HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Tổng hợp toàn bộ phím tắt trên excel


Excel là công cụ tính toán mà kế toán sử dụng nhiều nhất nếu biết cách sử dụng các phím tắt trong excel thì công việc tính toán sẽ trở nên dễ dàng hơn

1. Các phím tắt kết hợp các phím chức năng

Nhóm Phím tắt điều hướng

PHÍM TẮT                            CÔNG DỤNG

ALT + TAB                             Chuyển đổi giữa các chương trình

CTRL + TAB                          Chuyển đổi giữa các file Excel đang mở

CTRL + PAGE UP                 Sang sheet bên trái

CTRL + PAGE DOWN           Sang sheet bên phải

HOME                                    Di chuyển về đầu dòng

CTRL + HOME                      Di chuyển về dòng và cột đầu tiên trong sheet

CTRL + END                         Di chuyển về dòng và cột cuối cùng trong sheet

Nhóm Phím tắt thao tác

PHÍM TẮT                                      CÔNG DỤNG

CTRL + N                                Tạo file mới

CTRL + O                                Mở file đã lưu

CTRL + P                                 In

CTRL + S                                 Lưu trang

CTRL + W                                Đóng trang hiện tại

ALT + =                                    Sử dụng chức năng Auto Sum

CTRL + SHIFT + A                  Chèn dấu ( ) và các đối số sau khi nhập tên hàm

Nhóm Phím chức năng

PHÍM TẮT                                      CÔNG DỤNG

F2                                            Hiệu chỉnh dữ liệu trong ô

F3                                            Dán một tên đã đặt trong công thức

F4 hoặc CTRL + Y                  Lặp lại thao tác vừa thực hiện

F5                                            Đi đến vị trí xác định theo tham chiếu

Nhóm Phím tắt sao chép

PHÍM TẮT                                      CÔNG DỤNG

CTRL + C                                Sao chép

CTRL + D                                Chép giá trị từ ô ở trên ô hiện hành vào ô hiện hành

CTRL + R hoặc CTRL + Y      Chép dữ liệu từ bên trái qua phải

CTRL + V                                Dán

CTRL + X                                Cắt

CTRL + Z                                Quay lại thao tác vừa thực hiện

CTRL + DELETE                    Xoá tất cả chữ trong một dòng

ALT + ENTER                         Xuống dòng trong ô

Nhóm Phím tắt định dạng

PHÍM TẮT                                      CÔNG DỤNG

CTRL + ;                                 Cập nhật ngày tháng

CTRL + 0                                Ẩn các cột đang chọn

CTRL + 1                                Gọi hộp thoại Format Cells

CTRL+ 5                                 Bật / tắt chế độ gạch giữa không gạch giữa

CTRL + 9                                Ẩn các dòng đang chọn

CTRL + B                               Bật / tắt in đậm

CTRL + I                                 Bật / tắt in nghiêng

CTRL + U                               Bật/tắt gạch chân

CTRL + SHIFT + –                 Xóa đường viền (Border) cho các ô đang chọn

CTRL + SHIFT + #                 Định dạng kiểu Data cho ngày, tháng, năm

CTRL + SHIFT + $                 Định dạng số kiểu Curency với hai chữ số thập phân

CTRL + SHIFT + %                Định dạng số kiểu Percentage (không có chữ số thập phân)

CTRL + SHIFT + &                Thêm đường viền ngoài

CTRL + SHIFT + (                  Hiển thị dòng ẩn

CTRL + SHIFT + :                  Nhập thời gian

CTRL + SHIFT +?                  Định dạng kiểu Numer với hai chữ số thập phân

CTRL + SHIFT + ^                  Định dạng số kiểu Exponential với hai chữ số thập phân

CTRL + SHIFT + ~                 Định dạng số kiểu General

CTRL + SHIFT + “                  Chép giá trị của ô phía trên vào vị trí con trỏ của ô hiện hành

CTRL + SHIFT + =                 Chèn ô trống hoặc dòng trống

CTRL + SHIFT + 0                 Hiện các cột đang chọn

CTRL + SHIFT + 5                 Định dạng format là phần trăm

CTRL + SHIFT + 9                 Hiện các dòng đang chọn

Vùng chọn dữ liệu

PHÍM TẮT                                      CÔNG DỤNG

ALT + DOWN ARROW                   Hiển thị danh sách các giá trị trong cột hiện hành

CTRL + ARROW                            Di chuyển đến ô cuối cùng có chứa dữ liệu trước ô trống

CTRL + SHIFT + END                    Mở rộng vùng chọn đến ô có sử dụng cuối cùng

CTRL + SHIFT + HOME                 Mở rộng vùng chọn về đầu worksheet

CTRL + SPACEBAR                       Chọn cả cột

CTRL + ’                                         Chép giá trị ô phía trên vào vị trí con trỏ của ô hiện hành

CTRL + K                                       Chèn một Hyperlink

ESC                                               Bỏ qua dữ liệu đang thay đổi

SHIFT + ARROW                          Chọn vùng

SHIFT + HOME                             Mở rộng vùng chọn về dòng đầu tiên

SHIFT + PAGE DOWN                  Mở rộng vùng chọn xuống một màn hình

SHIFT + PAGE UP                        Mở rộng vùng chọn lên một màn hình

SHIFT + SPACEBAR                    Chọn cả dòng

SHIFT + F2                                   Chèn comment

SHIFT + TAB                                Ghi dữ liệu vào ô vào di chuyển qua trái vùng chọn

TAB                                              Ghi dữ liệu vào ô vào di chuyển qua phải vùng chọn

2. Các phím tắt kết hợp alt và các chữ gạch dưới của menu

PHÍM TẮT                                      CÔNG DỤNG

ALT + D P                              Insert / PivotTable

ALT + A E                              Data / Text to Column

ALT + D B                              Data / Subtotal

ALT + O H U                          Hiện sheet đã ẩn

ALT + O H H                          Ẩn sheet

ALT + O C A                          Tự canh chỉnh độ rộng cột

ALT + E S                               Dán Special

ALT + D F F                           Data / Filter

ALT + W F + ENTER             View / Freeze hoặc Unfreeze Panes

ALT + W S                              View / Split

SHIFT + HOME                      Mở rộng vùng chọn về dòng đầu tiên

ALT + N + (Type of chart)       Chèn biểu đồ

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo