HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

các quy định về kỳ kế toán theo pháp luật kế toán Việt Nam hiện hành


Quy định về kỳ kế toán theo pháp luật kế toán Việt Nam hiện hành

 

Anh/Chị trình bày các quy định về kỳ kế toán theo pháp luật kế toán Việt Nam hiện hành?

Kỳ kế toán gồm kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tháng và được quy định như sau:

 

  • Kỳ kế toán năm là 12 tháng, tính từ đầu ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 năm dương lịch Đơn vị kế toán có đặc thù về tổ chức, hoạt động được chọn kỳ kế toán năm là

12 tháng tròn theo năm dương lịch bắt đầu từ ngày 01 tháng đầu quý này đến hết ngày cuối cùng của tháng cuối quý trước năm sau và phải thông báo cho cơ quan tài chính, cơ quan thuế

 

  • Kỳ kế toán quý là 03 tháng, tính từ đầu ngày 01 tháng đầu quý đến hết ngày cuối cùng của tháng cuối quý.
  • Kỳ kế toán tháng là 01 tháng, tính từ đầu ngày 01 đến hết ngày cuối cùng của tháng Kỳ kế toán của đơn vị mới thành lập như sau:
  • Ky kế toán đầu tiên của doanh nghiệp mới thành lập tính từ đầu ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến hết ngày cuối cùng của kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý , kỳ kế toán tháng theo quy định.
  • Kỳ kế toán đầu tiên của đơn vị kế toán khác tính từ đầu ngày quyết định thành lập đơn vị kế toán có hiệu lực đến hết ngày cuối cùng của kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quy, kỳ kế toán tháng theo quy định.

Đơn vị kế toán khi bị chia, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đội loại hình hoặc hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động, phá sản thì kỳ kế toán cuối cùng tính từ đầu ngày kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quy, kỳ kế toán tháng theo quy định đến hết ngày trước ngày ngày quyết định chia, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động, phá sản đơn vị kế toán có hiệu lực.

Trường hợp kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng có thời gian ngắn hơn 90 ngày thì được phép cộng với kỳ kế toán năm tiếp theo hoặc cộng với kỳ kế toán năm trước đó để thành 1 kỳ kế toán năm; kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng phải ngắn hơn 15 tháng.

 

  => Yêu cầu và nguyên tắc kế toán được đề cập luật KTVN

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo