kế toán;
 • Lập và trình bày báo cáo tài chính không tuân thủ đúng chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán.

=> Bị phạt từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

 Phạt hành chính các trường hợp sau:

 • Giả mạo báo cáo tài chính, khai man số liệu trên báo cáo tài chính nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;
 • Thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo báo cáo tài chính, khai man số liệu trên báo cáo tài chính nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;
 • Cố ý, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác cung cấp, xác nhận thông tin, số liệu kế toán sai sự thật nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

=> Bị phạt từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

 Doanh nghiệp cần phải khắc phục hậu quả do việc làm sai.

Căn cứ vào Khoản 5, Điều 11, Nghị định 41/2018/NĐ-CPC thì phải khắc phụ sai sót về lập và trình bày bctc như sau:

– Không lập báo cáo tài chính theo quy định;

– Lập báo cáo tài chính không đúng với số liệu trên sổ kế toán và chứng từ kế toán;

– Lập và trình bày báo cáo tài chính không tuân thủ đúng chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán.

 Buộc tiêu hủy báo cáo tài chính bị giả mạo, khai man đối với hành vi vi phạm sau:

– Giả mạo báo cáo tài chính, khai man số liệu trên báo cáo tài chính nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;

– Thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo báo cáo tài chính, khai man số liệu trên báo cáo tài chính nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;

– Cố ý, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác cung cấp, xác nhận thông tin, số liệu kế toán sai sự thật nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đối với nộp và công khai bctc

Căn cứ vào Điều 12, Nghị định 41/2018/NĐ-CP “Xử phạt hành vi vi phạm quy định về nộp và công khai báo cáo tài chính“ bao gồm:

Phạt hành chính các trường hợp sau:

 • Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm dưới 03 tháng so với thời hạn quy định;
 • Công khai báo cáo tài chính chậm dưới 03 tháng so với thời hạn quy định

 =>Bị phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

Phạt hành chính các trường hợp sau:

 • Công khai báo cáo tài chính không đầy đủ nội dung theo quy định;
 • Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền không đính kèm báo cáo kiểm toán đối với các trường hợp mà pháp luật quy định phải kiểm toán báo cáo tài chính;
 • Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm từ 03 tháng trở lên so với thời hạn quy định;
 • Công khai báo cáo tài chính không kèm theo báo cáo kiểm toán đối với các trường hợp mà pháp luật yêu cầu phải kiểm toán báo cáo tài chính;
 • Công khai báo cáo tài chính chậm từ 03 tháng trở lên so với thời hạn quy định.

=> Bị phạt từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Phạt hành chính các trường hợp sau:

 • Thông tin, số liệu công khai báo cáo tài chính sai sự thật;
 • Cung cấp, công bố các báo cáo tài chính để sử dụng tại Việt Nam có số liệu không đồng nhất trong một kỳ kế toán.

 =>Bị phạt từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

Phạt hành chính các trường hợp sau:

 • Không nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Không công khai báo cáo tài chính theo quy định.

=> Bị phạt từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

 Doanh nghiệp cần phải khắc phục hậu quả do việc làm sai.

Căn cứ vào Khoản 5, Điều 12, Nghị định 41/2018/NĐ-CPC thì phải nộp và công khai báo cáo kiểm toán đính kèm báo cáo tài chính đối với hành vi vi phạm sau:

 • Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền không đính kèm báo cáo kiểm toán đối với các trường hợp mà pháp luật quy định phải kiểm toán báo cáo tài chính;
 • Công khai báo cáo tài chính không kèm theo báo cáo kiểm toán đối với các trường hợp mà pháp luật yêu cầu phải kiểm toán báo cáo tài chính;

Đối với bảo quản và lưu trữ tài khoản kế toán.

Căn cứ vào Điều 15, Nghị định 41/2018/NĐ-CP “Xử phạt hành vi vi phạm quy định về bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán“ bao gồm:

 • Đưa tài liệu kế toán vào lưu trữ chậm từ 12 tháng trở lên so với thời hạn quy định;
 • Không sắp xếp tài liệu kế toán đưa vào lưu trữ theo trình tự thời gian phát sinh và theo kỳ kế toán năm

=> Bị phạt cảnh cáo

Phạt hành chính các trường hợp sau:

 • Lưu trữ tài liệu kế toán không đầy đủ theo quy định;
 • Bảo quản tài liệu kế toán không an toàn, để hư hỏng, mất mát tài liệu trong thời hạn lưu trữ;
 • Sử dụng tài liệu kế toán trong thời hạn lưu trữ không đúng quy định;
 • Không thực hiện việc tổ chức kiểm kê, phân loại, phục hồi tài liệu kế toán bị mất mát hoặc bị hủy hoại

 =>Bị phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

Phạt hành chính các trường hợp sau:

 • Hủy bỏ tài liệu kế toán khi chưa hết thời hạn lưu trữ theo quy định của Luật kế toán nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;
 • Không thành lập Hội đồng tiêu hủy, không thực hiện đúng phương pháp tiêu hủy và không lập biên bản tiêu hủy theo quy định khi thực hiện tiêu hủy tài liệu kế toán.

=> Bị phạt từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Trường hợp :4. Xử lý sai phạm quy định trong kế toán về kiểm kê tài sản

Căn cứ vào Điều 16, Nghị định 41/2018/NĐ-CP “Xử phạt hành vi vi phạm quy định về kiểm kê tài sản“ bao gồm:

Phạt hành chính các trường hợp sau:

 • Không lập Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm kê hoặc báo cáo kết quả kiểm kê không có đầy đủ chữ ký theo quy định;
 • Không phản ảnh số chênh lệch và kết quả xử lý số chênh lệch giữa số liệu kiểm kê thực tế với số liệu sổ kế toán

=> Bị phạt từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng.

 • Phạt tiền đối với hành vi không thực hiện kiểm kê tài sản theo quy định.

 =>Bị phạt từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo