HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Tổ chức lập quy và các văn bản pháp lý hiện hành của kế toán Việt Nam


Tổ chức lập quy và các văn bản pháp lý hiện hành của kế toán Việt Nam

 

  • Quốc hội: Ban hành Luật kế toán.
  • Chính phủ ban hành các Nghị định thi hành Luật kế toán.
  • Bộ Tài chính.

+ Quản lý vê mặt Nhà nước đôi vói công tác kế toán;

+ Ban hành các CMKT;

+ Ban hành Chế độ kế toán;

+ Ban hành các thông tư hướng dẫn thực hiện các CMKT.

  • Tổ chức nghề nghiệp: Hội kế toán và kiểm toán Việt Nam.
  • Các văn bản pháp lý hiện hành gổm các văn bản chính như:

+ Luật kê'toán.

+ Hệ thống CMKT Việt Nam.

+ Chế độ kế toán doanh nghiệp.

+ Chê độ kê toán doanh nghiệp nhỏ và vừa.

+ Chế độ kế toán cho các loại hình doanh nghiệp khác như Ngân hàng, bảo hiểm, kho bạc...

Ngoài ra còn một sô' văn bản khác có liên quan đêh kê'toán như: Nghị định hướng dẫn Luật Kế toán, Thông tư hướng dẫn các CMKT, Thông tư về hướng dẫn trích lập các khoản dự phòng, Quyêt định về quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ và các chê'độ kế toán cho các doanh nghiệp đặc thù khác....

Năm 2001, Bộ Tài chính ban hành 04 Chuẩn mực kê' toán đầu tiên. Sự kiện này đã đánh dâ'u một bước phát triển quan họng của hệ thống kê'toán Việt Nam ữong con đường hội nhập, tiên tói tạo dựng một khuôn khổ pháp lý trong lĩnh vực kê'toán, tạo ra môi trường kinh tê bình đẳng. Làm lành manh hóa các quan hệ và các hoạt động tài chinh, tạo ra sự công nhận quốc tê' đối vói Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tê' quốc tế và khu vực.

 

Tính đến thời điếm hiện nay, với 5 quyết định Bộ Tài chính đã ban hành 26 Chuẩn mực kế toán:

+ Quyết định sô' 149/2001/QĐ-BTC ngày 31-12-2001 ban hành 04 chuẩn mực;

+ Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31-12-2002 ban hành 06 chuẩn mực;

+ Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30-12-2003 ban hành 06 chuẩn mực;

+ Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15-02-2005 ban hành 06 chuẩn mực;

+ Quyết định SỐ 100/2005/QĐ-BTC ngày 28-12-2005 ban hành 04 chuẩn mực.

 

  • Luật kế toán được Quổc hội công bố ngày 26-6-2003 và có hiệu lực thi hành từ 01-01-2004. Luật Kế toán được công bố để thay thế Pháp lệnh Kê'toán và thống kê ngày 10-5-1988, thực hiện thông nhất quản lý kê'toán, bảo đảm kế toán là công cụ quản lý, giám sát chặt chẽ, có hiệu quả mọi hoạt động kinh tế, tài chính, cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực, kịp thòi, công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu tổ chức, quản lý điều hành của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân.
  • Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20-3-2006 Bộ Tài chính ban hành chê'độ kê'toán doanh nghiệp thay thế Quyết định sô' 1141 TC/CĐKT áp dụng cho các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực hoạt động, mọi thành phần kinh tế trong cả nước từ năm 2006.
  • Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14-9-2006 Bộ Tài chính ban hành Chê độ KTDN nhỏ và vừa và nhỏ thay thê' Quyết định số 1177 TC/CĐKT ngày 23-12-1996 và Quyết định sô' 144/2001/QĐ-BTC ngày 21-12-2001, áp dụng cho tâ't cả các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tê' trong cả nước, gổm công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân, và HTX...

Như vậy, trong 5 năm (2001 - 2006), Quôc hội đã công bô' Luật Kê' toán; Chính phủ đã ban hành các Nghị định hướng dẫn; Bộ Tài chính đã soạn thảo và ban hành 26 CMKT và các Thông tư hướng dẫn, đáp ứng nhu cầu quản lý ngày càng cao của nền kinh tế cũng như tiên trình hội nhập kinh tế quổc te.

Các chuẩn mực đã tạo khuôn khổ pháp lý cho việc xây dựng Chê'độ kê'toán doanh nghiệp và BCTC. Tiếp đến Bộ Tài chính đã nghiên cứu, soan thảo và ban hành Chê' độ kế toán doanh nghiệp tại Quyết định sô' 15/2006/QĐ-BTC ngày 20-3-2006 thay thê'Quyết định sô' 1141 TC/QĐ/CĐKT ban hành ngày 01-11-1995;

Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14-9-2006 áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

  • Ngày 22-12-2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp thay thế cho Quyết định sô' 15/2006/QĐ-BTC ngày 20-3-2006 và Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26-8-2016 hướng dẫn Chế độ kê'toán doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế cho Quyết định số 48/2006/ QĐ-BTC ngày 14-9-2006. Hai Thông tư này đưa ra một loạt các thay đổi trong quy định về kế toán và yêu cầu vể lập và trình bày BCTC áp dụng đôì với các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phẩn kinh tế. Thông tư sô' 200 và Thông tư sô' 133 đã xây dựng một hệ thông kế toán linh hoạt, coi trọng bản chất hơn hình thức, cởi mở trên tinh thần cởi trói cho doanh nghiệp, trao cho doanh nghiệp quyền quyết định nhiều hơn trong tổ chức kê' toán; không kê' toán vì mục đích thuế, phù hợp với thông lệ quốc tế' trong tiến trình hội nhập.

Chế độ kê' toán doanh nghiệp được thiết kê', xây dựng trên nguyên tắc thỏa mãn và cập nhật những yêu cầu mới nhâ't của nền kinh tế thị trường ở Việt Nam, tuân thủ CMKT Việt Nam, phù họp với nguyên tắc và thông lệ có tính phổ biến về kê' toán của các nước có nền kinh tế thị trường phát triển. Đồng thời, hệ thông kê'toán doanh nghiệp được xây dựng đảm bảo tính thích ứng, phù hợp với đặc điểm kinh tế, yêu cầu và trình độ quản lý kinh tê'tài chính của doanh nghiệp Việt Nam hiện nay và những năm sắp tới.

  • Đáp ứng yêu cầu hội nhập về tài chính, kê' toán Luật Kế toán năm 2015 được Quốc hội thông qua ngày 20-11-2015. Luật Kế toán được công bố để thay thê'cho Luật kê'toán năm 2003 và có hiệu lực thi hành từ 01-01-2017. Luật Kê' toán năm 2015 có nhiều quy định mới về nguyên tắc hạch toán, CMKT, BCTC

Nhà nước, kiểm soát nội bộ và kiểm tra kế toán, hành nghề dịch vụ kế toán.

 

Xem thêm : Khuôn khổ pháp lý về kế toán Việt Nam

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo