HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Nội dung chi phí tuân thủ thuế 2021


Chi phí tuân thủ thuế có thể được phân thành chi phí tuân thủ gộp và chi phí tuân thủ ròng Chi phí để tính toán (chi phí không tự nguyện) và chi phí kế hoạch (chi phí tự nguyện)

Nội dung chi phí tuân thủ thuế 2021

(iii) Chi phí ban đầu, chi phí tạm thời và chi phí thường xuyên;

(iv) Chi phi tuân thủ thuê'nội bộ và bên ngoài.

Thứ nhất, Chi phí tuân thủ gộp và chi phí tuân thủ ròng

Chi phí tuân thủ gộp (hay chi phí tuân thủ xã hội) và chi phí tuân thủ ròng (hay chi phí tuân thủ từ phía người nộp thuê) là 2 khái niệm cần được quan tâm. Theo Evans (2006), chi phí tuân thủ gộp (chi phí tuân thủ xã hội) được hiểu là những chi phí của nển kinh tế, chủ yếu được quan tâm từ phía Bộ Tài chính và các nhà kinh tế. Trong khi đó, chi phí tuân thủ ròng (chi phí tuân thủ của người nộp thuê) là những chi phí phát sinh ưực tiếp từ người nộp thuế, chủ yếu được quan tâm từ phía các doanh nghiệp, các đô'i tượng nộp thuê' khác và cơ quan thuế.

Theo Sandford (1989), chi phí tuân thủ ròng bằng (=) chi phí tuân thủ gộp trừ (-) những lợi ích do tuân thủ thuê' Trong đó, lợi ích chủ yếu của việc tuân thủ quy định thuê' là lợi ích về dòng tiền phát sinh khi doanh nghiệp được sử dụng tiền thuê' trong một khoảng thời gian hước khi nộp thuê'cho Nhà nước.

Chi phí tuân thủ ròng = Chi phí tuân thủ gộp - Các lợi ích dòng tiền (1)

Theo công thức trên, 2 loại chi phí này cũng chưa thực sự phân biệt rõ ràng. Tuy nhiên, nêu người nộp thuê'tuân thủ các quy định về thuê'thì họ nhận được các lợi ích bù đắp. Theo đó, lợi ích bù đắp gồm lợi ích quản lý, lợi ích dòng tiền và lọd ích do được khấu trừ thuê'. Các lợi ích này được lý giải chi tiết sau:

(i) Lợi ích quản lý phát sinh do doanh nghiệp ghi chép sổ sách kê'toán để tuân thủ các quy định về thuế giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định kinh tế đúng đắn hơn và giảm chi phí tự kiểm soát trong chính các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Vể lý thuyết thì lợi ích quản lý này trên thực tế có tồn tại; tuy nhiên việc xác định, đo lường nó quả thật là đáng tranh luận trong chủ đề về thuê'và quản lý thuế.

(ii) Lợi ích dòng tiền phát sinh:

+ Thu nhập không bị tính thuê' và nộp tại thời điểm nhận và người nộp thuê' sử dụng tiền thuê' một thời gian trước khi nộp thuê'cho nhà nước;

+ Luật thuê' cho phép doanh nghiệp trì hoãn nộp thuê' mà doanh nghiệp đại diện thu hộ cho nhà nước.

Lợi ích dòng tiền có thể âm (negative) nếu người nộp thuê' nộp nhiều hơn số phải nộp trong năm tài chính hoặc ứng trước

tiền thuế cho nhà nước. Bên cạnh đó, lợi ích dòng tiền được coi là tổn thất đôi vói nhà nước; ngược lại nó lại làm giảm chi phí tuân thủ thuế từ phía người nộp thuế.

Lợi ích dòng tiên của DN = Lợi ích dòng tiền mất đi của Cơ quan thuế (2)

(iii) Lợi ích do khâu trừ thuế cũng tương tự như lợỉ ích dòng tiền, nó thể hiện sự chuyển dịch trong nền kinh tế, không làm giảm chi phí tuân thủ thuê' xã hội và các nhà kinh tế tập trung vào chi phí cơ hội cho toàn xã hội. Lợi ích do khấu trừ thuế phát sinh khi luật pháp cho phép khâu trừ một sô' chi phí khi tính thuế. Thí dụ, các cá nhân có thể được trừ chi phí trả cho các nhà tư vâh thuê' và các khoản chi phí có liên quan khi kê khai thue'TNCN như trong ngữ cảnh của Australia. Trong ngữ cảnh của Việt Nam, luật thuếTNDN quỵ định các khoản chi phí được trừ trước khi xá định thu nhập chịu thuế.

Lợi ích do khấu trừ thuế của DN = số thu mất đi của cơ quan thuế (3)

Từ công thức (2) và (3), suy ra

Chi phí tuân thủ xã hội = Chi phí bằng tiền trực tiếp phát sinh từ DN + Chi phí thời gian và nguồn lực quy đổi tiêu tốn bởi DN liên quan đến tuân thủ thuế - Lợi ích quản lý cho DN (4)

Chi phí tuân thủ của DN = Chi phí tuân thủ xã hội - Lợi ích dòng tiền và lợi ích khấu trừ thuế cho DN (5)

Theo các nhà nghiên cứu về chi phí tuân thủ thuế thì sự phân biệt giữa chi phí tuân thủ xã hội và chi phí tuân thủ của người nộp thuê' tạo nên sự khác biệt về quan điểm giữa các nhà ban hành chính sách thuê'và các nhà nghiên cứu về thuê' Các nhà nghiên cứu về thuê' quan tâm đến chi phí tuân thủ xã hội trong các chính sách thuế. Các nhà ban hành chính sách thuê lại quan tâm đến chi phí tuân thủ thuế từ phía người nộp thuế.

Thứ hai, Chi phí đê tính toán và chi phí kếhoạch

Chi phí tuân thủ thuê'được phân thành chi phí để tính toán và chi phí lập kế hoạch thuế.

+ Chi phí đê tính toán là chi phí không thể tránh được hay chi phí không tự nguyện. Nó là chi phí mà người nộp thuế bắt buộc phải chi ra để tuân thủ các quy định như chi phí và thời gian lập báo cáo cho cơ quan thuế, chi phí tìm hiểu pháp luật về thuế...

+ Chi phí lập kê hoạch thuế là chi phí có thể tránh được hay chi phí tự nguyện. Nó được hiểu là chi phí mà đổi tượng nộp thuế (doanh nghiệp) sẵn sàng chi ra để hỗ trợ cho lập kế hoạch nhằm giảm bớt sô' thuế phải nộp như chi phí thuê chuyên gia tư vân thuế, chi phí lập kếhoạch thuế...

Thứ ba, Chi phí han đầu, chi phỉ tạm then và chi phí thường xuyên

Chi phí tuân thủ có thể phân thành chi phí ban đầu, chi phí tạm thòi và chi phí thường xuyên. Cụ th£ chi phí ban đầu phát sinh khi có sự xuất hiện một quy định thuê'mới hoặc có sự thay đổi chủ yếu trong các quy định về thuế. Chi phí tạm thời là chi phí tăng thêm quá trình học hỏi kiến thức từ cán bộ thuê' và người nộp thuế. Chi phí thường xuyên là chi phí phát sinh liên tục trong quản lý điều hành thuê'. Trên thực tế, nếu hệ thông thuê thay đổi liên tục thì sẽ xuâ't hiện chi phí tạm thòi với quy mô ngày càng tăng.

Thứ tư, Chi phí tuân thủ thuế nội bộ và chi phí tuân thủ thuế bên ngoài

Chi phí tuân thủ thuê' có thể phân thành chi phí thuân thủ thuế nội bộ và chi phí tuân thủ thuếbên ngoài. Chi phí tuân thủ thuế nội bộ được hiểu là những chi phí phát sinh trong nội bộ của doanh nghiệp; bao gổm thời gian và tiền của mà doanh nghiệp gánh chịu đế cho nhân viên hoàn thành các công việc liên quan đến việc tuân thủ các quy định về thuế như lập báo cáo thuế cho cơ quan thuê'; làm việc vói cơ quan thuế... Chi phí tuân thủ bên ngoài là chi phí phát sinh khi doanh nghiệp thuê dịch vụ bên ngoài như chuyên gia về thuê' thuê kế toán viên về thuê... để thực hiện các công việc có liên quan đến thuê'.

 

Xem thêm : Bản chất  về chi phí tuân thủ thuế trong DN nhỏ và vừa 2021

- Học kế toán thực hành tại Bắc Ninh

Học kế toán thực hành tại Thủ Đức

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo