HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Tài sản cố định hoạt động tại doanh nghiệp được trích khấu hao không 2021


Điều 4, Khoản 2, Điểm 2.2, Tiết a Thông tư 96/2015/TT-BTC có quy định chi khấu hao tài sản cố định phục vụ cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp

 

Tài sản cố định hoạt động tại doanh nghiệp được trích khấu hao không 2021

Riêng tài sản cố định phục vụ cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp như: nhà nghỉ giữa ca, nhà ăn giữa ca, nhà thay quần áo, nhà vệ sinh, phòng hoặc trạm y tế để khám chữa bệnh, cơ sở đào tạo, dạy nghềthư viện, nhà trẻ, khu thể thao và các thiết bị, nội thất đủ điều kiện là tài sản cố định lắp đặt trong các công trình nêu trên; bể chứa nước sạch, nhà để xe; xe đưa đón người lao động, nhà ở trực tiếp cho người lao động; chi phí xây dựng cơ sở vật chất, chi phí mua sắm máy, thiết bị là tài sản cố định dùng để tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp được trích khấu hao tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Chú ý : TT 45/2013- Điều 9 quy định nhà ở nhà ở cho người lao động do doanh nghiệp đầu tư xây dựng mới được trích KH còn nhà DN mua cho người lđ ở thì ko đc trích KH

Theo quy định trên:  Những tài sản cố định tuy không phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng phục vụ cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp thì chi phí khấu hao vẫn được tính vào chi phí được trừ, bao gồm:

 •  Nhà nghỉ giữa ca, nhà ăn giữa ca,
 • Nhà thay quần áo, nhà vệ sinh.
 • Phòng hoặc trạm y tế để khám chữa bệnh.
 • Cơ sở đào tạo, dạy nghề.
 • Thư viện, nhà trẻ, khu thể thao 
 • Các thiết bị, nội thất đủ điều kiện là tài sản cố định lắp đặt trong các công trình nêu trên.
 • Bể chứa nước sạch, nhà để xe;
 • Xe đưa đón người lao động,
 • Nhà ở trực tiếp cho người lao động;
 • Chi phí xây dựng cơ sở vật chất, chi phí mua sắm máy, thiết bị là tài sản cố định dùng để tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp 

 

HẠCH TOÁN

 1. TSCĐ mua bằng quỹ phúc lợi: Ko được kt thuế, được trích khấu hao bt ( Điều 9 TT45/2013)

N211: 770.000.000
C331: 770.000.000.
Còn phần kết chuyển nguồn vốn định khoản như sau:
Nợ 3532 770.000.000 (Quỹ phúc lợi)
Có 3533 770.000.000 (Quỹ phúc lợi đã hình thành tài sản)

Căn cứ theo điều 63, thông tư 200/2014/TT-BTC quy định:

 Khi đầu tư, mua sắm TSCĐ hoàn thành bằng quỹ phúc lợi đưa vào sử dụng cho mục đích văn hoá, phúc lợi của doanh nghiệp, ghi:

Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình (nguyên giá)

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu được khấu trừ)

Có các TK 111, 112, 241, 331,…

Nếu thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ thì nguyên giá TSCĐ bao gồm cả thuế GTGT

Đồng thời, ghi:

Nợ TK 3532 - Quỹ phúc lợi

Có TK 3533 - Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ.

k) Định kỳ, tính hao mòn TSCĐ đầu tư, mua sắm bằng quỹ phúc lợi, sử dụng cho nhu cầu văn hóa, phúc lợi của doanh nghiệp, ghi:

Nợ TK 3533 - Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ

Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ.

l) Khi nhượng bán, thanh lý TSCĐ đầu tư, mua sắm bằng quỹ phúc lợi, dùng vào hoạt động văn hoá, phúc lợi:

- Ghi giảm TSCĐ nhượng bán, thanh lý:

Nợ TK 3533 - Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ (giá trị còn lại)

Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (giá trị hao mòn)

Có TK 211 - TSCĐ hữu hình (nguyên giá).

- Phản ánh các khoản thu, chi nhượng bán, thanh lý TSCĐ:

+ Đối với các khoản chi, ghi:

Nợ TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3532)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu được khấu trừ)

Có các TK 111, 112, 334,…

+ Đối với các khoản thu, ghi:

Nợ các TK 111, 112

Có TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3532)

Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (nếu có).”

Về trích khấu hao: Căn cứ theo điều 38 thông tư số 200/TT-BTC quy định về trích khấu hao tài sản cố định trong doanh nghiệp:

“e) Đối với TSCĐ dùng cho hoạt động văn hoá, phúc lợi, khi tính hao mòn vào thời điểm cuối năm tài chính, ghi:

Nợ TK 3533 – Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ

Có TK 214 – Hao mòn TSCĐ.”

 

 

Xem thêm : Chuyển tài sản cố định cho chi nhánh phải xuất hóa đơn không 2021

- Học kế toán thực hành tại Bắc Ninh

Học kế toán thực hành tại Thủ Đức

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo