HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Các giải pháp nhằm giảm chi phí tuân thủ thuế 2021


Sừa đổi, bổ sung Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, trong đó nghiên cứu, sửa đổi quy định về thời gian khai thuê', nộp thuê'để giảm chi phí của người nộp thuê', mở rộng diện kinh doanh đăng ký thuế, kê khai thuế, nộp thuê' điện tử, qua Internet.

Các giải pháp nhằm giảm chi phí tuân thủ thuế 2021

Tăng cường tính hiệu lực trong quản lý thuế

Để bảo đảm tính hiệu lực về công tác quản lý thuê' liên quan đến chi phí tuân thủ thuê^ một số vấn đề sau đây cần quan tâm gồm:

- Sừa đổi, bổ sung Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, trong đó nghiên cứu, sửa đổi quy định về thời gian khai thuê', nộp thuê'để giảm chi phí của người nộp thuê', mở rộng diện kinh doanh đăng ký thuế, kê khai thuế, nộp thuê' điện tử, qua Internet; thay đổi phương pháp tính thuê' mức thuê' theo hướng đơn giản và dễ thực hiện và dần phù hợp với thông lệ phổ biên trên thế giới.

- Đơn giản hóa thủ tục hành chính, trong đó có thủ tục hành chính thuế; thực hiện cơ chê' liên thông giữa thủ tục hành chính thuê' với một SỐ thủ tục hành chính khác có liên quan nhằm tạo thuận lợi và giảm thời gian thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng ký khai thuê'của doanh nghiệp.

- Xây dựng triển khai đa dạng các dịch vụ hỗ trợ người nộp thuê thực hiện thủ tục hành chính thuê' chú trọng cung cấp các dịch vụ hỗ trợ qua hình thức điện tử; cung cấp các dịch vụ tra cứu hoặc trao đổi thông tin về tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuê'

Tăng cường tính minh bạch của dữ liệu kế toán của các DNTM

Đối với các DNTM mà chủ yếu là các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, nhiều nghiên cứu đã chi ra rằng tính toán nghĩa vụ thuê' phải nộp với NSNN thường thâp hon thực tế bằng nhiều kỹ thuật khác nhau theo ý tưởng chủ quan của Ban Điều hành doanh nghiệp. Tuy nhiên, có nhiều trường họp của các DNTM sau khi bị kiểm ưa thuê'và thanh ưa thuế từ phía cơ quan thuế thì chi phí thuế phải nộp tăng lên nhiều do các doanh nghiệp này trốn doanh thu, tăng chi phí không hợp lý họp lệ... Do vậy, để giảm chi phí tuân thủ về thuê' thì tính công khai, minh bạch các dữ liệu kế toán ưong đó có dữ liệu về thuế của các DNTM là thực sự cần thiết. Một số gợi ý cần áp dụng là:

+ Hỗ ượ và khuyến khích các DNTM hoàn thiện hệ thông thông tin kế toán tại doanh nghiệp.

+ Tăng cường công tác kiểm tra thuê' thanh ưa thuê'đô'i với các DNTM được đánh giá có rủi ro sai phạm ưọng yêu ưong tính thuế, kê khai và báo cáo thuê'

+ Tuyên truyền nâng cao ý thức cho các DNTM ưong việc châ'p hành các quy định về thuế.

+ Xây dựng hệ thông thông tin kết nô'i giữa các cơ quan nhà nước, giữa cơ quan nhà nước với doanh nghiệp.

Kiểm soát tiết kiệm chi phí

Kiểm soát tiết kiệm chi phí nhằm gia tăng phúc lợi xã hội, giảm tổn thất cho xã hội. Vấn đề này được xem xét dưới góc độ doanh nghiệp và dưới góc độ nhà nước.

Đối với DNTM, tự bản thân doanh nghiệp kiểm soát và tiết kiệm chi phí là vấn đề quan trọng. Có những chi phí tuân thủ thuế phát sinh không thể tránh được nhưng cũng có những chi phí có thể kiểm soát và tiết kiệm được.

Đối với Nhà nước, trước khi được ban hành chính sách các cơ quan nhà nước cần xem xét giữa chi phí hoặc lợi ích bị mat đi và lợi ích mang lại. Chi phí xã hội bỏ ra đối vói một quy định về thuế bao gổm chi phí quản lý thuế và chi phí tuân thủ thuế. Khi quy định đã được ban hành và áp dụng thì các nhà ban hành chính sách vẫn phải đánh giá xem những quy định đó còn phù hợp và có phát sinh những chi phí không cần thiết làm gia tăng gánh nặng trong việc quản lý thuê và tuân thủ thuê'hay không.

Kiểm soát chi phí tuân thủ thuế trong DNNVV

Chi phí tuân thủ thuế là chủ đề được quan tâm từ những người sử dụng BCTC trong đó có cơ quan thuê' và Ban Điều hành doanh nghiệp. Chi phí tuân thủ thuê phát sinh tại DNNVV tổn tại do yêu cầu từ các quy định của Nhà nước và các doanh nghiệp phải tuân thủ. Thiệt hại do việc không tuân thủ thuế sẽ cao hơn rất nhiều so với chi phí tuân thủ thuê'bỏ ra. Để tránh những sai phạm không đáng có xảy ra trong doanh nghiệp thì việc kiểm soát những khoản chi phí này là cần thiết. Chi phí tuân thủ thuê' tại các doanh nghiệp khác nhau thì quy mô là khác nhau và nó cũng thay đổi theo từng thời kỳ nhất định. Tuy nhiên, quy mô của chi phí tuân thủ thuế này có thể giảm xuống nếu doanh nghiệp kiểm soát tốt các khoản chi phí này.

Một số giải pháp đố DNNVV kiểm soát tốt hơn chi phí tuân thủ thuê'có thể bao gổm:

• Rà soát lại các chi phí phát sinh do hoạt động tuân thủ thuê' so sánh đối chiếu giữa các kỳ khác nhau để phát hiện những biến động bất thường và tìmhiểu nguyên nhân của sự thay đổi và đưa ra các giải pháp phù hợp hơn.

• Thuê chuyên gia tư vấn có chuyên môn về thuế. Tăng thêm chi phí thuê chuyên gia tư vấrt có thể làm tăng chi phí tu an thu thuê trong ngăn hạn nhưng sẽ giúp doanh nghiệp giam chi phi tuan thủ thuê trong dài hạn do áp dụng các quy định về thuê' đúng hơn, giảm những sai sót gây ra các khoản phạt.

• Chủ động tìm hiểu và cập nhật các quy định liên quan đêh thuế như tham dự hội thảo; tham dự lớp đào tạo ngắn hạn; trao đổi với cán bộ thuế; làm việc với đại lý thuê' kiểm toán viên...

Phát triển hệ thống đại lý thuế, công ty dịch vụ tư vấn thuế

Hiẹn tại, nhạn thây tam quan trọng trong việc tính toán ke khai va bao cao nghĩa vụ phải nộp với NSNN, nhiều DNNVV sử dụng dịch vụ kê' toán bên ngoài để thực hiện các công việc liên quan đến thuê' bao gồm thuê' giá trị gia tăng, thuê TNDN, thuếTNCN... Rõ ràng rằng thuê dịch vụ kế toán bên ngoài sẽ làm phát sinh thêm phí dịch vụ thuê ngoài nhưng khi các DNNW sử dụng các dịch vụ này, thì tính tuân thủ CMKT, cac quy đinh vê kê toán trong đó có các quy định về thuế sẽ cao hơn và sẽ giảm bớt các chi phí không đáng có như chi phí tiền phạt do vi phạm pháp luật về thuế; truy thu thêm thuế... Khi phát triển hệ thông đại ỉý thuế, các dịch vụ kế toán sẽ giảm bớt chi phí quản lý thuê^ giảm then gian và chi phí thanh tra thuế, chi phí kiểm tra thuế, giảm bớt chi phí tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế...

Để tạo điều kiện, khuyến khích phát triển đại lý thuế và các dịch vụ kê khai thuế đòi hỏi Nhà nước cần thực hiện một số công việc cụ thể sau:

+ Nhà nước cần bố sung các quy định rõ hon về trách nhiệm và nghĩa vụ của đại lý thuế và các công ty cung cấp dịch vụ kê khai thuê'. Hiện tại, Nhà nước đã ban hành các quy định liên quan việc hành nghề kế toán và đại lý thuế nhưng chưa thật sự đẩy đủ và chi tiết.

+ Khuyến khích sự phát triển của đại lý thuế, ban hành các chính sách hỗ trợ các đại lý thuế hoạt động. Các đại lý thuế vẫn chưa thực sự đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ cơ quan thuế thực thi chính sách pháp luật thuế. Sô' lượng các đại lý thuê'vẫn còn ít và chưa hoạt động hiệu quả. Các đại lý thuế chưa thực sự tưcmg xứng và chưa đáp ứng được nhu cẩu tư vân, kê khai thuế. Trong thời gian tới, cần đẩy mạnh việc thành lập thêm vài ngàn đại lý thuế cho đúng với chủ trương của ngành thuế.

+ Nhà nước cần hỗ ượ các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thuê' kế toán, tư vâh... Thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo; trao đổi với các doanh nghiệp dịch vụ kê'toán thuê'đê có được ý kiến phản hồi về tín hiệu lực của văn bản thuế; những khó khăn vướng mắc trong việc áp dụng pháp luật thuế; thục tế áp dụng văn bản thuế từ phía người nộp thuế... để qua đó đưa ra những sửa đổi, bô sung, điều chỉnh cho phù hợp.

 

Xem thêm : Nội dung chi phí tuân thủ thuế 2021

- Học kế toán thực hành tại Bắc Ninh

Học kế toán thực hành tại Thủ Đức

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo