HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Yêu cầu về quản lý và nhiệm vụ của kế toán thuế với DN


Yêu cầu về quản lý và nhiệm vụ của kế toán thuế trong DN đứng trên góc độ người nộp thuế , thuế là khoản đóng góp bắt buộc theo luật định. Việc thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ thuê' của doanh nghiệp với Nhà nước có ảnh hưởng lớn đên thông tín tài chính của doanh nghiệp

Yêu cầu về quản lý và nhiệm vụ của kế toán thuế trong DN

Yêu cẩu quản lý thuế

Đồng thời cũng là co sở đánh giá kêt quả và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp cũng như việc chấp hành các chính sách, pháp luật Nhà nước của doanh nghiệp. Để thực hiện tốt nghĩa vụ thuê' phải nộp, đảm bảo các thông tin vể thuê' được báo cáo trung thực, viẹc quan ly thuê trong doanh nghiệp phải đảm bảo các yêu cầu sau:

Thứ nhất, quản lý việc xác định đúng, đủ nghĩa vụ thuếmà doanh nghiệp phải thực hiện theo từng sắc thuê'

Co rât nhiêu săc thuê khác nhau, song không phải doanh nghiệp nào củng phải thực hiện đầy đủ tâ't cả các nghĩa vụ thuế theo các sắc thuế đó mà tùy thuộc lĩnh vực hoạt động; đặc điểm hàng hóa; đặc điểm và kết quả hoạt động của doanh nghiệp... mà mỗi doanh nghiệp sẽ phát sinh các nghĩa vụ thuế khác nhau. Do vậy, quản lý thuế trong doanh nghiệp cần thiết phải quản lý việc xác định đúng và đủ các nghĩa vụ thuế mà doanh nghiệp phải thực hiện.

Thứ hai, quản lý việc xác định đúng, đủ, kịp thời, trung thực sốthuếphải nộp theo từng nghĩa vụ thuếmà doanh nghiệp phải thực hiện

Việc xác định số thuế phải nộp theo từng nghĩa vụ thuế phải tuân thủ quy định của pháp luật về thuế hiện hành. Để xác định đúng, đủ, kịp thòi, trung thực số thuế phải nộp theo từng nghĩa vụ thuế mà doanh nghiệp phải thực hiện đòi hỏi doanh nghiệp phải xác định đúng đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế. Mặt khác, không phải mọi số liệu kế toán được ghi nhận theo quy định của pháp luật về kế toán đều là căn cứ để xác định nghĩa vụ thuế. Do đó, doanh nghiệp cần căn cứ vào hổ sơ, chứng từ, tài liệu làm căn cứ tính thuế theo quy định của pháp luật về thuế để xác định đúng, đủ, kịp thòi, trung thực số thuế phải nộp theo từng nghĩa vụ thuế mà doanh nghiệp phải thực hiện.

Thứ ba, quản lý việc khai và quyết toán thuế và nộp thuê' theo từng nghĩa vụ thuếmà doanh nghiệp phải thực hiện

Mỗi sắc thuế khác nhau có quy định khác nhau về hồ sơ khai thuế, kỳ khai thuế, quyết toán thuế và nộp thuế. Do vậy, doanh nghiệp cẩn quản lý tình hình thực hiện việc khai và quyết toán đầy đủ, kịp thời, trung thực số thuế phải nộp và nộp thuế theo từng nghĩa vụ thuế mà doanh nghiệp phải thực hiện.

Thứ tư, quản lý việc trình bày thông tin về thuê'trên BCTC

Thông tin về thuê; phí, lệ phí và các khoản phải nộp cho Nhà nước là một trong những thông tin quan trọng của đơn vị kế toán cẩn được trì nil bày trên các BCTC theo quy định của pháp luật về kế toán. Thông tin này giúp cho các đôi tượng bên ngoài doanh nghiệp đưa ra các quyết định kinh tế có liên quan đêh doanh nghiệp.

Nhiệm vụ kế toán thuế

Kế toán thuế trong doanh nghiệp có những nhiệm vụ chủ yếu sau:

(I) Thu nhận, xư lý thông tin sô liệu vê thuê theo từng sắc thuê' doanh nghiệp phải thực hiện

Mỗi đơn vị kê'toán trong quá trình hoạt động đều phải thực hiện một hay một số nghĩa vụ thuế (sắc thuê) nhất định. Mỗi sắc thuê'khác nhau sẽ khác nhau về đối tượng chịu thuế căn cứ và phương pháp tính thuế... Mặt khác, không phải mọi số liệu kế toán được ghi nhận theo quy định của pháp luật về kê'toán đeu la can cư đe xac định sô thuê phải nộp theo từng nghĩa vụ thuế. Với vai trò quan trọng trong quản lý kinh tế, kế toán thuế cần phải thực hiện nhiệm vụ thu thập, xử lý, ghi chép phản ánh thông tin số liệu kê'toán; từ đó tính toán, xác định đúng, đủ kịp thòi, trung thực số thuế, phí, lệ phí và các khoản phải nộp cho Nhà nước theo quy định pháp luật về thuế.

Nộp đúng, đủ, kịp thời các khoản thuê; phí, lệ phí và các khoản phải nộp cho Nhà nước là quy định mang tính pháp lệnh. Các đơn vị kê'toán phải nghiêm chỉnh chấp hành quy định này. Trương hợp co thông báo sô thuê phải nộp, nê'u có thắc mắc và khiêu nại về mức thuế, về số thuế phải nộp theo thông báo cần được giải quyết kịp thời theo quy định. Không được vì bât cứ ly do gì để trì hoãn việc nộp thuế. Do vậy, kế toán thuế cần phải thực hiện nhiệm vụ thu thập thông tin phản ảnh việc nộp đầy đủ kịp thời các khoản thuê' phí và lệ phí cho Nhà nước theo quy định.

(II) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghĩa vụ thuếcủa doanh nghiệp; phát hiện và ngăn ngừa các hàĩth vi vi phạm pháp luật về thuếvà kế toán

Với chức năng kiểm tra, giám sát hoạt động kinh tế tài chính của đơn vị, kế toán có nhiệm vụ phải thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành các chế độ chính sách quản lý kinh tế tài chính của Nhà nước tại đơn vị.

Chính sách pháp luật về thuế và kê'toán là một trong những chính sách quan trọng của Nhà nước nhằm đảm bảo cho nền kinh tế hoạt động thôrìg nhất, ổn định, đúng định hướng. Do đó, yêu cầu các đơn vị kinh tế cơ sở hoạt động trong nền KTQD phải thực hiện nghiêm chỉnh các chính sách này.

Kế toán thuế thông qua việc tính toán, xác định số thuế, phí, lệ phí phải nộp; ghi chép, phản ảnh các nghiệp vụ kinh tế liên quan đến việc nộp thuế, hoàn thuế, miễn giảm thuế... Đổng thời thực hiện việc kiêm tra nội dung kinh tê đó có đứng chính sách, pháp luật của Nhà nước và chế độ kế toán hiện hành không. Qua đó, kịp thời phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về thuê' thúc đẩy đơn vị thực hiện đầy đủ, triệt để các quy định hiện hành, không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị.

(III) Cung cấp thông tin, số liệu về thuế, phí, lệ phí và các khoản phải nộp cho Nhà nước theo quy định của pháp luật

Thông tin, số liệu do kế toán thuế thu thập xử lý, ngoài việc cung cấp cho các nhà quản trị trong nội bộ đơn vị để điểu hành

và kiêm soát các hoạt động của đcm vị còn phải cung câp cho các đối tượng bên ngoài đơn vị theo quy định của pháp luật gồm:

- Cung cấp đầy đủ thông tin về thuê; phí, lệ phí và các khoản phai nọp cho Nhà nước trên các BCTC có liên quan theo quy định của pháp luật về kế toán. Thông tin về thuế, phí, lệ phí và các khoản phải nộp cho Nhà nước trên hệ thống BCTC là một trong những thông tin quan trọng của đơn vị sẽ là căn cứ quan ữọng đê các đối tượng bên ngoài đơn vị đưa ra các quyết định về quản lý, về đầu tư, về các môì quan hệ kinh tế... đối với đơn vị- Cung cấp đẩy đủ thông tin về thuê; phí, lệ phí và các khoản phải nộp cho Nhà nước trên các Báo cáo thuế theo quy định của pháp luật về Thuế. Thông tin về thuê; phí, lệ phí và các khoản phải nộp cho Nhà nước trên các Báo cáo thuê' giúp các cơ quan quản lý chức năng kiếm tra, kiểm soát tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế của đơn vị kế toán.

 

Xem thêm : Mối quan hệ giữa hệ thống kế toán với chính sách thuế và ảnh hưởng tới công tác kế toán DN

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo