HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Phân loại thuế Việt Nam hiện nay


Phân loại thuế hiện nay

 

I. Phân loại thuế theo yếu tố kinh tế bị đánh thuế

Theo tiêu thức này, thuê' được chia thành thuế đánh vào thu nhập (thuế thu nhập), thuê' đánh vào tiêu dùng (sử dụng thu nhập - thuê' tiêu dùng) và thuế đánh vào tài sản (thu nhập được tích lũy - thuê'tài sản).

 

Thuế thu nhập bao gồm các sắc thuế có cơ sở đánh thuê'là thu nhập thu được. Thu nhập kiếm được từ nhiều nguồn: từ lao động dưới dạng tiền lương, tiền công; thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh dưới dạng lọi nhuận, thu nhập... do đó thuế thu nhập cũng có nhiều dạng: thuê' TNCN, thuê' TNDN, thuế chuyển thu nhập ra nước ngoài...

Thuê'tiêu dùng là các loại thuê'có cơ sở đánh thuê'là phần thu nhập của tổ chức, cá nhân được mang ra tiêu dừng trong hiện tại. Trên thực tê loại thuê tiêu dùng được thể hiện dưới nhiểu dạng như thuếGTGT, thuếTTĐB, thuê'nhập khẩu,...

Thuế tài sản là các loại thuế có cơ sở đánh thuêTà giá trị tài sản. Tài sản có nhiều hình thức biểu hiện: tài sản tài chính gổm có tiền mặt, tiền gửi, chứng khoán, thương phiêu...; TSCĐ gổm nhà cửa, máy móc, nhà máy...; Tài sản vô hình như thương hiệu, bản quyền... Thuộc loại thuế tài sản là các sắc thuế như thuế nhà đất, thuê'trước bạ, thuê'sử dụng đâ't nông nghiệp...

 

II. Phân loại thuê theo khả năng chuyển gia thuế :

 

Thuê'trực thu là loại thuế mà Nhà nước thu trực tiếp vào phần thu nhập của các pháp nhân hoặc thể nhân - thuê' đánh trực tiếp vào thu nhập hoặc tài sản của người nộp thuế. Thuê' trực thu có đặc điểm là đổi tượng nộp thuế đổng nhất với đối tượng chịu thuê'. Về nguyên tắc, loại thuê' này mang tính chất thuê' lũy tiên vì nó tính đên khả năng của người nộp thuêý người có thu nhập cao hon phải nộp thuế nhiều hon, còn người có thu nhập thâ'p thì nộp thuê' ít hơn. Thuê' trực thu thường bao gồm các sắc thuế đánh trên thu nhập của tổ chức và cá nhân. Ở Việt Nam, các sắc thuê'trực thu bao gồm: thuếTNDN, thuếTNCN, thuê'srằdụng đất nông nghiệp, thuê'nhà, đất...

- Thuế gián thu: Là loại thuế không trực tiếp đánh vào thu nhập hay tài sản của người nộp thuê'mà đánh một cách gián tiếp thông qua giá cả hàng hóa, dịch vụ. Người tiêu dùng những hàng hóa, dịch vụ đó là người chịu loại thuê' này. Vì vậy, thuế gián thu được đánh khi có hành vi giao dịch hoặc tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ.

 

Thuê'gián thu có đặc điểm là đôì tượng nộp thuê'và đôi tượng chịu thuê'không đồng nhất với nhau. Người nộp thuế là người sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; còn người chịu thuê'là người tiêu dùng các hàng hóa đó. Thuê'gián thu ảnh hưởng đến HĐKD thông qua cơ chế giá thị trường. Nói cách khác, thuế gián thu chịu ảnh hưởng của quan hệ cung cầu trên thị trường. Về nguyên tắc, thuê' gián thu mang tính châ't lũy thoái vì nó không tính đến khả năng thu nhập của người chịu thuê', người có thu nhập cao hay thấp đều phải chịu thuê'như nhau nêu cùng mua một loại hàng hóa, dịch vụ. Loại thuê' này thường là các sắc thuê'có cơ sở đánh thuê'là các khoản thu nhập dùng để tiêu dừng. Ở Việt Nam, các sắc thuế gián thu bao gồm: thuếGTGT, thuếTTĐB, thuê'xuâ't khẩu, thuê'nhập khẩu...

 

 

Xem thêm : Các yếu tố cấu thành một sắc thuế

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo