HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Tải mẫu 04/TNDN mẫu tờ khai thuế TNDN theo tỷ lệ thu nhập trên doanh thu


Tải mẫu 04/TNDN mẫu tờ khai thuế TNDN dành cho người nộp thuế tính thuế theo tỷ lệ thu nhập trên doanh thu ban hành kèm theo Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
(Dùng cho trường hợp  tính thuế theo tỷ lệ % trên doanh thu)

                                                                    [01] Kỳ tính thuế:
                                                                    Từng lần phát sinh: Ngày......tháng......năm.......

                                                                     Năm……                                       

[02] Lần đầu           [03] Bổ sung  lần thứ: 
                               

[04] Tên người nộp thuế:
[05] Mã số thuế:                              
[06] Địa chỉ:  .............................................      
[07] Quận/huyện: ............... [08] Tỉnh/Thành phố: ..............                                     
[09] Điện thoại: .........  [10] Fax: .................[11] Email: ….

[12] Tên đại lý thuế (nếu có):........................                     
[13] Mã số thuế:  
[14] Địa chỉ:...............................                                              
[15] Quận/huyện:...................[16] Tỉnh/Thành phố:..................        
[17] Điện thoại:..................[18] Fax:.................[19] Email:..............
[20] Hợp đồng đại lý thuế: số …………….ngày…………

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

STT

Chỉ tiêu

Tổng số thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp

Đối với dịch vụ

Đối với kinh doanh hàng hoá

Đối với hoạt động khác

Doanh thu
 tính thuế

Tỷ lệ (%)

Số thuế
 phải nộp

Doanh thu
 tính thuế

Tỷ lệ (%)

Số thuế
 phải nộp

Doanh thu
 tính thuế

Tỷ lệ (%)

Số thuế
 phải nộp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)=(4)+(7)+(10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã kê khai./.
 

 

..., ngày......... tháng.......năm........

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ  

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc  

Họ và tên:……….   

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Chứng chỉ hành nghề số...... 

(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

Xem thêm: Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019

 

 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo