HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Tiêu chuẩn của hệ thống thuế hiệu quả


Tiêu chuẩn của hệ thống thuế hiệu quả

 

Hệ thông thuê' theo Nguyễn Thị Liên và Nguyễn Văn Hiệu (2002), "là tôhg hợp các sắc thuĩkhác nhau có môi quan hệ thống nhât, biện chứng, phụ thuộc nhau, cùng hướng vào một mục tiêu chung nhằm thực hiện các nhiệm vụ nhất định của Nhà nước trong từng thời kỳ".

Qua kinh nghiệm nghiên cứu và thực tiễn, các nhà nghiên cứu trên thê'giới đều thông nhâ't một hệ thông "tốt" cần thỏa mãn 5 tiêu chuẩn quan trọng sau:

Hiệu quả kinh tế

Tính hiệu quả kinh tế thể hiện ở hai khía cạnh: (i) hệ thống thuê'sẽ gây ra những tổn that lợi ích xã hội, những tác động tiêu cực tói phân bổ nguổn lực. Vì vậy, hệ thông thuê' cần hạn chê' tối thiểu những tổn that vô ích này; (ii) hiệu quả thu thuế: để thu được thuế, cần phải có bộ máy quản lý thuế. Vì vậy, cần phải bỏ ra chi phí nhât đinh để duy trì bộ máy quản lý thuế. Một hệ thông thuế hiệu quả là hệ thông thuê' đảm bảo sô tiền chênh lệch giữa thu từ thuê'và chi phí quản lý là lớn nhất. Do đó, việc giảm thiểu chi phí hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý luôn là mục tiêu quan trọng của cơ quan quản lý thuế.

Tính công bằng

Hệ thông thuê cần phải đảm bảo được sự công bằng giữa các đôi tượng nộp thuê'. Sự công bằng phải đảm bảo hai nguyên tắc: công bằng ngang và công bằng dọc. Theo đó, người nộp thuế có điều kiện như nhau sẽ nộp thuê'bằng nhau, người nộp thuế có điều kiện khác nhau thì nộp thuê'khác nhau. Việc đối xử bất công bằng giữa các đôì tượng nộp thuế là một bong những nguyên nhân thúc đẩy hành vi trôn thuê'

Tính đơn giản

Hệ thống thuê'cần phải đơn giản để tạo điều kiện thuận lợi trong quản lý góp phần giảm chi phí quản lý. Giảm chi phí quản lý thuê là một yếu tô' quan trọng góp phần làm tăng nguồn thu ngân sách từ thuê. Các qui định về thuê'cần tránh tình trạng có thể giải thích theo nhiều cách khác nhau.

Tính linh hoạt

Hệ thông thuê phải có khả nàng thích ứng một cách dễ dàng với những thay đổi của hoàn cảnh kinh tê' Điều đó thể hiện ở khả năng tự điều chỉnh của hệ thông thuê' nhằm đáp ứng kịp thời và phù hợp với những thay đổi của hoàn cảnh kinh tế.

 

Xem thêm : Vài trò của thuế trong nghành kinh tế phát triển đất nước

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo