HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT 2021


Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực gì ? Cơ sở sản xuất ở đâu và những yếu tố nào thì phải phải kê khai và tính nộp thuế GTGT 2021 . Có những yếu tố gì để được miễn thuế gtgt theo luật KTVN , lớp học kế toán thực hành thực tế tại Thủ Đức và lớp học kế toán thực hành thực tế tại Bắc Ninh sẽ giúp bạn nắm vững được những thay đổi này !

Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT 2021

Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT được khái quát thành các nhóm chủ yếu sau:

 1. Các giao dịch không phải là mua bán hàng hóa, dịch vụ
 • Cơ sở kinh doanh nhận được các khoản thu về bồi thường bằng tiền (gổm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đâ't khi bị thu hổi đất theo quyết định của cơ quan nhà nước), tiền thưởng, tiền ho trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác. Khi nhận được các khoản thu này thì đơn vị nhận tiền lập chứng từ thu theo quy định; ngược lại, đơn vị chi tiền sẽ căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền.

+ Trường hợp bồi thường bằng hàng hóa, dịch vụ, cơ sở bổi thường phải lập hóa đơn và kê khai, tính, nộp thuế GTGT như đôi với bán hàng hóa, dịch vụ; cơ sở nhận bồi thường kê khai, khâu trừ theo quy định.

+ Trường hợp cơ sờ kinh doanh nhận tiền của tổ chức, cá nhân để thực hiện dịch vụ cho tổ chức, cá nhân như sừa chữa, bảo hành, khuyên mại, quảng cáo thì phải kê khai, nộp thuế theo quy định.

 1. Các dịch vụ được diễn ra ở ngoài Việt Nam (cơ sở kinh doanh trong nước mua của nước ngoài)

TỔ chức, cá nhân sản xuâ't, kinh doanh tại Việt Nam mua dịch vụ của tổ chức nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam, cá nhân ở nước ngoài là đối tượng không cư trú tại Việt Nam, gổm các trường hợp: sửa chữa phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị (gồm cả vật tư, phụ tùng thay thê); quảng cáo, tiếp thị (trừ quảng cáo, tiếp thị trên internet); xúc tiên đầu tư và thương mại; môi giới bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài; đào tạo; chia cước dịch vụ bưu chính, viễn thông quổc tê' giữa Việt Nam với nước ngoài mà các dịch vụ này được thực hiện ngoài Việt Nam, dịch vụ thuê đường truyền dẫn và băng tần vệ tinh của nước ngoài theo quy định của pháp luật.

 1. Bán tài sản không tham gia HĐKD:

Tổ chức, cá nhân không kinh doanh, không phải là người nộp thuếGTGT bán tài sản.

Ví dụ 1: Ong A là cá nhân không kinh doanh thế chấp 01 xe ô tô 5 chỗ ngồi cho ngân hàng TPB để vay tiền. Đến thời hạn phải thanh toán theo hợp đồng, Ông A không thanh toán được nên ô tô thế châp bị bán phát mại để trừ nợ thì tiền thu được do bán phát mại ôtô nêu trên không phải kê khai, tính thuê' GTGT.

 

 1. Các giao dịch cần xử lý do yêu cầu của thực tế quản lý, cần giảm thiểu chi phí xã hội trong quản lý thuê/ ngăn ngừa khả năng gian lận thuế như:
 • Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng dự án đầu tư để sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, HTX (không phải tính nộp thuê'tại cơ sở chuyên nhượng và cũng không phải kê khai thuê'đầu vào tại cơ sở nhận chuyển nhượng).
 • Doanh nghiệp, HTX nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trổng ữọt, chăn nuôi, thuỷ sản, hải sản chưa chê biên thanh các sản phẩm khác hoặc chi qua sơ chê thông thường cho doanh nghiệp, HTX ở khâu kinh doanh thương mại không phải kê khai, tính nộp thuếGTGT.

Trường họp bán hàng hóa là các sản phẩm nêu trên cho người mua là hộ, cá nhân kinh doanh và các tô chức, cá nhân khác thì phải kê khai, tính nộp thuê GTGT theo mức thuê suât 5% hướng dẫn tại khoản 5 Điều 10 Thông tư sô' 219/2013/BTC.

Hộ, cá nhân kinh doanh, DN, HTX và tổ chức kinh tế khác nộp thuếGTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT khi bán sản phẩm trổng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chê'biên thành các sản phẩm khác hoặc chi qua sơ chê' thông thường ở khâu kinh doanh thương mại thì kê khai, tính nộp thuếGTGT theo tỷ lệ 1% trên doanh thu.

Ví dụ 1: Công ty lương thực B là cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khâu trừ thu mua gạo của tổ chức, cá nhân trực tiếp trổng bán ra thì ở khâu thu mua của tổ chức, cá nhân trực tiếp trồng bán ra thì gạo thuộc đổi tượng không chịu thuếGTGT.

Trường hợp Công ty lương thực B bán gạo cho Công ty XNK C (là đơn vị nộp thuếGTGT theo phương pháp khâu trừ) thì Công ty lương thực B không phải kê khai, tính nộp thuếGTGT đối với số gạo bán cho Công ty XNK c (Hóa đơn GTGT do B lập để giao cho c ghi giá không có thuế GTGT, dòng thuế suâ't và thuếGTGT không ghi, gạch bỏ).

Ví dụ 2: Công ty lương thực B bán trực tiếp gạo cho người tiêu dùng thì xuất Hóa đơn và kê khai, nộp thuếGTGT theo mức thuế su ất thuếGTGT 5%.

Đ) Điều chuyển tài sản cô'định (TSCĐ)

TSCĐ đang sử dụng, đã thực hiện trích khâu hao khi điều chuyển theo giá trị ghi trên sổ sách kê'toán giữa cơ sở kinh doanh và các đơn vị thành viên do một cơ sở kinh doanh sở hữu 100% vốn hoặc giữa các đơn vị thành viên do một cơ sở kinh doanh sở hữu 100% vôh để phục vụ cho hoạt động SXKD hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì không phải lập hóa đơn và kê khai, nộp thuế GTGT (cần phải có Quyết định hoặc Lệnh điểu chuyển tài sản kèm theo bộ hổ sơ nguồn gốc tài sản).

Trường hợp TSCĐ khi điều chuyển đã thực hiện đánh giá lại giá trị tài sản hoặc điều chuyển cho cơ sở SXKD hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT thì phải lập hóa đơn GTGT, kê khai, nộp thuếGTGT theo quy định.

Cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế trong các trường hợp sau:

 • Góp vôh bằng tài sản để thành lập DN (hổ sơ phải có: biên bản góp vốn, họp đổng liên doanh, liên kết; biên bản định giá tài sản của Hội đổng giao nhận vổn góp của các bên góp vổh (hoặc văn bản định giá của tổ chức có chức năng định giá theo quy định của pháp luật), kèm theo bộ hồ sơ về nguồn gốc tài sản.
 • Điều chuyển tài sản giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc trong DN; điều chuyển tài sàn khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyên đổi loại hình DN. Cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyên phải có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hóa đơn. Trường hợp tài sản điều chuyển giữa các đơn vị hạch toán độc lập hoặc giữa các đơn vị thành viên có tư cách pháp nhân đầy đủ trong cùng một cơ sở kinh doanh thì cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải xuâ't hóa đơn GTGT và kê khai, nộp thuếGTGT theo quy định.
 • Thu đòi người thứ 3 của hoạt động bảo hiểm.
 • Các khoản thu hộ không liên quan đêh bán hàng hóa của cơ sở kinh doanh.
 • Tiền thu về hàng hóa, dịch vụ do nhận bán đại lý và tiền hoa hổng được hưởng từ hoạt động đại lý bán đúng giá quy định của bên giao đại lý hưởng hoa hổng đôi với các dịch vụ: bưu chính, viễn thông, bán vé xổ sô', vé máy bay, ô tô, tàu hỏa, tàu thủy; đại lý vận tải quốc tê'; đại lý của các địch vụ ngành hàng không, hàng hải mà được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%; đại lý bán bảo hiểm.
 • Tiền thu về bán hàng hóa, dịch vụ và tiền hoa hồng đại lý được hưởng từ hoạt động đại lý bán hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuếGTGT.
 • Cơ sở kinh doanh không phải nộp thuếGTGT khâu nhập khẩu trong trường hợp nhập khẩu hàng hóa đã xuất khẩu nhưng bị phía nước ngoài ưả lại. Khi cơ sở kinh doanh bán hàng hóa bị trả lại này trong nội địa thi phải kê khai, nộp thuếGTGT theo quy định.
 • Hàng hóa luân chuyển nội bộ như hàng hóa được xuât để chuyển kho nội bộ, xuâ't vật tư, bán thành phẩm, để tiếp tục quá trình sản xuât trong một cơ sở sản xuất, kinh doanh hoặc hàng hóa, dịch vụ do cơ sở kinh doanh xuất hoặc cung ứng sử dụng phục vụ HĐKD thì không phải tính, nộp thuế GTGT.
 • Trường hợp xuất máy móc, thiết bị, vật tư, hàng hóa dưới hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả, nêu có hợp đổng và các chứng từ liên quan đêh giao dịch phù hợp, cơ sở kinh doanh không phải lập hóa đơn, tính, nộp thuếGTGT.

Tổ chức, doanh nghiệp nhận các khoản thù lao từ cơ quan nhà nước do thực hiện hoạt động thu hộ, chi hộ các cơ quan nhà nước. Đây là các khoản thù lao nhận được từ các hoạt động thu hộ bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tự nguyện cho cơ quan Bảo hiểm xã hội; chi trà trợ câp ưu đãi cho người có công và trợ cấp khác cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; thu thuế của hộ, cá nhân cho cơ quan thuế và các khoản thu hộ, chi hộ khác cho cơ quan nhà nước.

 

Xem thêm : Đối tượng chịu thuế và đối tượng nộp thuế gtgt 2021

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo