HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

THUẾ GTGT VÀ KẾ TOÁN THUẾ GTGT


 

ThuếGTGT (VAT) là sắc thuế thuộc loại thuế gián thu đánh vào GTGT của hàng hóa, dịch vụ phát sinh ở từng khâu trong quá trình luân chuyển từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng .Khai giảng lớp học kế toán thuế gtgt lớp học kế toán thực hành thực tế tại Thủ Đứclớp học kế toán thực hành thực tế tại Bắc Ninh

THUẾ GTGT VÀ KẾ TOÁN THUẾ GTGT

Khái niệm, đặc điểm và tác dụng của thuế GTGT

Khái niệm

ThuếGTGT (VAT) là sắc thuế thuộc loại thuế gián thu đánh vào GTGT của hàng hóa, dịch vụ phát sinh ở từng khâu trong quá trình luân chuyển từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. Tổng số thuếGTGT thu được qua tất cả các giai đoạn luân chuyển của hàng hóa, dịch vụ bằng với số thuế tính trên giá bán cho người tiêu dùng cuối cùng. Thuế GTGT do người tiêu dùng cuô'i cùng chịu, cơ sở SXKD, nhà cung câp hàng hóa, dịch vụ là người nộp thuế vào NSNN thay cho người tiêu dùng qua việc cộng thuế vào giá bán mà người tiêu dùng phải thanh toán khi mua hàng hóa, dịch vụ.

Ở Việt Nam, thuếGTGT được ban hành thành Luật và được Quô'c hội thông qua tháng 5/1997 và có hiệu lực thi hành kể từ 01-01-1999. Trong quá trình thực thi, Luật thuê' GTGT đã được sửa đổi, bổ sung nhiều lần nhằm tháo gỡ kịp thòi những vướng mắc phát sinh, phù hợp với thực tiễn trong từng thời kỳ.

Đặc điểm

Thứ nhất, thuếGTGT là thuế gián thu

Đối tượng nộp thuế GTGT là người cung ứng hàng hóa, dịch vụ. Người chịu thuế là người tiêu dừng cuổì cùng. Người bán hàng khi bán hàng sẽ cộng số thuế GTGT vào giá bán hàng hóa, dịch vụ mà người mua phải trả khi mua hàng hóa, dịch vụ. Tiền thuế GTGT được tính trong giá thanh toán của hàng hóa, dịch vụ được các cơ sở SXKD nộp vào NSNN thay cho người tiêu dùng.

Như vậy, tính gián thu của thuế GTGT biểu hiện là người mua (người tiêu dùng cuổỉ cùng) là người chịu khoản thuê'này nhưng không trực tiêp đứng ra nộp thuế vào NSNN, mà họ phải trả khoản thuê' cho người bán hàng hóa dịch vụ khi thực hiện mua của hàng hóa dịch vụ, người bán thực hiện nộp khoản thuê' GTGT phải nộp vào NSNN theo phương pháp khâu trừ thuê' hoặc phương pháp trực tiếp.

Thứ hai, thuếGTGT là thuếđánh nhiều giai đoạn không trùng lắp

Thuế GTGT là thuế tiêu dùng nhiều giai đoạn. ThuếGTGT đánh vào tất cả các giai đoạn của quá trình SXKD nhưng chỉ tính trên phần giá trị tăng thêm của mỗi giai đoạn. Tổng sô' thuế thu được của tất cả các giai đoạn đúng bằng sô' thuế tính trên giá bán cho người tiêu dùng cuối cùng.

Như vậy, về nguyên tắc chỉ cần thu thuê' ở khâu bán cuổi cùng. Tuy nhiên, trên thực tế khó xác định được đâu là khâu bán cuôì cùng, đâu là khâu trung gian. Do vậy, cứ khi thực hiện mua hàng hóa, dịch vụ là phải tính thuế, người tiêu dùng sẽ là người chịu toàn bộ sô' thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ đó. Tổng số thuế người tiêư dùng trả cuối cùng bằng tổng sô' thuê'phát sinh đã được người bán (cơ sở SXKD) kê khai và nộp qua từng giai đoạn của quá trình SXKD hàng hóa dịch vụ.

Thứ ba, tính trung lập cao

Thuế GTGT không bị ảnh hưởng trực tiếp của kết quả kinh doanh của người nộp thuê', do người nộp thuê'chi là người thay mặt người tiêu dùng nộp hộ các khoản thuế vào NSNN. Do vậy, thuế GTGT không phải là yếu tô' của chi phí sản xuẩt mà chỉ đơn thuần là một khoản thuê'được cộng thêm ngoài giá bán của người cung câp hàng hóa dịch vụ đó.

Thuế GTGT không bị ảnh hưởng bởi quá trình tổ chức và phân chia quá trình SXKD, vì quá trình tô chức và phân chia các chu trình kinh tế, sản phẩm được luân chuyển, qua nhiều hay ít giai đoạn thì tổng sô' thuê'phải nộp của tất cả các giai đoạn vẫn đúng bằng sô' thuế tính trên giá bán ở giai đoạn cuôi cùng.

Thứ tư, thuếGTGT là thuếlũy thoái so với thu nhập

Thuế GTGT tính vào hàng hóa dịch vụ và người tiêu dùng là người phải trả khoản thuê'đó, không phân biệt thu nhập cao hay thẩp, sô' thuê'phải nộp như nhau nêu mua cùng một loại hàng hóa, dịch vụ. Như vậy khi so sánh tỷ suất thuếGTGT trên

tổng thu nhập thì người có thu nhập cao có tỷ suâ't thâ'p hon người có thu nhập thâ'p.

Thứ năm, thuếGTGT có tính lãnh thể

Thuế GTGT tính trong phạm vi lãnh thổ 1 quốc gia, đổỉ tượng chịu thuê' là người tiêu dùng trong phạm vi lãnh thổ quốc gia đó.

 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo