HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Xử lý vướng mắc khi sử dụng hóa đơn điện tử


Hóa đơn điện tử đang dần áp dụng với toàn bộ doanh nghiệp, trong khi sử dụng doanh nghiệp vẫn còn một số vướng mắc, Bài viết dưới đây là 03 vấn đề vướng mắc khi sử dụng hóa đơn điện tử

Trường hợp 1: Người nộp thuế đang sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người nộp thuế đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hoặc đã mua hóa đơn của cơ quan thuế để sử dụng trước ngày 01/11/2018 (là ngày Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ có hiệu lực thi hành) thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn đã mua đến hết ngày 31/10/2020.

Trong quá trình chuyển đổi Chính phủ cho phép (1/11/2018 – 31/10/2020), Cục thuế Hà Nội vẫn khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân kinh doanh sớm đăng ký hóa đơn điện tử. Các đơn vị này có thể sử dụng song song hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử trước thời điểm bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử ngày 1/11/2020.

Xử lý vướng mắc khi sử dụng hóa đơn điện tử

Trường hợp 2: khi bán hàng hóa, người bán xuất hóa đơn điện tử cho khách hàng phải lập đầy đủ danh mục hàng hóa bán ra đảm bảo nguyên tắc thông tin chứa trong hóa đơn điện tử có thể truy cập, sử dụng được dưới dạng hoàn chỉnh khi cần thiết theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính. Người bán hàng không được lập hóa đơn điện tử không có danh mục hàng hóa mà lại kèm theo bảng kê hàng hóa bản giấy cho khách hàng.

Như vậy, hóa đơn điện tử không có bảng kê đi kèm và có thể lập nhiều trang khi danh mục hàng hóa vượt quá số dòng trên một trang.

Trường hợp 3: trên hóa đơn điện tử phải có đầy đủ nội dung theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính, cụ thể:

  • Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu, số thứ tự hóa đơn;
  • Thông tin người bán (tên, địa chỉ, mã số thuế);
  • Thông tin người mua (tên, địa chỉ, mã số thuế);
  • Tên hàng hóa, dịch vụ; đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hoá, dịch vụ;
  • Thành tiền ghi bằng số và bằng chữ;
  • Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người bán;
  • Ngày, tháng năm lập và gửi hóa đơn;
  • Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người mua trong trường hợp người mua là đơn vị kế toán.

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo