HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Các yếu tố ảnh hưởng chi phí tuân thủ thuế 2021


Qua phân tích trên đây có thể thây, tất cả các quy định của chính sách thuế liên quan đến việc xác định số thuế phải nộp, các quy định về thủ tục hành chính thuế như mẫu biểu kê khai, sự hỗ họ của cơ quan thuế trong các thủ tực vể kê khai, nộp thuế... đều có tác động ảnh hưởng đến gánh nặng tuân thủ thuế của doanh nghiệp. Có thể tổng hợp các yếu tố ảnh hưởng tới chi phí tuân thủ thuế của doanh nghiệp như .

Các yếu tố ảnh hưởng chi phí tuân thủ thuế 2021

Thứ nhất là sự phức tạp của các quy định về thuế. Đây là yếu tố đầu tiên, cơ bản ảnh hưởng đến việc tuân thủ thuế của doanh nghiệp. Chẳng hạn như các quy định về thuê'không rõ ràng, khó hiểu; các ân phẩm tuyên truyền, hướng dẫn không đầy đủ,... là những khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình tuân thù thuế. Sự khó hiểu, phức tạp của các qui định làm cho công việc chuẩn bị sô' liệu kê khai, tính toán nghĩa vụ thuê'mâ't nhiều thời gian hơn. Quy định vể thuê' phức tạp còn tạo ra những khác biệt giữa kê' toán thuê' và kế toán thông thường, làm doanh nghiệp phát sinh thêm chi phí quản lý như: phải thuê nhân viên chi làm kế toán thuế; phải ghi chép sổ sách kế toán riêng, mẫu biểu để phục vụ cho mục đích thuê' làm tăng chi phí tuân thủ. Mặt khác, các quy định về thuế phức tạp, không rõ ràng cũng làm cho doanh nghiệp dễ gặp rủi ro không thực hiện đúng nghĩa vụ thuê'và phải chịu phạt.

Thứ hai là tần suất kê khai, nộp thuê' trong năm. Tần suất kê khai là số lần mà doanh nghiệp phải chuẩn bị số liệu, lập tờ khai, gửi tờ khai, nộp thuế cho cơ quan thuế trong một năm. Điều này phụ thuộc vào quy định về tần sua't kê khai thuế đối với từng loại thuê cụ thể. Tần suất kê khai, nộp thuê' càng ít thì chi phí tuân thủ của doanh nghiệp càng thấp. Về mặt lý thuyết, nếu giảm tần suât kê khai thuế từ hàng tháng sang hàng quý thì gánh nặng chi phí tuân thủ thuế của doanh nghiệp sẽ chi còn một phần ba.

Thứ ba là thủ tục hành chính thuê': Thủ tục hành chính thuế bao gổm các mẫu biểu tờ khai, hổ sơ, giây tờ, phụ lục... mà doanh nghiệp phải lập và gửi cho cơ quan thuế. Mau biểu tờ khai thuế càng đơn giản, số lượng thông tin phải kê khai càng ít, các chỉ tiêu kê khai có nội dung rõ ràng thì chi phí tuân thủ của doanh nghiệp càng nhỏ.

Thứ tư là phương thức kê khai và nộp thuế. Phương thức kê khai, nộp thuế cũng ảnh hưởng tới chi phí tuân thủ thuế của doanh nghiệp. Phương thức kê khai, nộp thuế thủ công (nộp hồ sơ, tiền mặt trực tiếp cho cơ quan quản lý) sẽ làm chi phí tuân thủ thuế tăng cao. Việc thực hiện kê khai và nộp thuê'điện tử sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cả cơ quan thuế và doanh nghiệp. Hệ thông khai thuê'điện từ sẽ hỗ trợ giảm các lỗi sô' học trên tờ khai, tạo thuận lợi hop trong việc chuẩn bị sô' liệu, có thể liên kê't vói hệ thông kế toán để tiết kiệm chi phí về thòi gian kê khai. Đặc biệt, thực hiện khai thuế điện từ sẽ giảm thiểu được râ't nhiều chi phí không đem lại giá trị gia tăng cho doanh nghiệp như việc đi lại, chờ đợi để nộp tờ khai, nộp thuê' Việc nộp thuếbằng phương thức chuyển khoản cũng giúp giảm chi phí tuân thủ thuế cho doanh nghiệp. Tuy nhiên việc kê khai, nộp thuế điện tử có thê làm phát sinh chi phí khác cho doanh nghiệp, như: phí chuyến khoản...

Thứ năm, là tính nhiều sắc thuê'trên cùng một căn cứ tính thuế. Quy định nhiều thu nhiều sắc thuế tính trên củng một căn cứ tính thuêlàm tăng sự phức tạp và tăng tần suâ't kê khai, nộp các loại thuế cho doanh nghiệp. Do đó, nê'u loại bỏ, hoặc sát nhập hay sắp xếp các sắc thuê'này thành một loại thuê'duy nhất hên một căn cứ tính thuế thì không làm giảm sô' thu ngân sách nhưng sẽ có thê giảm đáng kể gánh nặng chi phí tuân thủ thuê' cho doanh nghiệp.

Thứ sáu là qui trình giải quyêĩ khiêu nại, hoàn thuế. Khiếu nại và hoàn thuế là những yêu cầu râ't chinh đáng của doanh nghiệp và được qui định cụ thể trong chính sách thuê'. Thòi gian chờ đợi giải quyết khiếu nại và hoàn thuế là một trong những chi phí làm tăng chi phí tuân thủ thuế của doanh nghiệp. Vâh đề này phụ thuộc nhiều vào qui trình giải quyết của cơ quan thuê' cũng như năng lực chuyên môn của cá bộ thuế. Do vậy đê góp phần giảm chi phí tuân thủ thuê' cho doanh nghiệp thì cần thiết phải đổi mới qui trình giải quyết khiêu nại và hoàn thuê', kết hợp với nâng cao trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý thuê'

Giảm chi phí tuân thủ thuế - tầm quan trọng

Từ phía người nộp thuế, việc cắt giảm chi phí tuân thủ các quy định vể thuế được cho là đặc biệt quan họng và đặc biệt hơn nữa khi nền kinh tê' đang đương đầu với nhiều khóa khăn và thách thức. Có thể nói rằng, chi phí tuân thủ thuế có tác động 2 mặt đêrì người nộp thuê'. Một mặt, nó tạo ra các lợi ích quản lý, lợi ích dòng tiền và lợi ích khấu trừ thuế. Nhưng những lợi ích này tương đôỉ nhỏ so với những gì mà người nộp thuế đã chi ra. Những chi phí này chỉ phát sinh dơ luật thuê' do các chính sách để thu thuế của Nhà nước; nếu không có luật thuê' không thu thuế thì các chi phí này sẽ không xuất hiện.

Mặt khác, chi phí tuân thủ thuê'là một trong những yếu tố tác động đến mức độ tuân thủ các quy định về thuế từ phía người nộp thuế. Chi phí tuân thủ thấp sẽ dẫn đến mức độ tự nguyện tuân thủ thuê' của người nộp thuê' sẽ tăng lên và ngược lại. Nêu Nhà nước không quan tâm đê'n vấn đề này thì có nhiều khả năng nêu chi phí tuân thủ thuê'mà cao thì người nộp thuế sẽ tìm cách trốn thuê' và hậu quả là làm thất thu NSNN. Do đó, có cơ sở cho rằng có mối quan hệ tỷ lệ nghịch giữa quy mô của chi phí tuân thủ thuê' với hành vi tuân thủ thuế từ phía người nộp thuế. Chi phí tuân thủ thấp sẽ khuyên khích người nộp thuế tự nguyện châp hành các quy định thuế; ngược lại, chi phí tuân thủ cao sẽ cản trở tuân thủ tự nguyện từ phía người nộp thuế, hoặc là họ không tuân thủ hoặc tuân thử không đầy đủ, thậm chí thực hiện các hành động trốn thuê' lách thuế.

Về nguyên tắc khi xây dựng hệ thống thuê'là đơn giản và dễ hiểu. NỄ'u hệ thống thuế được thiết kê' đơn giản, chi phí quản lý thuế của cơ quan thuế và chi phí tuân thủ thuê' của người nộp thuê' sẽ thấp và kết quả là tiết kiệm chi phí quản lý thuê'và tính tuân thủ các quy định về thuê'sẽ tăng lên và đây cũng là mục tiêu khi các văn bản pháp lý về thuê' được xây dựng.

Chi phí tuân thủ thuê'cũng làm một trong các yêu tô' mà các nhà đầu tu quan tâm khi thành lập doanh nghiệp, hoạt động kinh doanh. Khi đó, họ sẽ có sự so sánh về khoản chi phí này giữa các vùng, miền; giữa các quốc gia và đây cũng là vân đề mà Chính phủ, các nhà ban hành chính sách thuế cần quan tâm hước khi ban hành chính sách thuế mới cũng như thay đổi, bổ sung những chính sách thuế đã ban hành.

Như vậy, để đảm bảo tăng mức độ tuân thủ các quy định vể thuế từ phía người nộp thuế, nghiên cứu để đưa ra các chính sách nhằm giảm chi phí tuân thủ thuế là rất cần thiết. Trên thực tế, chi phí này không thể bằng không (0) nhưng ở mức độ nào đó để người nộp thuế tự nguyện tuân thủ các quy định về thuê'; tránh những hành vi vi phạm về thuê'... để nhằm thu đúng, thu đủ và kịp thời các khoản thuế cho Nhà nước nhằm trang trải chi tiêu cho bộ máy công quyền của Nhà nước.

 

Xem thêm : Các giải pháp nhằm giảm chi phí tuân thủ thuế 2021

- Học kế toán thực hành tại Bắc Ninh

Học kế toán thực hành tại Thủ Đức

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo