HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TỐT NHẤT HIỆN NAY


học gia sư kế toán

dịch vụ kế toán trọn gói

Tải Mẫu Giấy Ủy Quyền Ký Hóa Đơn Thay Giám Đốc


Tải Mẫu giấy uỷ quyền ký hóa đơn thay giám đốc và hướng dẫn cách viết mẫu giấy ủy quyền ký hóa đơn thay giám đốc năm 2019ướngHuomẫu giấy ủy quyền ký hóa đơn thay giám đốc

 

Hướng dẫn cách viết mẫu giấy ủy quyền ký hóa đơn thay giám đốc như sau:

  CÔNG TY KẾ TOÁN MINH VIỆT                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      -----------------                                                                   ---------------------------------

      Số:001/UQ2014

 

                                                              Hà Nội, Ngày 10 tháng 02 năm 2019

 

GIẤY ỦY QUYỀN

                                                     

-        Căn cứ vào Bộ luật Dân sự Việt Nam

-        Căn cứ vào chức năng và quyền hạn của Giám đốc công ty.

Những người liên quan thực hiện nội dung  ủy quyền cụ thể như sau:

 

NGƯỜI ỦY QUYỀN (BÊN A):

Ông (Bà): Lê thu Hà

Chức vụ: Giám đốc CÔNG TY KẾ TOÁN MINH VIỆT

Số CMT: 164418259     Ngày cấp: 15/05/2011          Nơi cấp: CA thành phố Hà Nội

 

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN (BÊN B):

Ông (Bà): Phạm Hoài Thu

Chức vụ: Nhân viên kế toán CÔNG TY KẾ TOÁN MINH VIỆT

Số CMND: 165542544            Ngày cấp:  06/12/2010           Nơi cấp: Công an Hải Dương.

 

NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Điều 1: Phân công và ủy quyền cụ thể như sau:

 

- Bên A ủy quyền cho bên B ký vào chỉ tiêu người bán hàng trên hóa đơn GTGT (hoặc hóa đơn bán hàng) thay cho bên A khi xuất bán hàng.

- Bên B có trách nhiệm thực hiện nội dung ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật và của Công ty kế toán Thiên Ưng.

 

“ Nếu ủy quyền ký thay trên hợp đồng...

- Bên A ủy quyền cho Bên B được phép giải quyết các công việc sau:

 

- Được toàn quyền quyết định và ký kết các hợp đồng kinh tế ………...

- Được ký kết các hợp đồng chuyển nhượng ……….. cho Công ty sau khi được cấp có thẩm quyền của Công ty chấp thuận.

- Được ký kết hợp đồng lao động với cán bộ quản lý, nhân viên của ……….”

 

Điều 2: Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi có văn bản ủy quyền mới thay thế hoặc Bên B bị cách chức, chấm dứt hợp đồng lao động.

 

 

NGƯỜI ỦY QUYỀN                                                         NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

          ( Ký , ghi rõ họ và tên )                                                           ( Ký , ghi rõ họ và tên )

 

Quy định về việc uỷ quyền ký hoá đơn GTGT thay giám đốc như sau:
 
Theo điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định:
 
"d) Tiêu thức “người bán hàng (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)”
Trường hợp thủ trưởng đơn vị không ký vào tiêu thức người bán hàng thì phải có giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị cho người trực tiếp bán ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn."

Xem thêm bài: Cách xử lý hóa đơn viết sai năm 2019

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo